DIABASTE DWREAN DIG 174
techmail
SECURITY REPORT 137
anga2023
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

27 Δεκεμβρίου 2016 19:36

EETT: Διαγωνισμός για έλεγχο συμμόρφωσης παρόχων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισμού

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252F0d78be741f3bc9799130e39c6735a97c XL

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών παρόχων δικτύων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2015. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60…Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών παρόχων δικτύων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2015

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000,fax +30 210 6105 049.
2. Διαδικασία ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από την ΕΕΤΤ και τις ελεγχόμενες εταιρείες (Cosmote AE,Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν έργο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο συμμόρφωσης των τριών προαναφερθέντων εταιρειών δικτύων κινητής, ως εταιριών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) χονδρικού τερματισμού κλήσεων με την υποχρέωση του λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με την αναλυτική μεθοδολογία του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016).
H EETT με το παρόν έργο αιτείται από τον Ανάδοχο τη διεξαγωγή ελέγχου στις τρεις εταιρείες των παρόχων δικτύων κινητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό εφαρμογής της υποχρέωσης του ΛΔ της ΕΕΤΤ, ΑΠ ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει την ορθή εφαρμογή από τους εν λόγω υπόχρεους παρόχους δικτύων κινητής της επιβληθείσας αναλυτικής μεθοδολογίας του μέτρου του Λογιστικού Διαχωρισμού και να παράσχει στην ΕΕΤΤ σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου εκτιμάται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ.
5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για τμήμα αυτής. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού , εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η Σύμβαση θα προβλέπει ως χρόνο παράδοσης των δημοπρατούμενων υπηρεσιών χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση.
7. Έγγραφα Διαγωνισμού
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Η προκήρυξη διαγωνισμού αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 16/01/2017.
γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 20/01/2017.
8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους έως και 26/01/2017 και ώρα 13:00. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική
9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών: 01/02/2017, και ώρα 13:00 μμ, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την ΕΕΤΤ
ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τεύχος Διαγωνισμού

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEEPCOOL LT520

  DEEPCOOL LT520

  Η LT520 υιοθετεί τεχνολογία Anti-leak, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν εξαιρετική απόδοση ψύξης του επεξεργαστή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, hi-...
 • IKUSI HTI

  IKUSI HTI

  Οι βασικές μονάδες που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη σειρά, είναι τα quad transmodulators HTI-404 και HTI-424, τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με το τροφοδοτικό PSU-150, τη βάση BACK-500, ενώ σε...
 • NEDIS SPBB306BK

  NEDIS SPBB306BK

  Οργανώστε το πάρτι σας οπουδήποτε κι αν θέλετε με το TWS φορητό Bluetooth ηχείο της Nedis. Πρόκειται για ένα ασύρματο ηχείο 2 καναλιών με μέγιστη ισχύ 16W, που προσφέρει δυνατό και καθαρό ήχο με ε...
 • PROMAX RANGER Neo 2

  PROMAX RANGER Neo 2

  Το PROMAX RANGER Neo 2 είναι ένα επαγγελματικό πεδιόμετρο που ανήκει στη σειρά RANGER Neo, καλύπτοντας άριστα τις ανάγκες του τεχνικού για μετρήσεις δορυφορικών, επίγειων και καλωδιακών σημάτων, ε...
 • ANGA Master 10 / Master 20

  ANGA Master 10 / Master 20

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων ενισχυτών ANGA Master 10 και ANGA Master 20. Πρόκειται για κεντρικούς ενισχυτές που εξοπλίζονται με 3 εισόδους FM(BI) / VHF(BIII) / UH...
 • TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  Κατασκευασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο και rack 19", το TDcH 16S-I είναι εξοπλισμένο με 4 εισόδους DVB-S/S2, 16 transmodulators DVB-S2X, με 16 συχνότητες εξόδου QAM ή COFDM (με δυνατότητα εναλλαγή...
 • ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  ANGA PS-100 / PS-500 / PS-300

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει τη νέα παραλαβή εσωτερικών κεραιών ANGA για λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα: PS-100: Εσωτερική κεραία δωματίου γι...
 • NEDIS VTRA3460GY

  NEDIS VTRA3460GY

  Ασύρματη HDTV λύση για να απολαμβάνετε ποιότητα εικόνας και ήχου HDTV χωρίς να χρειάζονται καλώδια. Η ασύρματη επέκταση της Nedis προσφέρει ασύρματη μετάδοση του HDMI σήματος από τις συνδεδεμένες ...
 • Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Superior 23-55 Motion Extra Slim

  Η επιτοίχια βάση 23-55 Motion Extra Slim της Superior είναι κατάλληλη για όλες τις τηλεοράσεις 23"-55" με max Vesa 400x400 και με μέγιστο βάρος 30 κιλών. Διαθέτει οριζόντια περιστροφή (+/-90°) και...
 • TP-Link TL-SG2016P

  TP-Link TL-SG2016P

  Το TL-SG2016P είναι ένα νέο έξυπνο Switch JetStream 16x θυρών με 8x θύρες PoE+, το οποίο έχει σχεδιαστεί από την TP-Link ειδικά για επαγγελματική χρήση. Εξοπλισμένο με οκτώ συμβατές θύρες PoE+ 802...
 • RiotPWR 1950X Cloud

  RiotPWR 1950X Cloud

  Μετατρέψτε τώρα το iPhone σας ή το iPad σας σε μία κονσόλα παιχνιδιών, χάρη στο νέο χειριστήριο παιχνιδιών RP1950X Cloud της RiotPWR™ Edition iOS! Μπορείτε πλέον να παίξετε σχεδόν οποιοδήποτε παιχ...
 • PROMAX ATLAS NG

  PROMAX ATLAS NG

  Το ATLAS NG είναι ένας πολλαπλών χρήσεων αναλυτής TV επόμενης γενιάς ATSC 3.0 και DVB που υποστηρίζει 5G και καλύπτει τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για επαγγελματίες εκπομπής. Είναι ένας αναλυτής φά...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Το νέο τεύχος Απριλίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Salonica El...
 • Salonica Electronix 2023

  Salonica Electronix 2023

  Εντυπωσιακά επανήλθε στο προσκήνιο η Salonica Electronix μετά την απουσία της κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Η έκθεση διεξήχθη στην ευρύχωρη αίθουσα Grand Pietra του ξενοδοχείου Porto Palac...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design