6 Νοεμβρίου 2014 17:30

321.000 οι συνδρομητές του ΟΤΕ TV στο τέλος Σεπτεμβρίου

Γράφει: Σ.Χ.

Featured | Στις 30 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των συνδρομητών του OTE TV έφτασε τους 321.000, προσελκύοντας 25.000 νέους συνδρομητές μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Γ΄ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2014, που ανακοινώθηκαν σήμερα από την εταιρεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης αύξηση των προσαρμοσμένων…Στις 30 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των συνδρομητών του OTE TV έφτασε τους 321.000, προσελκύοντας 25.000 νέους συνδρομητές μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ για το Γ΄ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2014, που ανακοινώθηκαν σήμερα από την εταιρεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης αύξηση των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, που έφτασαν στα 94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 24,3%, και κερδοφορία EBITDA από τη σταθερή τηλεφωνίας Ελλάδας ενισχυμένη κατά 8,9%.

Αναλυτικότερα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €94 εκατ. , αυξημένα κατά 24,3%
 • Σταθερά ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές – Προσαρμοσμένες Ροές στα €126 εκατ., αυξημένες κατά 20%
 • Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 37,6%, αυξημένο κατά 120 μονάδες βάσης – το υψηλότερο από το 2009
 • Κερδοφορία EBITDA Σταθερής Τηλεφωνίας Ελλάδας ενισχυμένη κατά 8,9% (περιθώριο 40,1%, αυξημένο κατά 440 μονάδες βάσης)
 • Σημαντικές επενδύσεις

Αυξημένες επενδύσεις για τη Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας

€135 εκατ. για φάσμα το Δ’ τρίμηνο, για την ενίσχυση του 4G στην Ελλάδα

 • Καθαρός δανεισμός στο €1,4 δισ., μειωμένος επιπλέον 5% από το τέλος του 2013

Καθαρός δανεισμός στα ίδια επίπεδα με το ετήσιο ΕΒΙTDA

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο και εννεάμηνο του 2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2014

Γ’τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

987,6

1.039,9

-5,0%

2.901,9

3.008,6

-3,5%

EBITDA

367,4

368,8

-0,4%

1.041,1

1.057,2

-1,5%

Περιθώριο EBITDA %

37,2%

35,5%

+1,7μον

35,9%

35,1%

+0,8μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

371,1

379,0

-2,1%

1.050,7

1.074,9

-2,3%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

37,6%

36,4%

+1,2μον

36,2%

35,7%

+0,5μον

Καθαρά Κέρδη

69,1

252,6

-72,6%

194,2

476,5

-59,2%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη **

94,2

75,8

+24,3%

223,8

189,9

+17,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1411

0,5154

-72,6%

0,3982

0,9722

-59,0%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες***

276,2

213,6

+29,3%

635,2

702,2

-9,5%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία***

149,8

108,5

+38,1%

424,0

321,1

+32,0%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες
ταμειακές ροές***

126,4

105,1

+20,3%

211,2

381,1

-44,6%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

1.314,3

1.723,0

-23,7%

1.314,3

1.723,0

-23,7%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.427,4

1.664,8

-14,3%

1.427,4

1.664,8

-14,3%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

**Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ. Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ. 4

*** Ταμειακές ροές εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος

Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Εννεάμηνο 2013)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις μας στην Ελλάδα συνεχίζουν να σταθεροποιούνται, κάτι που αντανακλάται στα έσοδά μας. Στη σταθερή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης σημειώνουν ισχυρά αποτελέσματα, ενώ στην κινητή τα έσοδα από υπηρεσίες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα. Οι επιδόσεις αυτές αντιστάθμισαν μερικώς τα χαμηλότερα έσοδα στις διεθνείς μας δραστηριότητες στην κινητή τηλεφωνία, που επηρεάστηκαν από τη μείωση των τελών τερματισμού και τον έντονο ανταγωνισμό. Χάρη στη σταθερή μας προσπάθεια για συγκράτηση του κόστους, ενισχύσαμε δυναμικά την κερδοφορία EBITDA και τα καθαρά μας κέρδη, ενώ αυξήσαμε τις λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές μας ροές.

