Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 958

20/01/2011

Τα πάντα όλα... για το OSCAM (μέρος 2ο) Κύριο

Γράφτηκε από: Παναγιώτης Μαλακούδης
Συνεχίζουμε αυτό τον μήνα την παρουσίαση στα αρχεία ρυθμίσεων του Open Source CAM (OSCAM), του μοναδικού CAM ανοιχτού λογισμικού που υπάρχει. Στο προηγούμενο άρθρο παρουσιάσαμε το βασικό αρχείο ρυθμίσεων, oscam.conf, ενώ σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα αρχεία.

oscam.server: Είναι το αρχείο ρυθμίσεων όπου δηλώνουμε τους αναγνώστες καρτών (readers). Στο OSCAM, αναγνώστης καρτών μπορεί να είναι ένας πραγματικός αναγνώστης (π.χ. το UCAS ενός υποστηριζόμενου δέκτη ή ένα smartreader+/phoenix programmer συνδεδεμένο στο δέκτη μας) ή μία σύνδεση με κάποιο CS πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το OSCAM, οι πραγματικοί αναγνώστες ονομάζονται και τοπικοί (local readers), ενώ οι συνδέσεις με άλλα προγράμματα μέσω CS ονομάζονται απομακρυσμένοι (remote readers).

Κάθε αναγνώστης εμπεριέχεται σε ένα τμήμα [reader]. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα. Κάθε νέα εμφάνιση της λέξης [reader] σηματοδοτεί την έναρξη ρυθμίσεων ενός νέου αναγνώστη και το τέλος του προηγούμενου.

 

Γενικές παράμετροι τοπικών και απομακρυσμένων αναγνωστών

label = όνομα

Είναι το όνομα - αναγνωριστικό του αναγνώστη. Πρέπει να είναι διαφορετικό για κάθε αναγνώστη και είναι απαραίτητο.

enable = 0|1

0 = Απενεργοποίηση του αναγνώστη, προεπιλογή: 1 (ενεργοποιημένος)

services = [!]services[,[!]<services>]...

Δήλωση επιτρεπόμενων ή μη επιτρεπόμενων ομάδων υπηρεσιών (καναλιών) για το συγκεκριμένο αναγνώστη. Με το "!" δηλώνουμε μη επιτρεπόμενη ομάδα. Οι ομάδες υπηρεσιών δηλώνονται στο αρχείο oscam.services που θα δούμε παρακάτω. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τις αιτήσεις που θα δέχεται μία κάρτα που δεν ανοίγει όλα τα κανάλια, γιατί δεν έχει πλήρη συνδρομή (όπως π.χ. το Start Pack της Nova).

fallback = 0|1

1 = Ορισμός του αναγνώστη ως fallback (ασφαλείας). Όταν μέσα στην ίδια ομάδα αναγνωστών (group) ένας αναγνώστης ορίζεται ως fallback, αυτός θα δεχτεί αιτήσεις αν ο κανονικός αναγνώστης αργήσει να απαντήσει περισσότερο από την τιμή fallbacktimeout (που είδαμε στο αρχείο oscam.conf). Προεπιλογή: 0

caid = CAID[&<μάσκα>][,CAID[&<μάσκα>]]...

Ορισμός των CAID (Conditional Access ID – αριθμός αναγνώρισης συστήματος κρυπτογράφησης) του αναγνώστη. Κάποιοι αναγνώστες επιτρέπουν μόνο ένα CAID (συνήθως όλοι οι τοπικοί). Προεπιλεγμένη μάσκα είναι η FFFF. Π.χ.: CAID = 0604,0B00&FF00

audisabled = 0|1

1 = Αποκλεισμός αυτού του αναγνώστη από το αυτόματο AU (auto update), προεπιλογή: 0.

auprovid = αριθμός παρόχου

Ορισμός του provider (πάροχος) για τον συγκεκριμένο αναγνώστη που θα χρησιμοποιηθεί κατά το αυτόματο AU (auto update). Δεν χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα. Π.χ.: auprovid = 000001

ident = <CAID>:<ident>[,ident]...[,<CAID>:<ident>[,ident]...]...

