Skip to main content
29 Νοεμβρίου 2010 03:00

Ενημέρωση της Digea για ελαχιστοποίηση παρεμβολών στις μεταδόσεις DTT.

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F38c08cc0c913016638bc806c267a16e9 XL

Η Digea ως μέλος της ΒΝΕ (Broadcast Networks Europe), ανακοινώνει ενημέρωση των φορέων DigiTAG, EBU, BNE και ACT σχετικά με την ελαχιστοποίηση δυνητικών παρεμβολών στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης, από δίκτυα επικοινωνιών κινητής/ σταθερής τηλεφωνίας που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων790-862 MHz.

Η επίγεια μετάδοση έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο και οικονομική αξία. Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, για την οποία απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και δεσμεύσεις από φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τηλεθεατές, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ενός «ψηφιακού μερίσματος» στο φάσμα των συχνοτήτων.
Αρκετές εθνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αναθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz (η ζώνη 800 MHz) σε δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN) μετά την απενεργοποίηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια απόφαση (2010/267/UE) σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους χρήσης αυτής της ζώνης συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN). Αυτή η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications administrations) και τα αποτελέσματα αυτών δημοσιεύονται στις εκθέσεις 30 και 31 της CEPT.
Αυτοί οι εναρμονισμένοι τεχνικοί όροι διατυπώθηκαν με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχών που η ενσωμάτωση του MFCN στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz ενδεχομένως να προκαλέσει στις τηλεοπτικές υπηρεσίες ψηφιακής επίγειας μετάδοσης (DTT) στην κατώτερη παρακείμενη ζώνη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση 30 της CEPT, η ιδέα των «μασκών άκρων φασματικού τμήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτών των όρων δεν παρέχει πάντα το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τις θιγόμενες υπηρεσίες και προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι περιπτώσεις παρεμβολών, θα πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες τεχνικές εξομάλυνσης.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 2, δεύτερη παράγραφος) δηλώνει, επίσης, ότι όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νέα συστήματα στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz παρέχουν κατάλληλα επίπεδα προστασίας σε συστήματα παρακείμενων ζωνών, π.χ. υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT.

Συστάσεις
Για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας στις υπηρεσίες DTT κάτω των 790 MHz όσον αφορά τις εκπομπές από δίκτυα επικοινωνίας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας (MFCN) που λειτουργούν εντός της ζώνης των 790-862 MHz, οι φορείς DigiTAG, EBU, BNE και ACT συνιστούν πριν από την εκχώρηση αδειών για τη χρήση του φάσματος, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α)  σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται το επίπεδο προστασίας που ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2010/267/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βασική υποχρέωση στην περίπτωση Α),

β)  οι κάτοχοι αδειών δικτύων επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα εξομάλυνσης, όπως κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, φορητά και κινητά DTT όταν αυτοί οι τρόποι λήψης αποτελούν τμήμα της έννοιας της εθνικής κάλυψης. Αυτή η προστασία θα πρέπει να βασίζεται στον προσεκτικό προγραμματισμό του δικτύου από τον φορέα εκμετάλλευσης του MFCN προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λήψη του DTT. Τα έξοδα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των λύσεων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές. Ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 • μείωση της ισχύος των πομπών MFCN και προσαρμογή των χαρακτηριστικών των κεραιών τους για να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα με παρεμβολές, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς όρους που ισχύουν ειδικά για τους σταθμούς βάσης MFCN, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση μιας κεραίας στο σταθμό βάσης με πολικότητα που είναι αντίθετη με εκείνη του πομπού DTT, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση πρόσθετου φίλτρου ραδιοσυχνοτήτων στους σταθμούς βάσης MFCN, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση επαναληπτών DTT χαμηλής ισχύος επί των καναλιών στους σταθμούς βάσης MFCN για να αποκατασταθεί η υποβάθμιση του λόγου ισχύος σήματος προς θόρυβο στους επηρεασμένους δέκτες DTT. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων θα πρέπει να συντονίζεται με τον επηρεασμένο φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων πολλαπλής εκπομπής, καθώς η εφαρμογή τους μπορεί να μην είναι εύκολη, όπως στην περίπτωση των πομπών DTT που λειτουργούν σε δίκτυο ενιαίας συχνότητας (SFN – Single Frequency Network).

γ)  Επιπλέον, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα μέτρα:

 • να γίνουν διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις άδειες που εκχωρούνται, για παράδειγμα στους δικτυακούς τόπους των κανονιστικών αρχών, ούτως ώστε οι καταναλωτές που υποφέρουν από παρεμβολές να γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό, σε ποιον να απευθύνουν τα παράπονά τους και τι μέτρα μπορούν να λάβουν,
 • θέσπιση μιας οντότητας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τους κατόχους αδειών MFCN, ως σημείο επαφής όπου θα μπορούν να αναφέρονται παρεμβολές ή απώλειες της υπηρεσίας DTT, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική επίλυση εγκαίρως,
 • διασφάλιση ότι στους καταναλωτές που βιώνουν απώλεια της υπηρεσίας DTT ακόμη και μετά την εφαρμογή των μέτρων εξομάλυνσης τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται άμεσα ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συνεχόμενη λήψη των υπηρεσιών DTT. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει φίλτρα που συνδέονται στο μπροστινό μέρος του δέκτη DTT ή σύστημα ενισχυτή κεραίας λήψης για την εξάλειψη των επιβλαβών παρεμβολών που προέρχονται από εκπομπές στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν υπερβολικά τη λήψη του καναλιού 60. Τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις απαραίτητες λύσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές.
 • κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για περιπτώσεις όπου τα παραπάνω μέτρα είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικά.