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπειρία που παρέχουμε στους πελάτες μας. Γι’ αυτό συνεχίσαμε να επενδύουμε δυναμικά, χτίζοντας τα ταχύτερα και πιο αξιόπιστα δίκτυα σε σταθερή και κινητή, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο που παρέχουμε στους πελάτες τηλεόρασης. Ταυτόχρονα, βελτιώσαμε περαιτέρω τα οικονομικά μας μεγέθη, καθιστώντας τον Όμιλο έναν από τους ισχυρότερους και πιο υγιείς παρόχους στην Ευρώπη. Σε ένα περιβάλλον που παραμένει αντίξοο, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει για ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €500 εκατ. για το 2014 και ότι θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε ισχυρή κερδοφορία και ταμειακές ροές τόσο μέχρι το τέλος της χρονιάς, όσο και το 2015».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

(Εκατ, € )

Γ’τρίμηνο 2014

Γ’τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

376,4

388,1

-3,0%

1.119,5

1.165,1

-3,9%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

151,3

152,6

-0,9%

457,7

446,8

+2,4%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

329,4

354,2

-7,0%

936,9

1.005,7

-6,8%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

107,0

116,0

-7,8%

326,8

335,6

-2,6%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

21,3

24,9

-14,5%

61,1

63,9

-4,4%

Λοιπά

111,5

118,9

-6,2%

315,5

318,0

-0,8%

Ενδοομιλικές απαλοιφές
(Κινητή & Όμιλος)

(109,3)

(114,8)

-4,8%

(315,6)

(326,5)

-3,3%

ΣΥΝΟΛΟ

987,6

1.039,9

-5,0%

2.901,9

3.008,6

-3,5%

Λοιπά έσοδα

16,7

14,1

+18,4%

43,0

28,4

+51,4%

        


Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Εννεάμηνο 2013)

Το Γ΄ τρίμηνο του 2014, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε μείωση 5% στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν μειωθεί κατά 3% στο τρίμηνο.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα κατέγραψαν μείωση 3%, συνεχίζοντας την πολυετή τάση μείωσης του ρυθμού πτώσης των εσόδων από τρίμηνο σε τρίμηνο. Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9% το Γ’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της μικρότερης αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και μεγάλα έργα ICT. Τα συνολικά έσοδα στην κινητή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 7,5% στο τρίμηνο, λόγω των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ρουμανία και την Αλβανία και των αντίξοων συνθηκών σε όλες τις αγορές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7%, εν μέρει λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ενώ η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 5,3% καταδεικνύει τάσεις βελτίωσης από τρίμηνο σε τρίμηνο. Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 7,8%, θα είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 9% εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού τον Απρίλιο του 2014. Στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 14,5%, ενώ θα είχαν αυξηθεί κατά 5% χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €111,5 εκατ. σημειώνοντας πτώση 6,2%, κυρίως λόγω της μείωσης των τελών διασύνδεσης και της κίνησης στην OTE Globe.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €633,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 6,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Ως αποτέλεσμα του πρόσφατου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 31% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 16,9% σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €461,7 εκατ., μειωμένα κατά 1,5% στο τρίμηνο, παρά την επίδραση του κόστους αλλαγής εταιρικής επωνυμίας και της επιβολής φόρων υποδομών που εφαρμόστηκαν φέτος στη Ρουμανία.

Το Γ’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €371,1 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,1%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, κατά 8,9% στο τρίμηνο, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου κατά 440 μονάδες βάσης σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο του 2013, σε 40,1%. Εξαιρουμένης της επίδρασης των αλλαγών στα τέλη τερματισμού, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου θα είχε οριακή αύξηση.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% στο τρίμηνο, σε €68 εκατ., εκ των οποίων τα €30 εκατ. αφορούν στην έκδοση και επαναγορά ομολόγων. Η συνολική σημαντική μείωση των τόκων οφείλεται στον μειωμένο δανεισμό και κόστος χρηματοδότησης.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €94,2 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 24,3% σε σχέση με €75,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

(Εκατ, € )

Γ’τρίμηνο 2014

Γ’τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

Καθαρά Κέρδη

69,1

252,6

-72,6%

194,2

476,5

-59,2%

Κέρδη από πωλήσεις θυγατρικών και από αναβαλλόμενους φόρους

0,0

(185,3)

0,0

(300,9)

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα
εθελούσιας αποχώρησης
και αναδιοργάνωσης

3,0

8,5

7,5

14,3

Έξοδα έκδοσης και επαναγοράς
ομολόγων

22,2

0,0

22,2

0,0

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

94,2

75,8

+24,3%

223,8

189,9

+17,9%

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €149,8 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ επιταχύνει τις επενδύσεις στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €51,5 εκατ., €32,5 εκατ. και €61 εκατ. αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €276,2 εκατ., αυξημένες κατά 29,3% σε σχέση με €213,6 εκατ. την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, κυρίως λόγω του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης.

