Ειδήσεις . Media News
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 | 13:57

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το ψηφιακό ραδιόφωνο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης». Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου επιδιώκεται η ρύθμιση της διαδικασίας αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών...

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης». Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου επιδιώκεται η ρύθμιση της διαδικασίας αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ανά κατηγορία προγράμματος και εμβέλειας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το υπουργείο ΨΗΠΤΕ, με το παρόν σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των ψηφιακών δικτύων ?ε στόχο τη διασφάλιση της παροχής δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο σύνολο της επικράτειας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, στις 09:00.

Σημειώνεται ότι η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

Στη συνέχεια, με απόφαση του υπουργού Ν. Παππά, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση, θα καθοριστεί ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής και περιφερειακής) και προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού).

http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=851

https://www.amna.gr/home/article/210710/Se-dimosia-diabouleusi-to-schedio-nomou-gia-to-psifiako-radiofono

--

 

 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έθεσε σήμερα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

Η Πολιτεία, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, προχωρά στη σταδιακή μετάβαση του ραδιοφώνου στην ψηφιακή εποχή. Ήδη, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τον καθορισμό του χάρτη συχνοτήτων της επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής (ψηφιακό ραδιόφωνο), την επιλογή των Κέντρων Εκπομπής και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Στα σημαντικότερα σημεία του –υπό διαβούλευση νομοσχεδίου- περιλαμβάνονται τα εξής:

· Η διαδικασία αδειοδότησης διενεργείταιαπό το ΕΣΡ, το οποίο θα εκδώσει τη σχετική προκήρυξη.

· Oι άδειες διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

· Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διακρίνονται σε ενημερωτικούς και μη και αδειοδοτούνται αντιστοίχως.

· Με απόφαση του Υπουργού ΨΗΠΤΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών.

· H τιμή εκκίνησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και ΨΗΠΤΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.

· Η χρονική διάρκεια των αδειών ορίζεται στα δέκα (10)έτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

· Εταιρείες και κοινοπραξίες οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.

· Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού.

Εταιρικό κεφάλαιο υποψηφίων:

· Το ελάχιστο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο των υποψηφίων, καθορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς:

· Οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας, ανήκουν σε τελικό βαθμό σε φυσικά πρόσωπα. Εφόσον είναι ανώνυμες, οι μετοχές τους είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

· Στην περίπτωση ανωνύμων εταιριών που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν έδρα, προσκομίζεται βεβαίωση από αρμόδια Αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων:

· Οι εταίροι ή οι μέτοχοι, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ανώνυμη εταιρία, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το ΕΣΡ οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες.

· Οι εν λόγω εταίροι ή μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν.

· Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν

Τεχνολογικός εξοπλισμός:

· Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει την άρτια και υψηλή τεχνική εκπομπή του προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά τη χορήγηση της άδειας.

Περιεχόμενο μεταδιδόμενου προγράμματος:

· Η διάρκεια του προγράμματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο του εικοσιτετραώρου.

· Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ενημερωτικού σταθμού πρέπει να περιλαμβάνει καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, με το 50% του χρόνου να αφορά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για περιφερειακό σταθμό.

· Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να υπάρχουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ώρες ενημερωτικών εκπομπών, εκ των οποίων, ως προς τους σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, το 50% θα πρέπει να αφορά σε τοπικά θέματα.

· Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος μη ενημερωτικού σταθμού, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του σταθμού.

Οικονομική βιωσιμότητα

· Η οικονομική βιωσιμότητα των υποψηφίων αποδεικνύεται από το επιχειρησιακό τους σχέδιο και η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας περιλαμβάνει την προσδοκώμενη ακροαματικότητα, τις προβλεπόμενες λειτουργικές δαπάνες, τα προσδοκώμενα έσοδα, την προβλεπόμενη κερδοφορία, την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές.

Όροι συμμετοχής (γενικά):

· Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία στη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. 
· Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά, φορολογικά και τραπεζικά ενήμεροι.
· Επίσης, δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 3 και5 του ν. 3592/2007.
 

Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής:

· Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται από το ΕΣΡ και στη συνέχεια συντάσσεται κατάλογος με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται. Οι τελευταίοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων.
· Μετά την κοινοποίηση του καταλόγου των προεπιλεγέντων, το ΕΣΡ θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 
Διαδικασία δημοπρασίας:
· Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της τιμής εκκίνησης. Η διάρκεια κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, κ.ά., καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.
· Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται –εντός 45 ημερών- από την Ανεξάρτητη Αρχή έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων για κάθε προσφορά.
· Το τίμημα κάθε άδειας καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις: α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή, β. η δεύτερη εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας. 
 
Όροι χορηγούμενων αδειών: 

· Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της. Η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ή των μετοχών αυτής γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΡ.

· Ο αδειούχος ραδιοφωνικός σταθμός υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιοχή Απονομής για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

· Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από τρεις παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια της Αρχής. Η δικτύωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες ημερησίως.

Λόγοι ανάκλησης αδειών:

· Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.

· Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

· Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας.

· Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δικτύου.

· Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, το ΕΣΡ δύναται να την επαναπροκηρύξει.

Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή:

· Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΤ και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται η διαδικασία μετάβασης στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

WISI VS 50 PRO

Η αγορά σήμερα

16-10-2018

WISI VS 50 PRO

Το VS 50 PRO της Wisi είναι ένα προγραμματιζόμενο επίγειο φίλτρο με ενσωματωμένο ενισχυτή, ιδανικό ακόμα και για εγκαταστάσεις σε μικρές μονάδες λόγω του ιδιαίτερα προσιτού κόστους του. Μπορεί να δεχτεί τη σύνδεση έως και τεσσάρων κεραιών VHF/UHF μέσω τεσσάρων εισόδων τύπου F, ενώ διαθέτει και μια πρόσθετη υποδοχή F...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 121

Τεύχος 121

18-09-2018

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 121

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Το εν λόγω τεύχος έρχεται γεμάτο ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης, νέα προϊόντα που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα και ένα αφιέρωμα με χρήσιμες πληροφορίες για την τεχνολογία PLC. Καθώς το internet γίνεται ολοένα και περισσότερο απαραίτητο σε κάθε έναν από εμάς, ο δημοσιογράφος Σώτηρης Χατζηστρατής, έκρινε χρήσιμο να μας πληροφορήσει αναλυτικά για τον πιο εξελιγμένο και εύκολο τρόπο μετάδοσης των σημάτων internet, την τεχνολογία PLC. Τα ουκ ολίγα προϊόντα που πέρασαν από τα χέρια της δημοσιογραφικής μας ομάδας, πραγματικά ήρθαν για να ταράξουν τα νερά της αγοράς με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, ο A5 Combo δέκτης της Amiko αποτελεί έναν από τους πρώτους 4K δέκτες της αγοράς με δυνατότητα υποστήριξης διπλού λειτουργικού συστήματος. Aπό την άλλη, η Golden Media παρου...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.