Ορισμός των ident (αναγνωριστικό) για κάθε CAID που υποστηρίζει ο αναγνώστης. Π.χ.: ident = 0500:041700,042700

provid = αριθμός παρόχου

Ορισμός του provider ID (αναγνωριστικό παρόχου) για το συγκεκριμένο αναγνώστη. Δεν χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα. Π.χ/: provid = 000001

group = αριθμός

Αντιστοίχηση ενός αναγνώστη σε μία ομάδα αναγνωστών. Οι ομάδες αναγνωστών είναι βασικό χαρακτηριστικό του OSCAM, αφού χρησιμοποιούνται για την λογική σύνδεση περισσότερων αναγνωστών σε ένα, αλλά και για τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στους αναγνώστες από τους χρήστες. Η παράμετρος αυτή είναι απαραίτητη και δεν έχει προεπιλεγμένη τιμή.

disableserverfilter = 0|1

Η τιμή 1 αγνοεί τις τιμές CAID/ident που ορίζονται από τον αναγνώστη. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα πελάτη αδυνατεί να λειτουργήσει σωστά με τις ρυθμίσεις CAID/ident (π.χ. κάποιες παλιές εκδόσεις του radegast).

lb_weight = τιμή

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή αυτή τόσο πιθανότερο είναι ο αναγνώστης να επιλεχτεί έναντι άλλων σε μία ρύθμιση τύπου load balancing (βλέπε και σχετικό τμήμα ρυθμίσεων του oscam.conf). H προεπιλεγμένη τιμή είναι 100. Στην πράξη η τιμή αυτή είναι ένας διαιρέτης του μέσου χρόνου απόκρισης του αναγνώστη.

 

Παράμετροι που αφορούν τοπικούς αναγνώστες

device = <device|bus:device|device:slot>|Serial:Reader serial|pcsc|<0|1>

Ορισμός της συσκευής του τοπικού αναγνώστη

device:        όνομα συσκευής, π.χ. device = /dev/sci0 ή device = /dev/ttyUSB1

bus:device: Όνομα διαύλου και όνομα συσκευής για τους αναγνώστες smartreader+ (μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία μέσω της εντολής lsusb). Π.χ., device = 001:002

device:slot: Όνομα συσκευής και αριθμός αναγνώστη. Χρησιμοποιείται για τον γνωστό πολυαναγνώστη SC8in1

Serial: Σειραϊκός αριθμός του αναγνώστη smartreader+

PCSC:          Αύξοντας αριθμός του PCSC αναγνώστη, ο πρώτος έχει την τιμή 0.

0|1:   Ειδική τιμή που χρησιμοποιείται στους αναγνώστες του Coolstream HD1. Η τιμή 0 επιλέγει τον πρώτο αναγνώστη και η τιμή 1 τον δεύτερο.

device_out_endpoint = διεύθυνση

Ορίζει τη διεύθυνση επικοινωνίας για USB αναγνώστες με τσιπ FTDI. Προεπιλογή: 0x82 (smartreader+). Για το Infinity USB Smart η τιμή είναι 0x81.

protocol = τύπος τοπικού αναγνώστη. Η τιμή είναι απαραίτητη.

mouse (phoenix/smartmouse σειραϊκός αναγνώστης), mp35 (σειραϊκός αναγνώστης της εταιρείας AD-Teknik), smartreader (αναγνώστης USB smartreader+), internal (εσωτερικοί αναγνώστες δεκτών – UCAS), serial (σειραϊκός αναγνώστης τύπου SC8in1), pcsc (αναγνώστης PCSC)

detect = CD|DSR|CTS|RING|NONE|gpio[1-7]

Ορίζει το σειραϊκό σήμα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση εισόδου της έξυπνης κάρτας στον αναγνώστη. Η τιμή NONE απενεργοποιεί αυτή την αναγνώριση. Προεπιλογή: CD

cardmhz = συχνότητα

Ορίζει την τυπική συχνότητα λειτουργίας της έξυπνης κάρτας. Η τιμή είναι σε μονάδες που αντιστοιχούν σε 10KHz η κάθε μία. Η τυπική συχνότητα για τις περισσότερες έξυπνες κάρτες είναι τα 3,57MHz (άρα η τιμή 357), ενώ ειδικά για τις κάρτες του συστήματος Irdeto η τυπική συχνότητα είναι τα 6MΗz (τιμή 600). Προεπιλογή: 357

