Skip to main content
24 Δεκεμβρίου 2020 12:35

ΕΕΤΤ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια "Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών"

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F2db645382e5c477bf6657f716bb75a22 XL

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164). Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος…

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164). Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Η Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.700.000,00 €) και η επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης για συγχρηματοδότηση ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (3.750.000,00 €). Ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια είκοσι τέσσερεις χιλιάδες και εκατόν εξήντα ευρώ (8.024.160,00 €). Σε όλα τα ως άνω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος, προηγμένης τεχνολογίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, κυρίως στην «καθοδική» δέσμη (από δορυφόρους προς την Ελληνική επικράτεια). Ειδικότερα, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, την υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών έργων και υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΕΤΤ και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

  • Σύστημα κεραιών, για την εποπτεία φάσματος τουλάχιστον στις ζώνες συχνοτήτων L, S, C, Ku, και Κa, προερχόμενη από δορυφόρους σε τόξο τουλάχιστον 120° της γεωστατικής τροχιάς
  • Δυνατότητα γεωεντοπισμού πομπών με χρήση δύο δορυφόρων τουλάχιστον στις ζώνες συχνοτήτων C και Ku
  • Σύστημα RF για τη διασύνδεση κεραιών και εξοπλισμού λήψης και καταγραφής
  • Σύστημα Λήψης σημάτων, Μετρητικού και Υποστηρικτικού εξοπλισμού
  • Σύστημα Εκπομπής Σήματος Αναφοράς (Reference Transmitter)
  • Απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό και λογισμικό στον χώρο εγκατάστασης του ΣΕΦΔ για την διασφάλιση της επικοινωνίας και τον απομακρυσμένο, πλήρη έλεγχο και λειτουργία του από το κέντρο ελέγχου, στις εγκαταστάσεις της ΕΕΤΤ
  • Σύστημα που διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού της ΕΕΤΤ
  • Πενταετή συντήρηση και υποστήριξη μετά το πέρας της διετούς περιόδου Εγγυημένης Καλής Λειτουργίας.

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στους κλάδους της ναυτιλίας/ναυσιπλοΐας, τουρισμού, γεωργίας, μετεωρολογίας, ιατρικής, εκπαίδευσης, υποστήριξης δικτύων ευρυεκπομπής, κινητής υπηρεσίας, εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας, παρέχεται μέσω δορυφορικών συστημάτων και δικτύων. Η τάση αυτή αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον, δεδομένου ότι τα δορυφορικά συστήματα επωφελούνται δραματικών εξελίξεων σε όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνολογιών που συνδέονται τόσο με την επίγεια όσο και με την διαστημική συνιστώσα τους, αλλά και αναφορικά με τις διαδικασίες και το κόστος θέσης τους σε τροχιά. Σημειώνεται πως τα δορυφορικά συστήματα αξιοποιούνται συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα (κινητά και σταθερά) επίγεια συστήματα, ως μέρη ενός ενιαίου «δικτύου των δικτύων», όπως έχει σχεδιαστεί να είναι το δίκτυο 5G.

Τα δορυφορικά συστήματα, ανάλογα και με τη τροχιά στην οποία λειτουργούν, έχουν την δυνατότητα να παρέχουν γρήγορα και οικονομικά, υπηρεσίες σε γεωμορφολογικά απαιτητικές θέσεις (γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και απομονωμένες), πλοία, αεροσκάφη, αλλά και σε περιοχές με εποχιακά μεταβαλλόμενη πληθυσμιακή πυκνότητα. Επομένως, τα συστήματα αυτά δύναται να κομίσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη. Άλλωστε, η αυξανόμενη σημασία τους υποδηλώνεται από την στρατηγική επιλογή αύξησης των επενδύσεων από τους υφιστάμενους διεθνείς «παίκτες» σε όλο το φάσμα των σχετικών τεχνολογιών, αλλά και από την είσοδο νέων «παικτών» που θέλουν να εστιάσουν σε συγκεκριμένους τομείς δορυφορικής τεχνολογίας ή/και εφαρμογών/υπηρεσιών.

Η σπουδαιότητα, η κρισιμότητα και η προσιτότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης δορυφορικών συστημάτων αναμένεται να εντείνουν τον ήδη παρατηρούμενο «συνωστισμό» διαστημικών οχημάτων σε τροχιά αλλά και να αυξήσουν τα ήδη παρατηρούμενα προβλήματα λόγω παρεμβολών από και προς τις χρησιμοποιούμενες συχνότητες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται πως θα αυξάνονται ραγδαία οι απαιτήσεις διασφάλισης της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των δορυφορικών επικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων δικτύων και υπηρεσιών, αλλά και στη χρήση νέων ζωνών συχνοτήτων, ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία του σπάνιου εθνικού πόρου του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στην χώρα μας, έχει έγκαιρα διαμορφώσει και ήδη υλοποιεί ένα ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην απόκτηση και λειτουργία νέων και τεχνολογικά σύγχρονων συστημάτων. Με την υλοποίηση και λειτουργία των συστημάτων αυτών, που έχουν σχεδιασθεί να είναι αξιόπιστα και με υψηλή διαθεσιμότητα, ασφαλή, διαλειτουργικά, κλιμακωτά και επεκτάσιμα (γεωγραφικά και τεχνολογικά), θα διασφαλίζεται πλήρως η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, για ορίζοντα τουλάχιστον 15ετίας. Κατά συνέπεια η ΕΕΤΤ θα δύναται να συνεισφέρει δεδομένα στρατηγικής σημασίας για τη χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες, αναφυόμενες αλλά και μελλοντικές (ευρυζωνικές) ανάγκες της χώρας μας, υποστηρίζοντας πρωταρχικά την επιχειρηματικότητα που άμεσα ή έμμεσα βασίζεται στον σπάνιο εθνικό πόρο του φάσματος καθώς και τις κρίσιμες υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο.

Το ΣΕΦΔ είναι ενταγμένο σε αυτό τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΕΤΤ. Η ανάγκη εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών και στην «ανοδική» δέσμη (από την Ελληνική επικράτεια προς τους δορυφόρους), σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου ΣΕΦΤΧ (Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Τρισδιάστατου Χώρου), το οποίο επιδιώκει να προδιαγράψει την καταλληλότερη σχετική υλικοτεχνική υποδομή με την οποία θα πρέπει να εξοπλιστεί η ΕΕΤΤ. Παράλληλα, θα συνεργάζεται με το ΣΕΦΕ (Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Επίγειων επικοινωνιών), το οποίο βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στο γεωγραφικό ανάγλυφο σε όλη την επικράτεια της χώρας μας και θα αλληλοεπιδρά με το ΣΔΦ (Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος) το οποίο επίσης βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου.

Το ΣΕΦΔ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN), θα αποτελέσει μία σύγχρονη υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια θα συνδράμει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο Υποέργο καθώς και για την συνολική Πράξη ΣΕΦΔ μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα:

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/SEFD/index.html

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....