Παρά την εκροή €30 εκατ. για την έκδοση και επαναγορά ομολόγων, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) αυξήθηκαν κατά 20,3% το Γ΄ τρίμηνο 2014 και διαμορφώθηκαν στα €126,4 εκατ.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,4 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, μειωμένος κατά 14,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1 φορά το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο Όμιλος κατείχε €4,2 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ, € )

30 Σεπτεμβρίου

2014

31 Δεκεμβρίου

2013

+/- %

30 Σεπτεμβρίου

2013

+/- %

Βραχυπρόθεσμα:

     
– Τραπεζικά δάνεια

0,0

11,0

1,4

Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:

   
– Ομόλογα

2.564,8

2.735,6

-6,2%

2.736,0

-6,3%

– Τραπεζικά δάνεια

176,9

209,8

-15,7%

650,4

-72,8%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

2.741,7

2.956,4

-7,3%

3.387,8

-19,1%

Ταμειακά Διαθέσιμα

1.310,1

1.444,3

-9,3%

1.707,2

-23,3%

Καθαρός Δανεισμός

1.431,6

1.512,1

-5,3%

1.680,6

-14,8%

Λοιπά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

4,2

16,5

-74,5%

15,8

-73,4%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

1.427,4

1.495,6

-4,6%

1.664,8

-14,3%

1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 30 Σεπτεμβρίου

2014

30 Σεπτεμβρίου 2013

+/- %

PSTN συνδέσεις

2.435.562

2.579.272

-5,6%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

339.277

366.973

-7,5%

Άλλες συνδέσεις (MSAN)

13.104

6.685

+96,0%

Σύνολο Συνδέσεων ΟΤΕ

2.787.943

2.952.930

-5,6%

Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)

39.178

51.817

-24,4%

Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR)

2.748.765

2.901.113

-5,3%

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

1.358.841

1.271.449

+6,9%

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

1.334.894

1.245.258

+7,2%

Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)

320.578

218.066

+47,0%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο
–LLU (ενεργή)

1.984.977

1.860.749

+6,7%

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε λιγότερες από 17.000 γραμμές, σημειώνοντας ένα ακόμη τρίμηνο με μικρές απώλειες παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον (Β’ τρίμηνο 2014: -6.000, Α’ τρίμηνο 2014: -9.000, Δ’ τρίμηνο 2013: -6.000, Γ’ τρίμηνο 2013: -42.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 31.000 γραμμές λιανικής, σε σχέση με 29.000 το Β’ τρίμηνο του 2014 και 52.000 το Γ’ τρίμηνο του 2013. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 14.000 σε σχέση με 23.000 το Β’ τρίμηνο του 2014.

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 25.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 49% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.335.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 78.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, διευρύνοντας την πελατειακή βάση της υπηρεσίας, που είχε διατεθεί εμπορικά στα τέλη του 2012, παρά τις συνθήκες της αγοράς. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, για να διατηρήσει τους πελάτες του και να τους παρέχει ακόμη καλύτερα πακέτα υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες VDSL σημειώνουν μεγάλη ανταπόκριση, καθώς ήδη είναι διαθέσιμες σε μια συνολική αγορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στόχος του ΟΤΕ είναι η πληθυσμιακή κάλυψη της υπηρεσίας να φθάνει το 30% μέχρι το τέλος του 2014.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σημαντική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 321.000, με την προσέλκυση 25.000 πελατών στο τρίμηνο. Στις 15 Οκτωβρίου 2014, ο ΟΤΕ εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενο των υπηρεσιών τηλεόρασης με την απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των δύο δημοφιλέστερων αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, των UEFA Champions League και UEFA Europa League, από την επόμενη σεζόν και για τρία χρόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Εκατ. € )

