Skip to main content
26 Φεβρουαρίου 2015 17:51

Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το Δ’ τρίμηνο και δωδεκάμηνο του 2014

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Ff4e7b7cccfc0dba6268e935a30a25808 XL

· Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ΄ Τριμήνου και 30% το 2014
· Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα €583 εκ. το 2014
· Περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 36,3% για το έτος, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης
· Περαιτέρω βελτίωση στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας:…· Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ΄ Τριμήνου και 30% το 2014
· Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα €583 εκ. το 2014
· Περιθώριο EBITDA Ομίλου στο 36,3% για το έτος, αυξημένο κατά 40 μονάδες βάσης
· Περαιτέρω βελτίωση στις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας:
Θετικά τα έσοδα το Δ’ τρίμηνο, έπειτα από 7 χρόνια
Κερδοφορία EBITDA ενισχυμένη κατά 4,4%, το Δ΄ Τρίμηνο του 2014
· Αύξηση επενδύσεων για ανάπτυξη και υποδομές σε Ελλάδα και Ρουμανία
· 25% μείωση καθαρού δανεισμού σε σχέση με το 2013, στο €1,1 δισ.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 0,8 φορές το ΕΒΙTDA
· Διανομή μερίσματος φέτος μετά από 4 χρόνια

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και δωδεκάμηνο του 2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

1.016,5

1.045,5

-2,8%

3.918,4

4.054,1

-3,3%

EBITDA

344,4

120,7

+185,3%

1.385,5

1.177,9

+17,6%

Περιθώριο EBITDA %

33,9%

11,5%

+22,4μον

35,4%

29,1%

+6,3μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

370,9

381,4

-2,8%

1.421,6

1.456,3

-2,4%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

36,5%

36,5%

0μον

36,3%

35,9%

+0,4μον

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες)

73,2

(188,7)

267,4

287,8

-7,1%

Προσαρμοσμένα Καθαρά

Κέρδη**

93,5

54,2

+72,5%

317,3

244,1

+30,0%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1499

(0,3848)

0,5480

0,5873

-6,7%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***
501,5

511,2

-1,9%

1.140,0

1.220,1

-6,6%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία***

132,8

150,1

-11,5%

556,7

471,2

+18,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***

368,7

361,1

+2,1%

583,3

748,9

-22,1%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά & περιουσιακά στοιχεία

1.513,6

1.460,8

+3,6%

1.513,6

1.460,8

+3,6%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.124,9

1.495,6

-24,8%

1.124,9

1.495,6

-24,8%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
**Εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων/εξόδων-βλ. Πίνακα υπολογισμού προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας σελ. 4
*** Οι Ταμειακές ροές περιλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος

Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Δωδεκάμηνο 2013)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και έτους 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Στη διάρκεια του 2014 πετύχαμε να σταθεροποιήσουμε τις επιδόσεις του Ομίλου, κυρίως χάρη στη Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας, η οποία κατέγραψε το πρώτο θετικό τρίμηνο μετά από 7 χρόνια. Χωρίς την επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα ήταν σχεδόν αμετάβλητος στο τρίμηνο. Με πιο ευέλικτη οργάνωση και με εύρωστη χρηματοοικονομική δομή, κατορθώσαμε να ενισχύσουμε σημαντικά τόσο τη λειτουργική, όσο και την καθαρή κερδοφορία μας. Παρά τις σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις μας για την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο των €500 εκατ. Έχοντας βελτιώσει τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς, προχωράμε σε διανομή μερίσματος έπειτα από τέσσερα χρόνια.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Με τη συνδρομή όλων των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ και σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το 2015 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε απρόσκοπτα τη στρατηγική μας για να εδραιώσουμε περαιτέρω τη θέση και τις επιδόσεις μας, ξεκινώντας από πολύ γερές βάσεις.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015 θα συνεχίσει να σταθεροποιεί τις επιδόσεις του στην Ελλάδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με τη συνεχή ενίσχυση των νέων υπηρεσιών, με σταθερότερα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και με ένα πιο ξεκάθαρο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία. Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών της Ελλάδας και της Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