mhz = συχνότητα

Ορίζει τη πραγματική συχνότητα λειτουργίας της έξυπνης κάρτας. Αν η τιμή mhz είναι μεγαλύτερη από την τιμή cardmhz, τότε γίνεται υπερχρονισμός της κάρτας. Δεν υποστηρίζεται υπερχρονισμός σε όλους τους τοπικούς αναγνώστες. Προεπιλογή: 357 (3,57 MHz)

deprecated = 0|1

Αν η τιμή είναι 1, τότε γίνεται αποκλειστική χρήση του deprecated mode για την αρχικοποίηση της έξυπνης κάρτας. Deprecated mode είναι εκείνος ο τρόπος λειτουργίας όπου η ταχύτητα επικοινωνίας κατά την αρχικοποίηση δεν αλλάζει, αλλά μένει σταθερή στα 9.600 baud. Προεπιλογή: 0.

emmcache = usecache,rewrite,logging

Χρήση λανθάνουσας μνήμης στον αναγνώστη για τις εντολές EMM

usecache = 0|1. Η τιμή 1 ενεργοποιεί τη λανθάνουσα μνήμη, προεπιλογή: 0

rewrite  = αριθμός. Ορίζει πόσες φορές επιτρέπεται να αποσταλεί το ίδιο EMM στον αναγνώστη.

logging  = αριθμός – μάσκα. Ρυθμίζει την καταγραφή των EMM στο σύστημα καταγραφής. Η τιμή 0 απενεργοποιεί την καταγραφή, η τιμή 1 καταγράφει μόνο τα λάθη σχετικά με τα EMM, η τιμή 2 καταγράφει τα EMM που πέτυχαν, η τιμή 4 καταγράφει τα EMM που αγνοήθηκαν, η τιμή 8 καταγράφει τα EMM που απορρίφθηκαν. Οι τιμές συνδυάζονται, αν δηλαδή θέλουμε να καταγράφονται τα EMM που πέτυχαν και αυτά που απορρίφθηκαν, ορίζουμε την τιμή 10 (2+8).

blocknano = nano[,nano]...|all

Ορισμός των nano των εντολών EMM που θέλουμε να απορριφθούν. Nano είναι το 4ο byte μίας εντολής EMM και συνήθως χαρακτηρίζει το είδος της εντολής (όχι σε όλα τα συστήματα). Τα nano δηλώνονται ως δεκαεξαδικοί αριθμοί (χωρίς πρόθεμα 0x), ενώ η ειδική επιλογή "all" απορρίπτει όλα τα nano. Π.χ.: blocknano=79,62,4f

blockemm-u = 0|1

1 = Απόρριψη των unique EMM, προεπιλογή:0. Unique είναι τα EMM που αναφέρονται στη συγκεκριμένη συνδρομητική κάρτα που έχουμε στον αναγνώστη.

blockemm-s = 0|1

1 = Απόρριψη shared EMM, προεπιλογή:0. Shared είναι τα EMM που αναφέρονται στην ομάδα που ανήκει η συνδρομητική κάρτα που έχουμε στον αναγνώστη (π.χ. στο irdeto κάθε κάρτα ανήκει σε μία ομάδα 256 καρτών).

blockemm-g = 0|1

1 = Απόρριψη global EMM, προεπιλογή:0. Global είναι τα EMM που αναφέρονται σε όλες τις κάρτες του συστήματος (συνήθως αποστέλλονται σε μαζικές ενημερώσεις των καρτών).

blockemm-unknown = 0|1

1 = Απόρριψη άγνωστων EMM, EMM δηλαδή που δεν είναι ούτε unique ούτε shared ούτε global. Προεπιλογή:0

savenano = nano[,nano]....|all

Ορισμός των nano των εντολών EMM που θέλουμε να αποθηκευτούν σε αρχείο καταγραφής. Τα nano δηλώνονται ως δεκαεξαδικοί αριθμοί (χωρίς πρόθεμα 0x) ενώ η ειδική επιλογή "all" αποθηκεύει όλα τα nano. Πχ: savenano=79,62,4f