Γ’ τρίμηνο 2014

Γ’ τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

       
Κύκλος Εργασιών

376,4

388,1

-3,0%

1.119,5

1.165,1

-3,9%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

217,1

221,1

-1,8%

647,8

664,1

-2,5%

– Έσοδα χονδρικής σταθερής

82,1

86,4

-5,0%

246,8

258,0

-4,3%

– Λοιπά

77,2

80,6

-4,2%

224,9

243,0

-7,4%

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά

1,5

6,8

-77,9%

2,2

9,0

-75,6%

EBITDA

150,8

138,5

+8,9%

432,5

408,6

+5,8%

Περιθώριο EBITDA %

40,1%

35,7%

+4,4μον

38,6%

35,1%

+3,5μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

150,8

138,5

+8,9%

432,5

408,6

+5,8%

Περιθώριο EBITDA %

40,1%

35,7%

+4,4μον

38,6%

35,1%

+3,5μον

Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ)

82,0

60,6

+35,3%

225,3

187,6

+20,1%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας
εξόδου/αντιλογισμός

0,0

0,0

0,0

0,0

Αποσβέσεις

(68,8)

(77,9)

-11,7%

(207,2)

(221,0)

-6,2%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 3% το Γ’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας συνεχιζόμενη βελτίωση από τις αρχές του 2013. Τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 1,8% το τρίμηνο. Πρόκειται για τη μικρότερη μείωση εσόδων που έχει επιτύχει η εταιρεία εδώ και χρόνια στη βασική αυτή κατηγορία υπηρεσιών.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 11,4% σε σχέση με τα €256,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2013. Η μείωση αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 31%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 20,6% των συνολικών εσόδων, σημαντικά μειωμένο από 29% το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2013. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σημείωσε εκ νέου βελτίωση και ανήλθε σε 40,1%, καταγράφοντας αύξηση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013.

2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  30 Σεπτεμβρίου 2014

30 Σεπτεμβρίου

2013

+/- %

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (περιλαμβάνει CDMA)

2.166.417

2.270.045

-4,6%

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνει CDMA BB)

1.237.638

1.237.947

-0,0%

Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)

1.396.973

1.320.038

+5,8%

      
(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο 2014

Γ’τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

151,3

152,6

-0,9%

457,7

446,8

+2,4%

-Έσοδα λιανικής σταθερής

90,2

94,9

-5,0%

273,1

289,8

-5,8%

-Έσοδα χονδρικής σταθερής

29,2

26,3

+11,0%

86,2

73,3

+17,6%

– Λοιπά

31,9

31,4

+1,6%

98,4

83,7

+17,6%

Λοιπά έσοδα

12,9

4,5

+186,7%

37,4

12,5

+199,2%

EBITDA

32,7

30,1

+8,6%

114,6

101,7

+12,7%

Περιθώριο EBITDA %

21,6%

19,7%

+1,9μον

25,0%

22,8%

+2,2μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

35,0

35,7

-2,0%

118,4

110,1

+7,5%

Περιθώριο EBITDA %

23,1%

23,4%

-0,3μον

25,9%

24,6%

+1,3μον

Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες)
(EBIT)

0,7

(1,6)

7,2

18,5

-61,1%

Κόστος προγράμματος
εθελούσιας εξόδου

(2,3)

(5,6)

-58,9%

(3,8)

(8,4)

-54,8%

Αποσβέσεις

(32,0)

(31,7)

+0,9%

(107,4)

(83,2)

+29,1%

        

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Οι δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, με την νέα επωνυμία Telekom Romania Communications («Τelekom Romania»), κατέγραψαν μικρή μείωση στα έσοδα. Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στην αγορά οικιακών πελατών διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με παλαιότερες τάσεις, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης και ευρυζωνικότητας συνέχισαν να αντισταθμίζουν εν μέρει την πτώση στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής. Τα σημαντικά έσοδα από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) και η υψηλότερη κίνηση χονδρικής συνέβαλαν επίσης στον περιορισμό της μείωσης των εσόδων. Τα Λοιπά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά ως αποτέλεσμα των πωλήσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 14% το τρίμηνο, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης και ευρυζωνικότητας σημείωσαν αύξηση 7% και 6% αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης της Telekom Romania αυξήθηκε κατά 5,8% σε σχέση με το τέλος του Γ’ τριμήνου του 2013. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της Telekom Romania να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό, διαθέτοντας ελκυστικά εμπορικά πακέτα. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν υπηρεσίες τηλεόρασης της Telekom Romania.