392,2

392,1

+0,0%

1.511,7

1.557,2

-2,9%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

314,5

330,8

-4,9%

1.251,4

1.336,5

-6,4%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

151,4

162,7

-6,9%

609,1

609,5

-0,1%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

112,6

122,9

-8,4%

439,4

458,5

-4,2%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

20,4

22,3

-8,5%

81,5

86,2

-5,5%

Λοιπά

140,7

130,0

+8,2%

456,2

448,0

+1,8%

Ενδοομιλικές απαλοιφές
(Κινητή & Όμιλος)

(115,3)

(115,3)

+0,0%

(430,9)

(441,8)

-2,5%

ΣΥΝΟΛΟ

1.016,5

1.045,5

-2,8%

3.918,4

4.054,1

-3,3%

Λοιπά έσοδα

23,4

13,9

+68,3%

66,4

42,3

+57,0%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ

Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

166,7

159,7

+4,4%

599,2

568,3

+5,4%

Περιθώριο EBITDA

42,5%

40,7%

+1,8μον

39,6%

36,5%

+3,1μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

103,8

106,3

-2,4%

459,2

500,2

-8,2%

Περιθώριο EBITDA

33,0%

32,1%

+0,9μον

36,7%

37,4%

-0,7μον

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

41,5

49,2

-15,7%

159,9

159,3

+0,4%

Περιθώριο EBITDA

27,4%

30,2%

-2,8μον

26,3%

26,1%

+0,2μον

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

27,5

31,5

-12,7%

105,6

118,9

-11,2%

Περιθώριο EBITDA

24,4%

25,6%

-1,2μον

24,0%

25,9%

-1,9μον

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

8,4

9,2

-8,7%

29,8

33,7

-11,6%

Περιθώριο EBITDA

41,2%

41,3%

-0,1μον

36,6%

39,1%

-2,5μον

Λοιπά

23,1

25,5

-9,4%

67,9

81,1

-16,3%

Περιθώριο EBITDA

16,4%

19,6%

-3,2μον

14,9%

18,1%

-3,2μον

Ενδοομιλικές απαλοιφές
(Κινητή & Όμιλος)

(0,1)

0,0

0,0

(5,2)

Όμιλος OTE

370,9

381,4

-2,8%

1.421,6

1.456,3

-2,4%

Περιθώριο EBITDA

36,5%

36,5%

0μον

36,3%

35,9%

+0,4μον

Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Δωδεκάμηνο 2013)

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,8% στα συνολικά ενοποιημένα έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων αλλαγών στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν μείνει σταθερά στο Δ’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013.

Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, το Δ’ τρίμηνο του 2014 τα έσοδα κατέγραψαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, μετά από 27 τρίμηνα με αρνητικό πρόσημο. Αυτό το επίτευγμα καταδεικνύει την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας, μετά από τις συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE μειώθηκαν κατά 4,9%, με σταθερές τάσεις βελτίωσης από τρίμηνο σε τρίμηνο. Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6,9% το Δ’ τρίμηνο του 2014, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην πρόσφατη μείωση των τελών τερματισμού στη χώρα. Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 8,4%, θα είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 9% εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού τον Απρίλιο του 2014. Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 8,5%, ενώ θα είχαν αυξηθεί κατά 8% χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €140,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 8,2%, κυρίως λόγω αύξησης της κίνησης στην OTE Globe.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου,εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €669 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 1,3% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013. Ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης του 2013, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 30% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 13,3% σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €498,0 εκατ., αυξημένα κατά 3,6% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους των συσκευών σχετιζόμενων με έργα ICT στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καθώς και της επίδρασης του κόστους αλλαγής εταιρικής επωνυμίας και της επιβολής νέων φόρων υποδομών που εφαρμόστηκαν στη Ρουμανία.

Το Δ’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €370,9 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,8%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 36,5%. Συνεπώς η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου για το έτος διαμορφώθηκε σε €1.421,6 εκατ. και το περιθώριο στο 36,3% αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, καταγράφοντας προσαρμοσμένο EBITDA για το έτος στα €599,2 εκατ. αυξημένο κατά 5,4% σε ετήσια βάση.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,7% στο τρίμηνο, σε €40,8 εκατ., λόγω μείωσης στον δανεισμό και στο κόστος χρηματοδότησης.