readnano = [διαδρομή]όνομα_αρχείου

Αναπαραγωγή των EMM που έχουν καταγραφεί σε αρχείο από την έξυπνη κάρτα του αναγνώστη (συνήθως αποθηκευμένο από την εντολή savenano). Π.χ. readnano = /var/oscam/write.emm

ratelimitecm = αριθμός

Ο αριθμός των διαφορετικών επιτρεπόμενων καναλιών που μπορούν να αποκωδικοποιηθούν από τον αναγνώστη σε ορισμένο χρόνο (ratelimitseconds). Προεπιλογή: 0 (απενεργοποίηση της δυνατότητας). Μία παράμετρος πολύ χρήσιμη για το σύστημα surf lock των καρτών της Nova. Για να μη κολλήσει η κάρτα σας αν κάνετε πολύ γρήγορα zapping, ορίζετε την τιμή στο 3.

ratelimitseconds = δευτερόλεπτα

Ο χρόνος κατά τον οποίο εφαρμόζεται το παραπάνω όριο (ratelimitecm). Προεπιλογή: 0. Για το surf lock της Nova ορίζετε την τιμή 9.

Ειδικές παράμετροι που αφορούν τοπικούς αναγνώστες

pincode = αριθμός pin

Αριθμός pin για κάρτες Conax και Cryptoworks.

chid = CAID:ChID[,ChID]

Ορισμός των υποστηριζόμενων ChID (channel ID) του συστήματος Irdeto, π.χ.  chid = 0604:14,02,03,76

rsakey = κλειδί

RSA κλειδί κρυπτογραφημένης επικοινωνίας για έξυπνες κάρτες τύπου  Nagravision και Tiger. Εναλλακτικά, το κλειδί CAM key data για έξυπνες κάρτες τύπου Irdeto.

boxkey = κλειδί

Κλειδί δέκτη (boxkey) για έξυπνες κάρτες τύπου Nagravision. Εναλλακτικά το κλειδί CAM key για έξυπνες κάρτες τύπου Irdeto.

force_irdeto = 0|1

Η τιμή 1 υποχρεώνει τον τοπικό αναγνώστη να λειτουργήσει σε σύστημα Irdeto, ακόμα και αν το rsakey υποδηλώνει ότι πρόκειται για σύστημα Nagravision. Προεπιλογή: 0

nagra_read = 0|1|2

Η τιμή αυτή ορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάποιων έξυπνων καρτών του συστήματος Nagravision (συγκεκριμένα των NCMED). H τιμή 1 ορίζει την ανάγνωση όλων των εγγραφών δικαιωμάτων (και των ληγμένων), ενώ η τιμή 2 αγνοεί τα ληγμένα δικαιώματα. Προεπιλογή: 0 (απενεργοποίηση ειδικού τρόπου λειτουργίας για κάρτες NCMED).

aeskeys = [email protected]:AES0[,AES1],...[;[email protected]:AES0[,AES1],...]...

Η εντολή αυτή ορίζει πολλαπλά κλειδιά AES για συγκεκριμένες έξυπνες κάρτες του συστήματος Viaccess (π.χ. TNT Sat).

class = [!]class[,[!]class]...

Δήλωση επιτρεπόμενων ή μη επιτρεπόμενων κλάσεων από τον αναγνώστη του συστήματος Viaccess. Με το "!" δηλώνουμε μη επιτρεπόμενη κλάση. Π.χ.: class = 01,02,!1b,!2b

showcls = πλήθος

Ορισμός του μέγιστου πλήθους των κλάσεων του συστήματος Viaccess που θα υποστηρίζει ο αναγνώστης. Προεπιλογή: 10.

boxid = NDS box ID

Ο αριθμός αναγνώρισης δέκτη (box id) του συστήματος NDS.

ndsversion = 0|1|12|2

Ορισμός της έκδοσης NDS Videoguard: 0 = αυτόματο (προεπιλογή), 1 = NDS Videoguard έκδοση 1, 12 = NDS Videoguard έκδοση 1+ , 2 = NDS Videoguard έκδοση 2 ή μεγαλύτερη.

