DIABASTE DWREAN DIG 166
techmail
SECURITY REPORT 129
now 33 2022
satpraxis 2022
energiatec banner

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

24 Φεβρουαρίου 2020 14:08

Νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης εφημερίδων από την κυβέρνηση!

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση…

Με την διάταξη του άρθρου 88 καταργείται το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ. αριθμ. 78/06.05.2019 (Β’ 1676) και 107/18.06.2019 (Β΄ 2355), διότι κρίθηκε ότι δεν εξυπηρέτησαν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν που ήταν η ενίσχυση των εφημερίδων ως πυλώνων δημοκρατίας, πολυφωνίας, πλουραλισμού και ποιότητας του δημοσίου διαλόγου. Αντιθέτως, εκ του αποτελέσματος προέκυψε ότι η εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου οδήγησε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων κατά τρόπο αδιάκριτο και όχι αναλογικό, χωρίς να λαμβάνονται στη πράξη προσηκόντως υπόψη αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια. 

Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων που τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως εκ τούτου, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η διαμόρφωση, με αντικειμενικά κριτήρια, του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης.

Ειδικότερα, με την παρ. 1 διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και συστήνεται το όργανο (Γνωμοδοτική Επιτροπή) που καλείται να γνωμοδοτήσει ad hoc σχετικά με την αξιόπιστη και αποτελεσματική εφαρμογή του.

Με την παρ. 2 προβλέπεται το έργο, καθώς και ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στην Επιτροπή ανατίθεται το έργο της αξιολόγησης των εντύπων, ιδίως ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στους ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων.

Τέλος, με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που υπάγονται στα προγράμματα χρηματοδότησης εντός του νέου πλαισίου οικονομικής στήριξης, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, ελέγχου και λήψης της ενίσχυσης, το ύψος της συνολικής ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) που επιβάλλονται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λήψης της ενίσχυσης και που ανέρχονται, κατ΄ ανώτατο όριο, στο συνολικό ποσό της ήδη ληφθείσας ενίσχυσης, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και κάθε άλλο θέμα για την υλοποίηση του πλαισίου καθορίζονται με κοινή απόφαση τoυ Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’68). Με το εν λόγω άρθρο συστάθηκε ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου και τέθηκαν προϋποθέσεις ένταξης για την πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων σε αυτό. Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, τον καθορισμό συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την υποβολή τους, καθώς και ζητήματα δημοσιοποίησης σχετικών πράξεων.

Ειδικότερα, με την περ. α’ της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στο Μητρώο κατά το χρονικό διάστημα 1 έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Με την περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ως παρωχημένο.

Με την περ. γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλέπεται η ανάρτηση της απόφασης καταχώρισης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης στο διαδίκτυο, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την περ. δ’ της παρ. 1 προβλέπεται η ανάρτηση επικαιροποιημένου πίνακα των εφημερίδων που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η οποία κρίνεται σκόπιμη για λόγους διαφάνειας και εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όπου στο άρθρο 2 αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, νοείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προκειμένου να εκπληρωθεί η αρχή της ασφάλειας του δικαίου ως προς το αρμόδιο όργανο, μετά τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης με το ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • YDS-TC012 & YDS-TC018

  YDS-TC012 & YDS-TC018

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων φορτιστών YDS-TC012 και YDS-TC018. Πρόκειται για universal επιτοίχιους φορτιστές USB 5V με μέγιστο ρεύμα εξόδου 3A. Υποστηρίζουν το πρό...
 • TP-LINK: Ο παγκοσμίως Νο.1 πάροχος προϊόντων Wi-Fi για 11 συνεχή χρόνια

  TP-LINK: Ο παγκοσμίως Νο.1 πάροχος προϊόντων Wi-Fi για 11 συνεχή χρόνια

  Για 11 συνεχή έτη, η TP-Link® κατατάσσεται παγκοσμίως ως ο Νο.1 πάροχος σε συσκευές WLAN, συγκεντρώνοντας μερίδιο 17,8% της παγκόσμιας αγοράς. Το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της υποστή...
 • AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