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013, με τη διεθνή κίνηση να αυξάνεται κατά 127%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 6% το Γ’ τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Οι υψηλότερες δαπάνες για έργα ICT, η αυξημένη κίνηση διασύνδεσης και ο φόρος υποδομών που επιβλήθηκε από τη Ρουμανική κυβέρνηση από την αρχή του έτους, καθώς και τα υψηλότερα κόστη επικοινωνίας και διαφήμισης που σχετίζονται με την αλλαγή ονομασίας της εταιρείας, αντισταθμίστηκαν από τη μείωση κατά 16% του κόστους προσωπικού, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα των μειώσεων του προσωπικού.

Η Telekom Romania, το νέο brand υπό το οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες Telekom Romania Communications (πρώην RomTelecom) και Telekom Romania Mobile Communications (πρώην COSMOTE Romania) από τα μέσα Σεπτεμβρίου, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο εταιρειών, με στόχο να γίνει ο κύριος πάροχος υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας στη Ρουμανία. Η ενιαία εμπορική παρουσία, με ενοποιημένα καταστήματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικό κέντρο, ιστοσελίδα και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η φιλοσοφία του One Stop Shop εμπλουτίζουν την εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης από το brand Telekom Romania.

3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κύκλος εργασιών

(€ εκατ)

Γ’τρίμηνο 2014

Γ’τρίμηνο 2013

+/- %

Εννεάμηνο 2014

Εννεάμηνο 2013

+/- %

Ελλάδα

329,4

354,2

-7,0%

936,9

1.005,7

-6,8%

Ρουμανία

107,0

116,0

-7,8%

326,8

335,6

-2,6%

Αλβανία

21,3

24,9

-14,5%

61,1

63,9

-4,4%

Ενδοομιλικές Απαλοιφές

(4,8)

(5,7)

-15,8%

(13,0)

(17,2)

-24,4%

Σύνολο (Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)

452,9

489,4

-7,5%

1.311,8

1.388,0

-5,5%

       
Προσαρμοσμένο EBITDA*

      
Ελλάδα

133,7

140,6

-4,9%

355,4

393,9

-9,8%

Ρουμανία

25,5

33,0

-22,7%

78,1

87,4

-10,6%

Αλβανία

7,6

10,8

-29,6%

21,4

24,5

-12,7%

Ενδοομιλικές Απαλοιφές

0,1

(0,5)

-120,0%

0,1

(5,2)

-101,9%

Σύνολο*

(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

166,9

183,9

-9,2%

455,0

500,6

-9,1%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας
εξόδου & αναδιοργάνωσης

(1,4)

(3,2)

-56,2%

(5,8)

(7,4)

-21,6%

EBITDA

(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

165,5

180,7

-8,4%

449,2

493,2

-8,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*

     
Ελλάδα

40,6%

39,7%

+0,9μον

37,9%

39,2%

-1,3μον

Ρουμανία

23,8%

28,4%

-4,6μον

23,9%

26,0%

-2,1μον

Αλβανία

35,7%

43,4%

-7,7μον

35,0%

38,3%

-3,3μον

Σύνολο*

36,9%

37,6%

-0,7μον

34,7%

36,1%

-1,4μον

Περιθώριο EBITDA

36,5%

36,9%

-0,4μον

34,2%

35,5%

-1,3μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης

Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

Στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2014, η πελατειακή βάση της COSMOTE στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,3 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,8% από τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 5,3% το Γ’ τρίμηνο του 2014 αποτελεί τη μικρότερη μείωση εσόδων των τελευταίων τριμήνων. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στις καλύτερες επιδόσεις συνολικά, καθώς και στο σταδιακό περιορισμό της επίδρασης από τη μείωση στα τέλη τερματισμού (1,189 σεντ/λεπτό από την 1η Ιανουαρίου του 2014 από 1,269 σεντ/λεπτό κατά τη διάρκεια του 2013).