 

Παράμετροι που αφορούν απομακρυσμένους αναγνώστες

device = <ip|hostname>,<port>[,<lport>]

Ορίζουμε το όνομα ή την IP του διακομιστή του απομακρυσμένου αναγνώστη, την πόρτα επικοινωνίας και τη χρησιμοποιούμενη τοπική πόρτα (αν απαιτείται). Παράδειγμα: device = 192.168.178,17000

protocol = τύπος απομακρυσμένου αναγνώστη. Η τιμή είναι απαραίτητη.

camd35|cs357x (σύνδεση σε camd 3.5x και 3.57x server), cs378x (σύνδεση σε camd 3.78x server), newcamd|newcamd525 (σύνδεση σε newcamd 5.25 server), newcamd524 (σύνδεση σε newcamd server έκδοσης 5.24 ή παλαιότερης), cccam (σύνδεση σε cccam server), radegast (σύνδεση σε radegast server).

account = όνομα[,κωδικός]

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για τον απομακρυσμένο αναγνώστη.

password = κωδικός

Ο κωδικός πρόσβασης για τον απομακρυσμένο αναγνώστη. Αν ο κωδικός δηλώνεται και στην εντολή account, τότε η πρώτη αναφερόμενη τιμή είναι αυτή που επιλέγεται.

key = DES κλειδί

Το κλειδί επικοινωνίας για απομακρυσμένο αναγνώστη newcamd.

inactivitytimeout = λεπτά

Χρόνος αποσύνδεσης (σε λεπτά) λόγω αδράνειας για απομακρυσμένο αναγνώστη newcamd. Προεπιλογή: καμία.

reconnecttimeout = λεπτά

Επανασύνδεση μετά από τον ορισμένο χρόνο (σε λεπτά) αν δεν λαμβάνονται απαντήσεις από τον απομακρυσμένο αναγνώστη. Προεπιλογή: καμία.

cccversion = έκδοση

Ορισμός της έκδοσης CCcam του απομακρυσμένου αναγνώστη. Προεπιλογή: καμία. Π.χ.: cccversion = 2.1.3

cccmaxhops = πλήθος

Ορισμός της απόστασης για την οποία αιτείται το OSCAM πληροφορίες έξυπνων καρτών από CCcam server. Προεπιλογή: 10. Η τιμή 0 σημαίνει πως αιτούνται μόνο οι τοπικοί αναγνώστες του CCcam server, η τιμή 1 σημαίνει πως αιτούνται οι τοπικοί αναγνώστες και ένα επιπλέον επίπεδο, κτλ.

cccwantemu = 0|1

Η τιμή 1 επιτρέπει τη λήψη κλειδιών από τον emulator του CCcam server (τύπου SoftCam.key). Προεπιλογή: 0.

ccckeepalive = 0|1

Η τιμή 1 ενεργοποιεί την αποστολή ειδικών πακέτων που κρατούν τη σύνδεση με τον CCcam server ανοιχτή (keepalive), ακόμα κι αν δεν υπάρχουν αιτήσεις αποκωδικοποίησης. Προεπιλογή: 0 (να μην αποστέλλονται πακέτα keepalive)

 

oscam.user : Είναι το αρχείο ρυθμίσεων όπου δηλώνουμε τους χρήστες του oscam. Κάθε δήλωση χρήστη εμπεριέχεται σε ένα τμήμα [account]. Μπορούν να υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα. Κάθε νέα εμφάνιση της λέξης [account] σηματοδοτεί την έναρξη ρυθμίσεων ενός νέου χρήστη και το τέλος του προηγούμενου.

user = όνομα

Το όνομα (username) του χρήστη. Η τιμή αυτή είναι απαραίτητη.

pwd = κωδικός

Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη. Η τιμή αυτή είναι απαραίτητη.

description = κείμενο

Ένα ελεύθερο κείμενο περιγραφής του χρήστη.

hostname = <ip|hostname>

Όνομα ή διεύθυνση IP από την οποία επιτρέπεται η σύνδεση του χρήστη.

