24/02/2020

Νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης εφημερίδων από την κυβέρνηση!

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α' 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση...

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α' 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση των εφημερίδων ως πυλώνων δημοκρατίας, πολυφωνίας, πλουραλισμού και ποιότητας του δημοσίου διαλόγου. Αντιθέτως, εκ του αποτελέσματος προέκυψε ότι η εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου οδήγησε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων κατά τρόπο αδιάκριτο και όχι αναλογικό, χωρίς να λαμβάνονται στη πράξη προσηκόντως υπόψη αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια. 

Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων που τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως εκ τούτου, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η διαμόρφωση, με αντικειμενικά κριτήρια, του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και συστήνεται το όργανο (Γνωμοδοτική Επιτροπή) που καλείται να γνωμοδοτήσει ad hoc σχετικά με την αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή του.

Με την παρ. 2 προβλέπεται το έργο, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στην Επιτροπή ανατίθεται το έργο της αξιολόγησης των εντύπων, ιδίως ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στους ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων.

Τέλος, με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που υπάγονται στα προγράμματα χρηματοδότησης εντός του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, ελέγχου και λήψης της ενίσχυσης, το ύψος της συνολικής ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λήψης της ενίσχυσης και που ανέρχονται, κατ΄ ανώτατο όριο, στο συνολικό ποσό της ήδη ληφθείσας ενίσχυσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και κάθε άλλο θέμα για την υλοποίηση του πλαισίου καθορίζονται με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’68). Με το εν λόγω άρθρο συστάθηκε ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου και τέθηκαν προϋποθέσεις ένταξης για την πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων σε αυτό. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την υποβολή τους, καθώς και ζητήματα δημοσιοποίησης σχετικών πράξεων.

Ειδικότερα, με την περ. α’ της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στο Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Με την περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ως παρωχημένο.

Με την περ. γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η ανάρτηση της απόφασης καταχώρισης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης στο διαδίκτυο, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την περ. δ’ της παρ. 1 προβλέπεται η ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα των εφημερίδων που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όπου στο άρθρο 2 αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προκειμένου να εκπληρωθεί η αρχή της ασφάλειας του δικαίου ως προς το αρμόδιο όργανο, μετά τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης με το ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Κατηγορία Media News

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.