Για την ενίσχυση της πελατειακής της βάσης, η COSMOTE δίνει έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει στο δίκτυό της, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει κορυφαία εμπειρία δικτύου σε ό,τι αφορά την κάλυψη, αλλά και την ταχύτητα δεδομένων. Το Γ’ τρίμηνο του 2014 η COSMOTE συνέχισε τη δυναμική επέκταση του δικτύου 4G, με την πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου να ξεπερνά σήμερα το 65% παρέχοντας υπερδιπλάσια κάλυψη σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων μέσω κινητού συνεχίστηκε κατά το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 86% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από τις αυξημένες πωλήσεις smartphones, αλλά και τις υψηλές ταχυτήτες δικτύου που απολαμβάνουν οι πελάτες της COSMOTE. Η COSMOTE συγκαταλέγεται στις 20 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη σε ότι αφορά το mobile internet, μεταξύ 140 παρόχων, σύμφωνα με ανεξάρτητους φορείς.

Το Γ’ τρίμηνο του 2014 ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 4,7% σε 322 λεπτά, ενώ την ίδια περίοδο ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €12,9 μειωμένος κατά 3,8% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας και των πιέσεων του ανταγωνισμού.

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

Η COSMOTE Ρουμανίας άλλαξε επωνυμία από κοινού με τη RomTelecom και από τα μέσα Σεπτεμβρίου δραστηριοποιούνται με την κοινή ονομασία Telekom Romania με στόχο τη διάθεση συνδυαστικών προϊόντων.

Το Γ’ τρίμηνο του 2014, ο ανταγωνισμός στη κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας αυξήθηκε με την είσοδο ενός MVNO(mobile virtual network operator) παρόχου στην αγορά που είναι και πάροχος σταθερής τηλεφωνίας.

Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2014, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 5,9 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 26,8% του συνόλου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες και η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκαν κατά 17% και 23% αντίστοιχα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των μειώσεων στα τέλη τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2014.

Το εννεάμηνο του 2014, ο δείκτης μικτού ARPU μειώθηκε κατά 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω του μειωμένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση που επηρεάστηκε από τις μειώσεις στα τέλη διασύνδεσης.

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

Στο τέλος του Γ’ τριμήνου του 2014, η AMC διατήρησε τη δυναμική της στην αγορά της Αλβανίας, με την πελατειακή βάση της να διαμορφώνεται σε 2 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 1% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013.

Η AMC κατέγραψε στο τρίμηνο αύξηση στα έσοδα από δεδομένα μέσω κινητού κατά 14% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως χάρη στο άρτιο δίκτυό της, που καλύπτει το 96% του πληθυσμού.

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και τα χαμηλότερα τέλη τερματισμού επηρέασαν αρνητικά την Αλβανική αγορά το Γ΄ τρίμηνο του 2014. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνολικά έσοδα της AMC κατέγραψαν μείωση 14,5% και τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 15,6%, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2013. Εξαιρουμένης της επίδρασης των τελευταίων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα της AMC θα είχαν αυξηθεί κατά 5%.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ο OTE ΚΑΤΕΘΕΣΕ μη δεσμευτική προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ NOVA

Την 1η Ιουλίου 2014, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό του Συμβούλιο, την κατάθεση μη δεσμευτικής προσφοράς στην εταιρεία FORTHNET για την εξαγορά της δραστηριότητας της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA. Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους €250-300 εκατ., προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις (debt free/cash free basis) της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που προκύψει συμφωνία, αυτή θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Η OTE Plc Εξεδωσε ΟΜΟΛΟΓΟ €700 ΕΚατ.

Στις 10 Ιουλίου 2014, η OTE PLC εξέδωσε ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους €700 εκατ. κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας, λήξης 9 Ιουλίου 2020, με ετήσιο κουπόνι 3,5%. Τα ομόλογα είναι εγγυημένα από τον ΟΤΕ.

ολοκληρωση επαναγοράς ομολόγων λήξεως 2015 και 2016 από την OTE Plc

Στις 11 Ιουλίου 2014, η OTE PLC ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναγοράς των ομολόγων της, λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 έναντι μετρητών. Η OTE PLC αποδέχτηκε συνολικά προσφορές επαναγοράς ύψους €305 εκατ. για το ομόλογο λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και €195 εκατ. για το ομόλογο λήξεως Μαΐου 2016. Η επαναγορά των ομολόγων χρηματοδοτήθηκε μέσω των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από τη νέα έκδοση ομολόγου της OTE PLC ύψους €700 εκατ. Τα επαναγορασθέντα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς, τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 ανέρχονται πλέον σε €482,7 εκατ. και €700 εκατ. αντίστοιχα.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 800MHZ KAI 2,6GHZ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ από την COSMOTE