uniq = 0|1|2|4

Η παράμετρος αυτή ρυθμίζει τη δυνατότητα επανασύνδεσης του χρήστη για περισσότερες από μία φορά. Η τιμή 0 επιτρέπει περισσότερες από μία συνδέσεις χωρίς κανένα περιορισμό (προεπιλογή). Η τιμή 1 επιτρέπει μόνο μία σύνδεση για κάθε χρήστη. Η τιμή 2 επιτρέπει περισσότερες από μία συνδέσεις, αρκεί να προέρχονται από την ίδια IP. Αν δε προέρχονται, τότε η διαφορετική IP ορίζεται ως ψευδής και τις αποστέλλονται ψεύτικα κλειδιά αποκωδικοποίησης. Η τιμή 3 επιτρέπει μόνο μία σύνδεση, την τελευταία. Η προηγούμενη σύνδεση αποσυνδέεται για να εξυπηρετηθεί η νέα. Τέλος, η τιμή 4 επιτρέπει πολλαπλές συνδέσεις από την ίδια IP. Αν δε προέρχονται από την ίδια IP, τότε οι πρώτες συνδέσεις ορίζονται ως ψευδείς και παραμένει μόνο η τελευταία σύνδεση.

sleep = λεπτά

Χρόνος αναμονής (σε λεπτά) για ανενεργό χρήστη. Μετά το πέρας του χρόνου ο χρήστης αποσυνδέεται. Προεπιλογή: καμία.

caid = <CAID>[&<μάσκα>][:<CAID>[&<μάσκα>]...

Ορισμός των CAID ((Conditional Access ID – αριθμός αναγνώρισης συστήματος κρυπτογράφησης) που επιτρέπονται στον χρήστη. Προεπιλεγμένη μάσκα είναι η FFFF. Πχ: CAID = 0604,0B00&FF00. Προεπιλεγμένη τιμή: Όλα τα CAID.

ident = <CAID>:<ident>[,<ident>,...][;<CAID>:<ident>[,<ident>,...]]...

Ορισμός των ident (αναγνωριστικό) για κάθε CAID που επιτρέπεται στο χρήστη. Πχ: ident = 0500:041700,042700;0604:000000,000001. Προεπιλογή: καμία

au = όνομα_αναγνώστη|1

Η παράμετρος αυτή δίνει δικαιώματα AU (auto update) στο χρήστη. Ένας χρήστης μπορεί είτε να στέλνει EMM σε ένα αναγνώστη, οπότε το όνομα του αναγνώστη ορίζεται στην παράμετρο au, είτε σε όλους τους αναγνώστες για τους οποίους επιτρέπεται το αυτόματο AU. Προεπιλογή: καμία. Πχ: au = myreader, au=1. Ο χρήστης που έχει δικαιώματα AU μπορεί να δει τους σειραϊκούς αριθμούς της έξυπνης κάρτας.

group = group[,<group>]...

Αντιστοίχηση ενός χρήστη σε μία ή περισσότερες ομάδες αναγνωστών. Η τιμή αυτή είναι απαραίτητη. Προεπιλογή: Καμία.

services = [!]services[,[!]<services>]...

Δήλωση επιτρεπόμενων ή μη επιτρεπόμενων ομάδων υπηρεσιών (καναλιών) για το συγκεκριμένο χρήστη. Με το "!" δηλώνουμε μη επιτρεπόμενη ομάδα. Οι ομάδες υπηρεσιών δηλώνονται στο αρχείο oscam.services που θα δούμε παρακάτω.

class = [!]class[,[!]class]...

Δήλωση επιτρεπόμενων ή μη επιτρεπόμενων κλάσεων του συστήματος Viaccess για το συγκεκριμένο χρήστη. Με το "!" δηλώνουμε μη επιτρεπόμενη κλάση. Πχ: class = 01,02,!03,!04 . Προεπιλογή: καμία

chid = <CAID>:<ChID>[,<CAID>:<ChID>]...

Ορισμός των επιτρεπόμενων στο χρήστη ChID (channel ID) του συστήματος Irdeto, π.χ. chid = 0604:14,0608:23

monlevel = 0|1|2|3|4

Ορισμός του επιπέδου πρόσβασης του χρήστη στο monitor interface (βλέπε και σχετικό κομμάτι στο oscam.conf). 0: καμία πρόσβαση, 1: πρόσβαση μόνο στις διεργασίες του χρήστη, 2: πρόσβαση μόνο ανάγνωσης σε όλες τις διεργασίες (προεπιλεγμένη τιμή), 3: πρόσβαση σε όλες τις διεργασίες και δυνατότητα επανεκκίνησης, 4: πλήρης πρόσβαση.