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Καθαρά Κέρδη/(ζημιές)

73,2

(188,7)

267,4

287,8

Κέρδη από πωλήσεις θυγατρικών
και από αναβαλλόμενους φόρους
0,0

0,0

0,0

(300,9)

Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα
εθελούσιας αποχώρησης
και αναδιοργάνωσης

20,3

193,2

27,8

207,6

Έκτακτος φόρος για κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

0,0

49,7

 0,0

49,7

 
Έξοδα έκδοσης και επαναγοράς ομολόγων

0,0

0,0

22,2

0,0

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη

93,5

54,2

+72,5%

317,3

244,1

+30,0%

Σημείωση: Μετά από φόρους

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €93,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 72,5% σε σχέση με τα €54,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθαν σε €110 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέρισμα 8 λεπτά ανά μετοχή, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την υγιή και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Το συνολικό ποσό για το μέρισμα θα ανέλθει σε €40 εκατ. περίπου.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €173,2 εκατ. (ή €132,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), καθώς ο ΟΤΕ ενισχύει τις επενδύσεις στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή ύψους €40,4 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος 4G στην Ελλάδα και με τη μερική πληρωμή ύψους €7 εκατ. για την κατοχύρωση των κυριότερων δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αθλημάτων τον Οκτώβριο του 2014. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €71,1 εκατ., €20,5 εκατ. και €75,5 εκατ.(ή €35,1 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €501,5 εκατ., μειωμένες κατά 1,9% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) αυξήθηκαν κατά 2,1% το Δ΄ τρίμηνο του 2014, στα €368,7 εκατ., με αποτέλεσμα οι ετήσιες προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου να διαμορφωθούν στα €583,3 εκατ., ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €500 εκατ. που είχε θέσει ο Όμιλος.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014, μειωμένος κατά 21,2% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

(Εκατ, € )

31 Δεκεμβρίου

2014

30 Σεπτεμβρίου

2014

+/- %

31 Δεκεμβρίου

2013

+/- %

Βραχυπρόθεσμα:

      
– Τραπεζικά δάνεια

0,0

0,0

11,0

 
Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:

    
– Ομόλογα

2.472,6

2.564,8

-3,6%

2.735,6

-9,6%

 
– Τραπεζικά δάνεια

165,9

176,9

-6,2%

209,8

-20,9%

 
Σύνολο Δανειακών
Υποχρεώσεων

2.638,5

2.741,7

-3,8%

2.956,4

-10,8%

 
Ταμειακά Διαθέσιμα

1.509,9

1.310,1

+15,3%

1.444,3

+4,5%

 
Καθαρός Δανεισμός

1.128,6

1.431,6

-21,2%

1.512,1

-25,4%

 
Λοιπά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

3,7

4,2

-11,9%

16,5

-77,6%

 
Προσαρμοσμένος
Καθαρός Δανεισμός

1.124,9

1.427,4

-21,2%

1.495,6

-24,8%

 
        

1. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

31 Δεκεμβρίου

2014

31 Δεκεμβρίου 2013

+/- %

PSTN συνδέσεις

2.413.174

2.532.008

-4,7%

ISDN συνδέσεις (BRA & PRA)

333.533

358.446

-7,0%

Άλλες συνδέσεις (MSAN)

15.066

8.688

+73,4%

Σύνολο Συνδέσεων γραμμής
πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR)

2.761.773

2.899.142

-4,7%

Εκ των οποίων Χονδρική
Εκμίσθωση Γραμμών (WLR)

35.325

47.082

-25,0%

Συνδέσεις Λιανικής ΟΤΕ εξαιρουμένης της
Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ex-WLR)

2.726.448

2.852.060

-4,4%

Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE

1.389.871

1.286.228

+8,1%

Ενεργές Ευρυζωνικές
Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής

1.367.388

1.261.590

+8,4%

Συνδρομητές ΟΤΕ TV
(IPTV & Δορυφορική τηλεόραση)

353.482

255.912

+38,1%

Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον
Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργή)

2.015.940

1.907.303

+5,7%

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) γύρισε θετική, μετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης, με την προσθήκη περισσότερων από 5.000 γραμμών. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια 22.000 γραμμών πρόσβασης λιανικής έναντι 49.000 γραμμών το Δ’ τρίμηνο του 2013 και 31.000 γραμμών το Γ’ τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 28.000 σε σχέση με 43.000 το Δ’ τρίμηνο του 2013.