Στις 13 Οκτωβρίου 2014, η COSMOTE κατοχύρωσε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800MHz και 2,6GHz στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2014 έως 28η Φεβρουαρίου, 2030. Μέσω της επένδυσης αυτής η COSMOTE θα ενισχύσει περαιτέρω τις ταχύτητες και την κάλυψη του εκτεταμένου 4G δικτύου της, τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το συνολικό ποσό που επένδυσε η εταιρεία ανήλθε σε 134,8 εκ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΚΑΙ UEFA EUROPA LEAGUE

Στις 14 Οκτωβρίου 2014, ο ΟΤΕ εξασφάλισε τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης όλων των αγώνων των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, UEFA Champions League και UEFA Europa League της τριετίας 2015-2018. Ειδικότερα, στο Champions League, ο ΟΤΕ TV θα προβάλει αποκλειστικά τους 133 από τους 146 αγώνες και τους υπόλοιπους 13 σε παράλληλη μετάδοση με κανάλι ελεύθερης μετάδοσης, ενώ στο Europa League, ο ΟΤΕ TV έχει εξασφαλίσει σε αποκλειστικότητα και τους 204 αγώνες της διοργάνωσης μέχρι τον τελικό (ο τελικός θα παραχωρηθεί από τον ΟΤΕ TV για παράλληλη προβολή σε κανάλι ελεύθερης μετάδοσης).

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από επιπλέον δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους σε ό,τι αφορά τις διαδοχικές μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις αρχές του 2013, την αύξηση της διείσδυσης νέων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και τέλος την ανθεκτικότητα των εσόδων από υπηρεσίες στη κινητή τηλεφωνία. Οι μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας και τη κερδοφορία EBITDA στη χώρα. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους, και η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη μείωση κόστους από τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2013 και παλαιότερων ετών. Οι ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν το Δ’ Τρίμηνο 2014 ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου κεφαλαίου κίνησης. Εκτιμώντας πως οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία θα είναι περιορισμένες το Δ’ τρίμηνο του 2014

ο ΟΤΕ ανανεώνει την πρόβλεψή του για προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους περίπου €500 εκατ. στο έτος 2014.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • <strong>TRIAX TDcH Compact Headend 22STC-I</strong>

  TRIAX TDcH Compact Headend 22STC-I

  Κατασκευασμένο τόσο για τοποθέτηση σε τοίχο, όσο και για rack 19", το TDcH 22STC-I είναι εξοπλισμένο με 4 εισόδους DVB-S/S2, 1 είσοδο DVB-T/T2/C, 16 transmodulators DVB-S2X, 6 transmodulators DVB-...
 • FRITZ!OS 7.50  – Ανακοινώθηκε στην IFA 2022 η νέα έκδοση λογισμικού

  FRITZ!OS 7.50  – Ανακοινώθηκε στην IFA 2022 η νέα έκδοση λογισμικού

  Στην έκθεση IFA 2022 που έγινε στο Βερολίνο, η AVM ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του λογισμικού FRITZ!OS, που είναι η 7.50. Η ολοκληρωμένη ενημέρωση FRITZ!OS 7.50 θα φέρει περίπου 100...
 • <strong>INFOMIR MAG522W3 – </strong><strong>Νέο</strong><strong> MAG </strong><strong>με</strong><strong> </strong><strong>ενσωματωμένο</strong><strong> Wi-Fi 2T2R ac</strong>

  INFOMIR MAG522W3 – Νέο MAG με ενσωματωμένο Wi-Fi 2T2R ac

  Η εταιρεία TRONIX ανακοινώνει την παραλαβή του νέου μοντέλου της Infomir, του MAG 522W3. Πρόκειται για την τροποποιημένη έκδοση του μοντέλου MAG522 που περιλαμβάνει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi διπλή...
 • <strong>Επαναφορτιζόμενοι φακοί υψηλής απόδοσης</strong><strong> </strong><strong>8009 / 8061 / 9021</strong><strong></strong>

  Επαναφορτιζόμενοι φακοί υψηλής απόδοσης 8009 / 8061 / 9021

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή μιας νέας σειράς επαναφορτιζόμενων φακών που είναι ιδανικοί για διάφορες χρήσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πρόκειται για τα μοντέλα...
 • <strong>Lemco – </strong><strong>Εκπαιδευτικά σεμινάρια 2022</strong>