  AVM FRITZ!Repeater 1200 AX

  Η εταιρεία AMY A.E. διαθέτει στην ελληνική αγορά μια οικονομική συσκευή της γερμανικής AVM για την επέκταση του οικιακού WLAN. Πρόκειται για το FRITZ!Repeater 1200 AX, έναν επαναλήπτη 2 ζωνών που ...
 • DEEPCOOL CASTLE 240EX A-RGB

  DEEPCOOL CASTLE 240EX A-RGB

  Η DEEPCOOL, μια εταιρεία με εξειδίκευση σε υδροψύξεις και κουτιά RGB, παρουσιάζει την νέα AIO υδρόψυξη CASTLE 240EX A-RGB, η οποία προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα φωτισμού για το PC σας χάρη στο ενσωμ...
 • PROMAX TVHUNTER+

  PROMAX TVHUNTER+

  Το TVHunter+ είναι ένα μικρό, φορητό & εύκολο στη χρήση πεδιόμετρο που έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και για τα δύο συστήματα ψηφιακής τηλεόρασης, DVB-T ...
 • Mistral Wind Maxi

  Mistral Wind Maxi

  Η wind Maxi είναι η ενισχυμένη έκδοση της απλής κεραίας Wind. Προορίζoνται και οι δύο για περιοχές με ισχυρούς ανέμους και πολύ ήλιο, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά. Η Wi...
 • SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION

  SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION

  Η επιτοίχια βάση SONORA WONDERWALL 600 FULL EMOTION TILT είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις 42" έως 75" ιντσών, με μέγιστο βάρος 45 κιλών και max VESA 600x400. Διαθέτει σύστημα εύκολης ρύθμισης της ο...
 • ANGA PS-5 / PS-10 / PS-20 / PS-30

  ANGA PS-5 / PS-10 / PS-20 / PS-30

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς κεραιών UHF της ANGA. Πρόκειται για κεραίες εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένο φίλτρο LTE 5G, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανά...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ο εξαιρετικά συμπαγής αναλυτής PROMAX RANGER mini, έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση κεραιών TV/SAT, καθώς και συστημάτων διανομής. Το συγκεκριμένο πεδιόμετρο είναι συμβατό με τα πρότυπα DVB-T/T...
 • TP-LINK TL-SM311LS/LM & TL-SM5310-T

  TP-LINK TL-SM311LS/LM & TL-SM5310-T

  Η εταιρεία TP-Link διαθέτει SFP Modules που είναι συμβατά με τις θύρες SFP+ των νέων της Multi-Gigabit Switches. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε: Τα MiniGBIC Modules TL-SM311LS και TL-SM311LM που είνα...
 • AVM WireGuard

  AVM WireGuard

  Η πρόσβαση στο FRITZ!Box, το σύστημα NAS ή άλλες συσκευές του οικιακού δικτύου εν κινήσει, μπορεί να γίνει δυνατή με ένα ασφαλές εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Με τη νέα δυνατότητα WireGuard της ...
 • MELICONI FlatStyle ES 800

  MELICONI FlatStyle ES 800

  Η Meliconi, ηγέτης στην κατηγορία των επιτοίχιων και επιτραπέζιων βάσεων TV, παρουσιάζει την σειρά FlatStyle, με την εγγύηση της εξ' ολοκλήρου Ιταλικής κατασκευής, εστιάζοντας στη λειτουργικότητα....

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Τεύχος 167

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Τεύχος 167

  Το νέο τεύχος Αυγούστου 2022 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Έπειτα από...
 • Disney+

  Disney+

  Έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο αναμονής λόγω της αναβολής της προγραμματισμένης για πέρυσι έλευσής του στην Ελλάδα, η είσοδος του Disney+ στην εγχώρια αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι πλέον γ...
 • AVM FRITZ!Box 4060

  AVM FRITZ!Box 4060

  Η γερμανική AVM διευρύνει την οικογένεια FRITZ!Box, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο με προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εντελώς ανανεωμένη εμφάνιση. Πρόκειται για το FRITZ!Box 4060, το οποίο δε...
 • OCTAGON SX988 4K UHD IP

  OCTAGON SX988 4K UHD IP

  Η γερμανική OCTAGON διευρύνει την οικογένεια των ψηφιακών της δεκτών, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο. Πρόκειται για τον SX988 4K UHD IP που αποτελεί τη νέα γενιά της σειράς SX IP, με επεξεργαστή 6...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design