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 32.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή πάνω από το 48% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.367.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει σχεδόν 93.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Ο ΟΤΕ παρουσιάζει σταθερή αύξηση της ζήτησης για VDSL στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Οι υπηρεσίες VDSL είναι ήδη διαθέσιμες σε περίπου 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχοντας ξεπεράσει τον στόχο του 30% πληθυσμιακής κάλυψης της υπηρεσίας για το 2014. Τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι οι κύριοι οδηγοί ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει σημαντική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 353.000, με την προσέλκυση 33.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Τον Οκτώβριο του 2014, ο ΟΤΕ TV εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενο του, με την απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των δύο δημοφιλέστερων αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, των UEFA Champions League και UEFA Europa League, από την επόμενη σεζόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκατ. € )

Δ’ τρίμηνο 2014

Δ’ τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

392,2

392,1

0,0%

1.511,7

1.557,2

-2,9%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

217,7

217,8

0,0%

865,5

881,9

-1,9%

– Έσοδα χονδρικής σταθερής

81,4

87,5

-7,0%

328,2

345,5

-5,0%

– Λοιπά

93,1

86,8

+7,3%

318,0

329,8

-3,6%

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά

1,9

1,6

+18,8%

4,1

10,6

-61,3%

EBITDA

153,9

(91,2)

-268,8%

586,4

317,4

+84,8%

Περιθώριο EBITDA %

39,2%

-23,3%

+62,5μον

38,8%

20,4%

+18,4μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

166,7

159,7

+4,4%

599,2

568,3

+5,4%

Περιθώριο EBITDA %

42,5%

40,7%

+1,8μον

39,6%

36,5%

+3,1μον

Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (ΕΒΙΤ)

81,7

(192,7)

307,0

(5,1)

Κόστος προγράμματος
εθελούσιας εξόδου

0,0

(250,9)

0,0

(250,9)

Αποσβέσεις

(72,2)

(101,5)

-28,9%

(279,4)

(322,5)

-13,4%

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Δ’ τρίμηνο του 2014 παρέμειναν σταθερά. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, μακράν η καλύτερη απόδοση που έχει πετύχει η εταιρεία στη βασική αυτή κατηγορία υπηρεσιών εδώ και χρόνια. Τα χαμηλότερα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκαν από υψηλότερα έσοδα ICT.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 2,8% σε σχέση με τα €234,0 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 18,3% των συνολικών εσόδων, σημαντικά μειωμένο από 26,2% το Δ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2013. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σημείωσε εκ νέου βελτίωση και ανήλθε σε 42,5%, καταγράφοντας αύξηση 180 μονάδων βάσης σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

+/- %

   
Συνδρομητές κινητής

7.279.669

7.476.980

-2,6%

   
Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Έσοδα υπηρεσιών

242,3

253,5

-4,4%

1.007,6

1.072,1

-6,0%

Σύνολο Εσόδων

314,5

330,8

-4,9%

1.251,4

1.336,5

-6,4%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (πλην αποσβέσεων,
απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης
& αναδιοργάνωσης)

(211,9)

(225,1)

-5,9%

(795,6)

(839,0)