expdate = <χρόνος>-<μήνας>-<ημέρα|<χρόνος>/<μήνας>/<ημέρα>

Ορισμός της ημερομηνίας λήξης του λογαριασμού του χρήστη. Προεπιλογή: καμία. Π.χ.: expdate = 2001-11-21 , expdate = 2002/12/22

disabled = 0|1

Η τιμή 1 απενεργοποιεί το χρήστη. Προεπιλογή: 0.

allowedtimeframe = ΩΩ:ΛΛ-ΩΩ:ΛΛ

Η τιμή αυτή ορίζει ένα χρονικό διάστημα στη διάρκεια της μέρας, για το οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση στο χρήστη. Είναι πολύ χρήσιμη παράμετρος αν θέλουμε να έχουμε ένα δορυφορικό δέκτη στο παιδικό δωμάτιο, αλλά να περιορίζουμε την πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Προεπιλογή: καμία. Π.χ.: allowedtimeframe = 19:00-22:00 (από τις επτά το απόγευμα ως τις δέκα το βράδυ)

numusers = αριθμός

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται στο anticascading και ορίζει πόσες διαφορετικές υπηρεσίες (κανάλια) στη μονάδα του χρόνου (όπως αυτή ορίζεται για κάθε σύστημα στο αρχείο oscam.ac που θα δούμε παρακάτω) έχει δικαίωμα να αποκωδικοποιεί ο χρήστης. Προεπιλογή: 0 (χωρίς όριο)

penalty = 0|1|2

Η τιμή αυτή ορίζει την ποινή εφ' όσον ο χρήστης ξεπερνά το όριο του anticascading. Η τιμή 0 απλώς καταγράφει την υπέρβαση, η τιμή 1 στέλνει ψεύτικο κλειδί στον χρήστη, ενώ η τιμή 2 απενεργοποιεί το χρήστη προσωρινά.

suppresscmd08 = 0|1

Η τιμή 1 απενεργοποιεί την υποστήριξη της CM08 του πρωτοκόλλου camd3 3.57x/3.78x. Προεπιλογή: 0

keepalive = 0|1

Η τιμή 0 απενεργοποιεί την αποστολή ειδικών πακέτων που κρατούν τη σύνδεση μεταξύ χρήστη και OSCAM ανοιχτή (keepalive), ακόμα κι αν δεν υπάρχουν αιτήσεις αποκωδικοποίησης. Προεπιλογή: 1 (να αποστέλλονται πακέτα keepalive)

cccmaxhops = πλήθος

Ορισμός της επιτρεπόμενης απόστασης για χρήστες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο CCcam. Προεπιλογή: 10

cccreshare = επίπεδο

Ορισμός του επιτρεπόμενου επίπεδου μοιράσματος για χρήστες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο CCcam. Προεπιλογή: 10. Η τιμή -1 απενεργοποιεί τη δυνατότητα μοιράσματος.

 

oscam.services : Είναι το αρχείο ρυθμίσεων όπου δηλώνουμε τις διάφορες ομάδες υπηρεσιών (καναλιών). Οι δηλώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν τις υπηρεσίες που μπορεί να αποκωδικοποιήσει ένας αναγνώστης, είτε για να φιλτράρουν τις υπηρεσίες που επιτρέπονται σε κάποιο χρήστη.

[<όνομα_υπηρεσιών>]

Είναι το όνομα της ομάδας υπηρεσιών. Κάθε ομάδα υπηρεσίας πρέπει να έχει διαφορετικό όνομα. Κάθε νέα εμφάνιση μίας λέξης ανάμεσα σε αγκύλες ορίζει την έναρξη μίας νέας ομάδας υπηρεσιών και το τέλος της προηγούμενης.

caid = CAID[,CAID]...

Η λίστα των CAID που υποστηρίζεται από την ομάδα υπηρεσιών.

srvid = ID_υπηρεσίας[,ID_υπηρεσίας]...

Η λίστα των υπηρεσιών, σε δεκαεξαδική μορφή.