  Lemco – Εκπαιδευτικά σεμινάρια 2022

  Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για νέες τεχνολογικές λύσεις, η Lemco διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) με την παρακάτω θεματολογία: · Νέα σειρά headend - Compact Line 2 · IPT...
 • Astra Sat – συμμετοχή στην ENERGIA.TEC

  Astra Sat – συμμετοχή στην ENERGIA.TEC

  Η εταιρεία Astra Sat ανακοινώνει ότι θα συμμετέχει στην 4η ENERGIA.TEC, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. στην Παιανία και αναμένεται να ξεπερά...
 • IB-HUB1419

  IB-HUB1419

  Το IB-HUB1419-LAN είναι ταυτόχρονα μια τόσο πρακτική και εύχρηστη περιφερειακή συσκευή, όσο και ιδανική για χρήση στο γραφείο, στο σπίτι, ακόμα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Διαθέτει τρεις θύρες...
 • D-LINK E15 EAGLE PRO AI AX1500

  D-LINK E15 EAGLE PRO AI AX1500

  Απολαύστε ταχύτητες Wi-Fi 6 νέας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που βελτιστοποιούνται και βελτιώνονται πάντα, για γρήγορη, αποτελεσματική και γενική κάλυψη Internet σε κάθε δωμάτιο, που...
 • NEDIS WIFILX51RGB – Wi-Fi smart διακοσμητική ταινία φωτισμού Full Color RGB 

  NEDIS WIFILX51RGB – Wi-Fi smart διακοσμητική ταινία φωτισμού Full Color RGB 

  Κάντε τις διακοσμήσεις σας πιο εορταστικές από ποτέ, με την smart Full Color LED διακοσμητική ταινία φωτισμού της Nedis. Η εγκατάστασή της πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα, καθώς συνδέεται απευ...
 • ANGA MASTER 1/2/3

  ANGA MASTER 1/2/3

  Η εταιρία STAM Electronics ανακοινώνει τη νέα παραλαβή σειράς ενισχυτών ιστού της ANGA. Πρόκειται για ενισχυτές με ενσωματωμένο φίλτρο 4G LTE που λειτουργούν στα κανάλια 21-69 της μπάντας των UHF....
 • NEDIS NBSTND100SI

  NEDIS NBSTND100SI

  Η φορητή και αναδιπλούμενη βάση φορητού υπολογιστή της Nedis, είναι το απαραίτητο στοιχείο για το γραφείο σας! Η βάση διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση του φορητού υπολογιστή, του tablet ή του smartpho...
 • Τα νέα της Mistral – Γνωρίστε από κοντά τις κεραίες μπαλκονιού στην έκθεση ENERGIA.TEC

  Τα νέα της Mistral – Γνωρίστε από κοντά τις κεραίες μπαλκονιού στην έκθεση ENERGIA.TEC

  Η ανάγκη χρήσης κεραίας μπαλκονιού δημιουργείται κυρίως από την ανεπάρκεια κάλυψης των τηλεοπτικών αναγκών από την κεντρική εγκατάσταση. Κάποιοι επιθυμούν να είναι αυτάρκεις με τη δική τους κεραία...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Κυκλοφορεί το τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού “Ψηφιακή Τηλεόραση” μαζί με το “Security Report”

  Κυκλοφορεί το τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού “Ψηφιακή Τηλεόραση” μαζί με το “Security Report”

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2022 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Μετά από έ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2022-23

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2022-23

  Μετά από ένα τηλεοπτικά κενό καλοκαίρι που πέρασε χωρίς τη διεξαγωγή κάποιας από τις σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις που παραδοσιακά πραγματοποιούνται τέτοια εποχή, φτάσαμε στη νέα αθλητική σεζόν ...
 • Semi-Automated Offside Technology

  Semi-Automated Offside Technology

  Όπως επιβεβαίωσε επίσημα η FIFA, μια νέα τεχνολογία που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρ...
 • OPPO Reno7 Lite 5G

  OPPO Reno7 Lite 5G

  Η κινέζικη εταιρεία OPPO, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές smartphone, κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά με την παρουσίαση ενός νέου της μοντέλου. Πρόκειται για το OPPO R...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design