-5,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

103,8

106,3

-2,4%

459,2

500,2

-8,2%

Περιθώριο EBITDA %

33,0%

32,1%

+0,9μον

36,7%

37,4%

-0,7μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2014, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, κατά 2,6% λιγότερους από τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Το Δ’ τρίμηνο 2014, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε σε 4,4%. Ήταν ένα ακόμη τρίμηνο συνεχιζόμενης βελτίωσης, που οδήγησε σε ετήσια μείωση 6,0%, ποσοστό σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το 16,3% το 2013. Η βελτίωση στα έσοδα από υπηρεσίες είναι αποτέλεσμα των καλύτερων επιδόσεων, αλλά και του περιορισμού της επίδρασης των μη ευνοϊκών συγκρίσεων που οφείλονται στις μειώσεις των τελών τερματισμού (1,189 Ευρώ/λεπτό από 1 Ιανουαρίου 2014 σε σχέση με 1,269 Ευρώ/λεπτό το 2013). Η επιπλέον μείωση στα τέλη τερματισμού από 1,189 σε 1,10 που άρχισε να ισχύει την 1 Ιανουαρίου 2015 δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote έχει επενδύσει στη διατήρηση της υπεροχής του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Δ’ τρίμηνο 2014, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει το 70% του ελληνικού πληθυσμού, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Η εταιρεία, καταγράφοντας ακόμη μια πρωτιά, διαθέτει ήδη κινητό ευρυζωνικό δίκτυο 4G+, τεχνολογίας LTE Advanced, σε επιλεγμένες περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ προχωρά με ταχείς ρυθμούς την επέκταση της υπηρεσίας σε όλη την Ελλάδα.

Η χρήση δεδομένων συνέχισε να ενισχύεται με ταχύ ρυθμό το Δ’ τρίμηνο του 2014. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, κυρίως λόγω των υψηλών ταχυτήτων που προσφέρει το δίκτυο, καθώς και της αυξημένης διείσδυσης των smartphones.

Το δωδεκάμηνο του 2014, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,9% σε 309,7 λεπτά. Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €12,1, μειωμένος κατά μόλις 4,0% από το δωδεκάμηνο του 2013, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πελατειακής διάρθρωσης, καθώς και της μικρότερης επίδρασης από τη μείωση των τελών τερματισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

+/- %

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας (περιλαμβάνει CDMA)

2.180.642

2.252.563

-3,2%

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών (περιλαμβάνει CDMA BB)

1.232.075

1.249.987

-1,4%

Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή)

1.414.408

1.353.421

+4,5%

      
Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

151,4

162,7

-6,9%

609,1

609,5

-0,1%

-Έσοδα λιανικής σταθερής

88,6

94,4

-6,1%

361,7

384,2

-5,9%

-Έσοδα χονδρικής σταθερής

22,5

28,7

-21,6%

108,7

102,0

+6,6%

– Λοιπά

40,3

39,6

+1,8%

138,7

123,3

+12,5%

Λοιπά έσοδα

9,9

7,1

+39,4%

47,3

19,6

+141,3%

EBITDA

34,6

46,0

-24,8%

149,2

147,7

+1,0%

Περιθώριο EBITDA %

22,9%

28,3%

-5,4μον

24,5%

24,2%

+0,3μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

41,5

49,2

-15,7%

159,9

159,3

+0,4%

Περιθώριο EBITDA %

27,4%

30,2%

-2,8μον

26,3%

26,1%

+0,2μον

Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT)

(0,6)

(10,1)

-94,1%

6,6

8,4

-21,4%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου

(1,3)

(3,2)

-59,4%

(5,1)

(11,6)

-56,0%

Αποσβέσεις

(35,2)

(56,1)

-37,3%

(142,6)

(139,3)

+2,4%

        

* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία κατέγραψαν μείωση 6,9% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2013, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τελών τερματισμού σταθερής που επιβλήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές. Τα έσοδα χονδρικής μειώθηκαν κατά 21,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013, ενώ μετριάστηκαν από τα υψηλότερα διεθνή έσοδα διέλευσης. Σε συνέχεια προηγούμενων τάσεων, τα έσοδα λιανικής από υπηρεσίες σταθερής μειώθηκαν κατά 6,1%, λόγω των σταθερών εσόδων από υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και της μείωσης κατά 15% στις υπηρεσίες σταθερής φωνής στο τρίμηνο. Αυτό αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση κατά 8,2% στα έσοδα τηλεόρασης σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013, καθώς και από τα υψηλότερα έσοδα κινητής μετά το λανσάρισμα συνδυαστικών πακέτων σταθερής-κινητής το Σεπτέμβριο του 2014. Σε σχέση με το τέλος του Δ’ τριμήνου του 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης της Telekom Romania αυξήθηκε κατά 4,5%.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, μειώθηκαν κατά 0,7% το Δ’ τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013. Ο νέος φόρος υποδομών που επιβλήθηκε από τις Ρουμανικές αρχές από την αρχή του 2014, μαζί με τα υψηλότερα έξοδα προώθησης σχετιζόμενα με την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας τον περασμένο Σεπτέμβρη, αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 9,1% στα έξοδα προσωπικού σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013. H Telekom Romania επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών. Με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές υποδομές και με ελκυστικές υπηρεσίες τηλεόρασης, η Τelekom Romania καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες των Ρουμάνων καταναλωτών. Σε συνδυασμό με την κινητή, η Τelekom Romania μπορεί πλέον να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα 4Play – σύμφωνα με τη στρατηγική της.