Παράδειγμα:

[myservice]

CAID=0604

srvid=0001,0002,000A,000B

[myservice2]

CAID=0500

srvid=0005,0006,00F1,00F2

Τα ID υπηρεσίας (SID – Service ID) για κάθε κανάλι μπορούμε να τα δούμε στις πληροφορίες συντονισμού του δέκτη μας ή εναλλακτικά στα διάφορα site σχετικών με δορυφορικά κανάλια (lyngsat.com, kingofsat.net, κτλ.)

 

oscam.ac : Είναι το αρχείο ρυθμίσεων όπου δηλώνουμε τη μονάδα χρόνου για τον υπολογισμό του anticascading. Είναι σε δευτερόλεπτα και πρόκειται ουσιαστικά για το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαφορετικών CW (crypto word). Επειδή κάθε σύστημα και κάθε πάροχος μπορεί να έχει διαφορετικό χρόνο αλλαγής του CW, οι δηλώσεις γίνονται με βάση το ζευγάρι CAID και provider ID.

<CAID>:<provider ID>=<δευτερόλεπτα>

Ορίζει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαφορετικών CW, σε σχέση με το CAID και το ID παρόχου (provider ID). Παράδειγμα: 0604:000000=9

*=<δευτερόλεπτα>

Η τιμή * ορίζει τον προεπιλεγμένο (για όλα τα CAID) χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαφορετικών CW. Παράδειγμα: *=7

 

oscam.dvbapi : Είναι το αρχείο ρυθμίσεων για το dvbapi client κομμάτι του OSCAM. Σε αυτό το αρχείο μπορούμε να ορίσουμε προτεραιότητα στην αποκωδικοποίηση συγκεκριμένων CAID, provider ID, υπηρεσιών (service ID) ή συνδυασμό αυτών. Μπορούμε να αγνοήσουμε συγκεκριμένα CAID, provider ID ή υπηρεσίες, μπορούμε να ορίσουμε καθυστέρηση στην εφαρμογή του CW ή να δηλώσουμε αντιστοιχήσεις σε διαφορετικά CAID (διαδικασία που ονομάζεται και CAID mapping).

P: [CAID]:[provider ID]:[service ID]:[ECM PID] [continue]

Η εντολή αυτή ορίζει προτεραιότητα στο συγκεκριμένο συνδυασμό CAID, provider ID, υπηρεσίας και ECM PID. Αν το continue είναι 1, όρισε προτεραιότητα και συνέχισε την ανάγνωση του αρχείου (διαφορετικά η ανάγνωση σταματάει και δεν ελέγχονται οι επόμενοι κανόνες). Κάθε τμήμα τής εντολής είναι προαιρετικό. Πχ: P: 0500:041700 1, P: 093B 1, P: 0919:000000:D320

I: [CAID]:[provider ID]:[service ID]:[ECM PID]

Η εντολή αυτή ορίζει στο dvbapi client του OSCAM να αγνοήσει το συγκεκριμένο συνδυασμό CAID, provider ID, υπηρεσίας και ECM PID. Π.χ.: I: 0603:000000, I: 0604:000000:3C90

D: CAID:[provider ID]:[service ID]:[ECM PID] καθυστέρηση

Η εντολή αυτή ορίζει στο dvbapi client του OSCAM να καθυστερήσει στην εφαρμογή του CW για το συγκεκριμένο συνδυασμό CAID, provider ID, υπηρεσίας και ECM PID. Η τιμή είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου και είναι χρήσιμη σε συστήματα που δυσλειτουργούν με πολύ γρήγορες απαντήσεις CW. Π.χ.: D: 0500 200 (εφάρμοσε καθυστέρηση 200msec στο CAID 0500)

M: CAID,[provider ID]:[service ID]:[ECM PID] CAID:[provider ID]

Η εντολή αυτή ορίζει μία αντιστοίχηση από ένα CAID σε ένα άλλο. Π.χ.: M: 1833 1702:000000

 

Αντί επιλόγου

Έτσι ολοκληρώνουμε την ανάλυση των πραγματικά άπειρων παραμέτρων του OSCAM. Σε επόμενο τεύχος θα μπούμε ακόμα πιο πολύ στα βαθιά, αναλύοντας ενδιαφέροντα κομμάτια του ίδιου του κώδικα του OSCAM. Άλλωστε αυτή είναι και η μεγαλύτερη δύναμη του OSCAM, ότι ο κώδικας του είναι διαθέσιμος σε όλους!

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.