Skip to main content
7 Ιουνίου 2018 11:10

Αυξημένη χρηματοδότηση για επενδύσεις στη σύνδεση των Ευρωπαίων με υποδομές υψηλών επιδόσεων προτείνει η ΕΕ

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fec569cfd0f0386f8e1e7a4667073a24b XL

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ανανέωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με ποσό ύψους 42,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών (30,6 δισ. ευρώ), της ενέργειας (8,7 δισ. ευρώ) και της ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ. ευρώ).

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ανανέωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με ποσό ύψους 42,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών (30,6 δισ. ευρώ), της ενέργειας (8,7 δισ. ευρώ) και της ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ. ευρώ).

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 47 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020[1], γεγονός που καταδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ για μια καλά συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη Ένωση, στην οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία και την ενιαία αγορά. Για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η περιβαλλοντική διάσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με στόχο να διατεθεί το 60 % του προϋπολογισμού του στους κλιματικούς στόχους. Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της Ενεργειακής Ένωσης, στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και στην εδραίωση της παγκοσμίως ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η καλύτερη ενοποίηση των τομέων των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας, προκειμένου να επιταχυνθούν η ψηφιοποίηση της οικονομίας της ΕΕ και η απαλλαγή της από τις ανθρακούχες εκπομπές. Πράγματι, για καθαρές λύσεις κινητικότητας, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα παραδείγματος χάριν, απαιτείται στενή ενοποίηση μεταξύ των τομέων των μεταφορών και της ενέργειας. Άλλα παραδείγματα αποτελούν η αυτόνομη κινητικότητα, η αποθήκευση ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα.

1. Μεταφορές: ασφαλής, καθαρή και συνδεδεμένη κινητικότητα

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα στηρίξει την έξυπνη, βιώσιμη, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα, σύμφωνα με τις προτάσεις «Η Ευρώπη σε κίνηση» και την πολιτική της ΕΕ για τις υποδομές μεταφορών. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός θα συμβάλει στην απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, με την παροχή προτεραιότητας σε τρόπους μεταφοράς φιλικούς προς το περιβάλλον (όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές) και με την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης για εναλλακτικά καύσιμα. Προτείνεται επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, κυρίως για να αυξηθεί η ασφάλεια και η προστασία του. Ως συγκεκριμένη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, μέρος του προϋπολογισμού (11,3 δισ. ευρώ) θα προορίζεται για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής.

Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα στηρίξει επίσης υποδομές μεταφορών διττής χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής, με ποσό ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να προσαρμοστεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης στις στρατιωτικές απαιτήσεις και να βελτιωθεί η στρατιωτική κινητικότητα στην ΕΕ. Το μέτρο αυτό θα αποτελέσει σημαντική συμβολή σε μια πραγματική Αμυντική Ένωση έως το 2025, πράγμα που συνιστά πολιτική προτεραιότητα της τρέχουσας Επιτροπής. Η σημερινή πρόταση ανταποκρίνεται στην κοινή ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2017 και στο σχέδιο δράσης του Μαρτίου 2018.

2. Ενέργεια: οικονομικά προσιτή, ασφαλής και βιώσιμη

Στον τομέα της ενέργειας, ο νέος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης και θα στηρίξει την ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με τους στόχους των προτάσεων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους». Με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με την πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ να καταστεί η Ευρώπη ηγετική δύναμη παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προς τον σκοπό αυτό, ένα νέο σκέλος του προϋπολογισμού θα προωθεί τη συνεργασία των κρατών μελών σε διασυνοριακά έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό την προαγωγή της στρατηγικής αποδοχής τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτοιμων για διάθεση στην αγορά. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις βασικές υποδομές του διευρωπαϊκού δικτύου, επιτρέποντας την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, προωθώντας τη διαλειτουργικότητα των δικτύων σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο, καθώς και διευκολύνοντας την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

3. Ψηφιακός τομέας: ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής χωρητικότητας

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα στηρίζει τις προηγμένες ψηφιακές υποδομές, θέτοντας με τον τρόπο αυτό τα θεμέλια για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός τομέων όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγειονομική περίθαλψη και η δημόσια διοίκηση εξαρτώνται από την καθολική πρόσβαση σε αξιόπιστα, οικονομικά προσιτά και ποιοτικά δίκτυα υψηλής και πολύ υψηλής χωρητικότητας. Λαμβανομένης υπόψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και υποδομές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στις υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Επόμενα βήματα

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου τα ταμεία της ΕΕ να αρχίσουν να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Ειδάλλως, οι καθυστερήσεις θα επηρεάσουν σημαντικά διάφορα εν εξελίξει έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας. Στον τομέα των μεταφορών, αυτό αφορά εμβληματικά έργα όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις Rail Baltica, Σήραγγα Μπρένερ, Λυών-Τορίνο, Evora-Merida κ.λπ. Για το Rail Baltica, παραδείγματος χάριν, πρέπει να καταστεί δυνατή η δρομολόγηση των σημαντικών συμβάσεων που απαιτούνται για την κατασκευή το 2021. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θα συμβάλει στη σύνδεση πέντε εκατομμυρίων ατόμων στα κράτη της Βαλτικής.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Ιστορικό

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η διασυνοριακή συνεργασία έχουν όχι μόνο κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά και στρατηγική σημασία για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς και για την ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων μεταφοράς. Ωστόσο, χωρίς παρέμβαση από την ΕΕ, οι ιδιωτικοί φορείς και οι εθνικές αρχές δεν έχουν επαρκή κίνητρα για να επενδύσουν σε διασυνοριακά έργα υποδομών.

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» αποσκοπεί στην επανόρθωση αυτής της κατάστασης χάρη στη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Η χρηματοδότηση κατανέμεται με βάση ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων τις οποίες διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA).

Παράλληλα με το πρόγραμμα InvestEU, συμβάλλει επίσης στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής μεγέθυνσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Νομικό κείμενο και ενημερωτικό δελτίο

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον

Προτεινόμενες προσαρμογές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

[1] Σύγκριση σε τρέχουσες τιμές μεταξύ της ΕΕ-27 την περίοδο 2014-2020 και της ΕΕ-27 την περίοδο 2021-2028. Η αύξηση ανέρχεται σε 29 % σε σταθερές τιμές του 2018.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...