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

+/- %

   
Συνδρομητές κινητής

5.953.517

6.091.455

-2,3%

   
(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Έσοδα υπηρεσιών

80,9

97,6

-17,1%

337,3

379,2

-11,0%

Σύνολο Εσόδων

112,6

122,9

-8,4%

439,4

458,5

-4,2%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,
απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ.
αποχώρησης & αναδιοργάνωσης)

(92,2)

(90,3)

+2,1%

(341,6)

(342,9)

-0,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

27,5

31,5

-12,7%

105,6

118,9

-11,2%

Περιθώριο EBITDA %

24,4%

25,6%

-1,2μον

24,0%

25,9%

-1,9μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του Δ’ τριμήνου του 2014, οι πελάτες κινητής της Telekom Romania ανήλθαν σε 6,0 εκατ, 26,8% των οποίων ήταν πελάτες συμβολαίου. Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013, λόγω των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και των συνεργιών με τη σταθερή. Tα έσοδα από υπηρεσίες και το προσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκαν κατά 17,1% και 12,7% αντίστοιχα, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των μειώσεων στα τέλη τερματισμού τον Απρίλιο του 2014.

Ο δείκτης μικτού ΑRPU μειώθηκε κατά 8,5% το δωδεκάμηνο του 2014 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2013, λόγω του μειωμένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, καθώς επηρεάστηκε αρνητικά από τις μειώσεις των τελών διασύνδεσης και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

3. ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

 31 Δεκεμβρίου 2014

31 Δεκεμβρίου 2013

+/- %

   
Συνδρομητές κινητής

2.056.413

2.058.407

-0,1%

   
Δ’τρίμηνο 2014

Δ’τρίμηνο 2013

+/- %

Δωδεκάμηνο 2014

Δωδεκάμηνο 2013

+/- %

Έσοδα υπηρεσιών

19,9

21,1

-5,7%

79,0

82,9

-4,7%

Σύνολο Εσόδων

20,4

22,3

-8,5%

81,5

86,2

-5,5%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (πλην αποσβέσεων,
απομειώσεων, επίδρασης προγραμμάτων |
εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης)

(12,0)

(13,1)

-8,4%

(51,8)

(52,5)

-1,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

8,4

9,2

-8,7%

29,8

33,7

-11,6%

Περιθώριο EBITDA %

41,2%

41,3%

-0,1μον

36,6%

39,1%

-2,5μον

* Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης

Στο τέλος του 2014, η πελατειακή βάση της AMC παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι στα 2,1 εκατ., καθώς η εταιρεία διατήρησε επιτυχώς τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Αλβανίας.

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, η ΑMC κατέγραψε αύξηση 18% στα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών κινητής σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότητας του δικτύου της που καλύπτει το 96% του πληθυσμού.

Η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και τα χαμηλότερα τέλη τερματισμού επέδρασαν αρνητικά στην Αλβανική αγορά το Δ’ τρίμηνο του 2014. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 8,5% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 5,7%, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2013. Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων στα τέλη τερματισμού, τα έσοδα από υπηρεσίες της AMC θα είχαν αυξηθεί πάνω από 11%.

