Skip to main content
24 Φεβρουαρίου 2020 14:08

Νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης εφημερίδων από την κυβέρνηση!

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fd722c423933fee4508f52237fc2c922b XL

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση…

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση των εφημερίδων ως πυλώνων δημοκρατίας, πολυφωνίας, πλουραλισμού και ποιότητας του δημοσίου διαλόγου. Αντιθέτως, εκ του αποτελέσματος προέκυψε ότι η εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου οδήγησε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων κατά τρόπο αδιάκριτο και όχι αναλογικό, χωρίς να λαμβάνονται στη πράξη προσηκόντως υπόψη αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια. 

Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων που τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως εκ τούτου, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η διαμόρφωση, με αντικειμενικά κριτήρια, του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και συστήνεται το όργανο (Γνωμοδοτική Επιτροπή) που καλείται να γνωμοδοτήσει ad hoc σχετικά με την αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή του.

Με την παρ. 2 προβλέπεται το έργο, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στην Επιτροπή ανατίθεται το έργο της αξιολόγησης των εντύπων, ιδίως ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στους ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων.

Τέλος, με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που υπάγονται στα προγράμματα χρηματοδότησης εντός του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, ελέγχου και λήψης της ενίσχυσης, το ύψος της συνολικής ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λήψης της ενίσχυσης και που ανέρχονται, κατ΄ ανώτατο όριο, στο συνολικό ποσό της ήδη ληφθείσας ενίσχυσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και κάθε άλλο θέμα για την υλοποίηση του πλαισίου καθορίζονται με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’68). Με το εν λόγω άρθρο συστάθηκε ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου και τέθηκαν προϋποθέσεις ένταξης για την πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων σε αυτό. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την υποβολή τους, καθώς και ζητήματα δημοσιοποίησης σχετικών πράξεων.

Ειδικότερα, με την περ. α’ της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στο Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Με την περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ως παρωχημένο.

Με την περ. γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η ανάρτηση της απόφασης καταχώρισης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης στο διαδίκτυο, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την περ. δ’ της παρ. 1 προβλέπεται η ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα των εφημερίδων που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όπου στο άρθρο 2 αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προκειμένου να εκπληρωθεί η αρχή της ασφάλειας του δικαίου ως προς το αρμόδιο όργανο, μετά τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης με το ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Τα δορυφορικά κάτοπτρα της Kathrein, έκτος από τα υψηλής ποιότητας τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν (αντοχή σε ισχυρές ανεμοπιέσεις – μέχρι 190 km/h) και τα κορυφαίας κατασκευής υλικά τους, έρ...
 • TP-LINK ER706W

  TP-LINK ER706W

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ER706W, ένα ασύρματο router διπλής ζώνης εταιρικής ποιότητας. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένη διαχείριση που απαιτεί υψηλή απόδοση, χάρη στον επαναστατικό συνδυασμό τω...
 • Prolink PF352

  Prolink PF352

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου εξαρτήματος PF352 της Prolink. Πρόκειται για έναν μετατροπέα σήματος από Mini DisplayPort σε HDMI 1.4 θηλυκό, μήκους 0,1 μέτρου. Συνδέε...
 • PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  Η PROMAX, εκτός από επαγγελματικά πεδιόμετρα, παράγει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών στους τομείς διανομής σήματος, RFR, οπτικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων. Η σειρά ψηφιακών πολυμέτρων PD-350, PD...
 • Amiko FTP/UTP

  Amiko FTP/UTP

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει νέα παραλαβή καλωδίων δικτύου της Amiko. Περιλαμβάνει τα καλώδια FTP CAT5, FTP CAT5 Outdoor (μαύρο), FTP CAT6 και UTP CAT5, τα οποία διατίθενται σε συσκευασία στροφ...
 • SONORA TERRA DIGITAL

  SONORA TERRA DIGITAL

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • TVIP S-Box v.705

  TVIP S-Box v.705

  Με τον νέο δέκτη IP TVIP S-Box v.705 μπορείτε εύκολα να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Ο δέκτης διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Tronix και...
 • Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων καλωδίων PF485A-0050 και PF485A-0150 της Prolink. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας καλώδια USB Type-C σε USB-A version 3.0, με διαστάσεις...
 • Kathrein UFOpro Lite

  Kathrein UFOpro Lite

  Τα Νέα Ψηφιακά Compact Headend της Kathrein με την ονομασία UFOpro Lite είναι τα νέα οικονομικά, all in one Headend για εφαρμογές τηλεόρασης σε ξενοδοχεία, σκάφη, στάδια, συγκροτήματα κατοικιών κα...
 • FRITZ!Fon X6

  FRITZ!Fon X6

  Το νέο FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4″ υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να...
 • TP-Link EAP783

  TP-Link EAP783

  Η TP-Link ανακοινώνει την είσοδο ενός νέου access point στην οικογένεια συσκευών Omada. Πρόκειται για το EAP783, ένα BE19000 access point οροφής τριπλής μπάντας Wi-Fi 7, που χαρακτηρίζεται από υψη...
 • YouTube PROMAX Hellas

  YouTube PROMAX Hellas

  Η PROMAX έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τα κορυφαία μοντέλα αναλυτών φάσματος RANGER Neo, HD RANGER και φυσικά για την ναυαρχίδα ATLaS NG. Στο YouTube κανάλι της PROMAX Hellas...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Τηλεχειρι...
 • Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Η συνεχής χρήση και οι ανεπιθύμητες πτώσεις των πάσης φύσης τηλεχειριστηρίων προκαλούν τη φυσική φθορά τους, που όπως είναι λογικό μειώνει τον κύκλο ζωής τους και κάποια στιγμή τα καθιστά μη λειτο...
 • Opticum T-Box

  Opticum T-Box

  Έναν επίγειο ψηφιακό δέκτη, που ξεχωρίζει από τα περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον OpticumT-Box, έναν δέκτη συμ...