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 800MHZ KAI 2,6GHZ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ από την COSMOTE

Στις 13 Οκτωβρίου 2014, η COSMOTE κατοχύρωσε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800MHz και 2,6GHz στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2014 έως 28η Φεβρουαρίου, 2030. Μέσω της επένδυσης αυτής η COSMOTE θα ενισχύσει περαιτέρω τις ταχύτητες και την κάλυψη του εκτεταμένου 4G δικτύου της, τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το συνολικό ποσό που επένδυσε η εταιρεία ανήλθε σε 134,8 εκ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ΚΑΙ UEFA EUROPA LEAGUE

Στις 14 Οκτωβρίου 2014, o OTE εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης για όλα τα παιχνίδια των αγώνων Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League από τον Ιούλιο 2015 μέχρι το 2018. Όσον αφορά το UEFA Champions League, o OTE TV θα μεταδόσει αποκλειστικά 133 από τα 146 παιχνίδια και τα υπόλοιπα 13 σε παράλληλη μετάδοση με κανάλι ελεύθερης μετάδοσης. Όσον αφορά το UEFA Europa League, ο ΟΤΕ TV έχει εξασφαλίσει σε αποκλειστικότητα και τους 204 αγώνες της διοργάνωσης μέχρι τον τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί συγχρόνως από τον ΟΤΕ TV και από κανάλι ελεύθερης μετάδοσης.

NEA ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2014, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η Ομοσπονδία εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) υπέγραψαν νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση καθιέρωσε νέα μισθολογικά κλιμάκια για τις νέες προσλήψεις, με πρώτο μισθό στα €755 τον μήνα, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς. Όσον αφορά στους ήδη εργαζόμενους στον ΟΤΕ, και για τα επόμενα τρία χρόνια, η συλλογική σύμβαση διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, καθώς η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε απολύσεις για χρηματοοικονομικούς ή λειτουργικούς λόγους, και διατηρεί τη μέση μείωση του 11% στα μισθολογικά κλιμάκια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη σύμβαση εργασίας σε σχέση με τους μισθούς του 2011, καθώς και τις μειωμένες ώρες εργασίας στις 35 την εβδομάδα.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Το Δ’ τρίμηνο του 2014, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε επαναγορά ονομαστικού ποσού €50,4 εκατ., των Ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015. Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014, η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε επαναγορά ονομαστικού ποσού €43,5 εκατ. των Ομολόγων λήξεως Μαΐου 2016.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 2015

Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2015, η OTE PLC προχώρησε σε μερικές επαναγορές ονομαστικής αξίας €49,8 εκατ. των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015, μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Στις 12 Φεβρουαρίου 2015 η ΟΤΕ PLC προχώρησε σε πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των €382,6 εκατ. του ομολόγου μαζί με πληρωμή των δεδουλευμένων τόκων.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Τον Ιανουάριο του 2015, η OTEPLC προχώρησε σε μερική επαναγορά ονομαστικής αξίας €24,3 εκατ., Ομολόγων λήξεως Μαΐου 2016, μαζί με πληρωμή δεδουλευμένων τόκων. Τα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Σαν αποτέλεσμα, το εναπομείναν ονομαστικό ποσό των ομολόγων λήξεως Μαΐου 2016 είναι €632,3 εκατ.

ΣΗΜ. Οι οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είναι διαθέσιμες στο https://www.ote.gr/web/guest/corporate/ir

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση – Ενισχυτής κεραίας U35Auto
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα περιγράψουμε σε αυτό το τεύχος τους ενισχυτές κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες ...
TP-Link EAP683 UR AX6000
Το TP-Link Omada EAP683 UR ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη λύση στην κατηγορία των συσκευών δικτύου, συνδυάζοντας συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, προηγμένη ασφάλεια και απρόσκοπτη διαχείριση δικτύου. Μ...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Redline S30 HEVC
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου δέκτη της Redline, S30 HEVC. Πρόκειται για έναν οικονομικό δέκτη Full HD που είναι εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζει συμπίεση H.265...
Ikusi IKUGaF
Η Ikusi καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τηλεοπτικής αναμετάδοσης προγραμμάτων, με τα έτοιμα επαγγελματικά πακέτα IKUGaF που διαθέτει για τα Gap Fillers. Τα έτοιμα πακέτα IKUGaF είνα...
ANGA PS series
Η εταιρεία Stam Electronics ανακοινώνει νέα παραλαβή σειράς ποιοτικών κεραιών ANGA. Πρόκειται για τη σειρά PS, η οποία περιλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές κεραίες που είναι κατάλληλες για επίγε...
Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....