δ)  Συνιστάται ιδιαιτέρως να οργανωθούν δοκιμές επί τόπου προκειμένου να παρακολουθηθεί η «πραγματική» επίπτωση της ανάπτυξης υπηρεσιών σταθερών/κινητών επικοινωνιών έναντι των αποτελεσμάτων που προέρχονται από θεωρητικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη.

Τα μέλη των DigiTAG, EBU, BNE και ACT είναι πλήρως ανοιχτά για συνεργασίες με κυβερνήσεις, κανονιστικές αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για τη χρήση της  800 MHz και τις παραπάνω συστάσεις.

Η επίγεια μετάδοση έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο και οικονομική αξία. Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, για την οποία απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και δεσμεύσεις από φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τηλεθεατές, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ενός «ψηφιακού μερίσματος» στο φάσμα των συχνοτήτων.

 

Αρκετές εθνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αναθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz (η ζώνη 800 MHz) σε δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN) μετά την απενεργοποίηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια απόφαση (2010/267/UE) σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους χρήσης αυτής της ζώνης συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN). Αυτή η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications administrations) και τα αποτελέσματα αυτών δημοσιεύονται στις εκθέσεις 30 και 31 της CEPT.

 

Αυτοί οι εναρμονισμένοι τεχνικοί όροι διατυπώθηκαν με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχών που η ενσωμάτωση του MFCN στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz ενδεχομένως να προκαλέσει στις τηλεοπτικές υπηρεσίες ψηφιακής επίγειας μετάδοσης (DTT) στην κατώτερη παρακείμενη ζώνη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση 30 της CEPT, η ιδέα των «μασκών άκρων φασματικού τμήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτών των όρων δεν παρέχει πάντα το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τις θιγόμενες υπηρεσίες και προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι περιπτώσεις παρεμβολών, θα πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες τεχνικές εξομάλυνσης.

 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 2, δεύτερη παράγραφος) δηλώνει, επίσης, ότι όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νέα συστήματα στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz παρέχουν κατάλληλα επίπεδα προστασίας σε συστήματα παρακείμενων ζωνών, π.χ. υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT.

 

 

1 Digital Terrestrial Action group (Ομάδα δράσης για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση), www.digitag.org

2 European Broadcasting Union (Ένωση των ευρωπαϊκών οργανισμών), www.ebu.ch

3 Broadcast Networks Europe (Ευρωπαϊκή ένωση δικτύων αναμετάδοσης), www.broadcastnetworks.eu

4 Association of Commercial Televisions (Ένωση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών), www.acte.be


 

 


Συστάσεις

 

 

Για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας στις υπηρεσίες DTT κάτω των 790 MHz όσον αφορά τις εκπομπές από δίκτυα επικοινωνίας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας (MFCN) που λειτουργούν εντός της ζώνης των 790-862 MHz, οι φορείς DigiTAG, EBU, BNE και ACT συνιστούν πριν από την εκχώρηση αδειών για τη χρήση του φάσματος, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

 

 

α)  σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται το επίπεδο προστασίας που ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2010/267/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βασική υποχρέωση στην περίπτωση Α),

 

β)  οι κάτοχοι αδειών δικτύων επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα εξομάλυνσης, όπως κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, φορητά και κινητά DTT όταν αυτοί οι τρόποι λήψης αποτελούν τμήμα της έννοιας της εθνικής κάλυψης. Αυτή η προστασία θα πρέπει να βασίζεται στον προσεκτικό προγραμματισμό του δικτύου από τον φορέα εκμετάλλευσης του MFCN προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λήψη του DTT. Τα έξοδα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των λύσεων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές. Ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 

•   μείωση της ισχύος των πομπών MFCN και προσαρμογή των χαρακτηριστικών των κεραιών τους για να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα με παρεμβολές, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς όρους που ισχύουν ειδικά για τους σταθμούς βάσης MFCN, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση μιας κεραίας στο σταθμό βάσης με πολικότητα που είναι αντίθετη με εκείνη του πομπού DTT, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση πρόσθετου φίλτρου ραδιοσυχνοτήτων στους σταθμούς βάσης MFCN, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση επαναληπτών DTT χαμηλής ισχύος επί των καναλιών στους σταθμούς βάσης MFCN για να αποκατασταθεί η υποβάθμιση του λόγου ισχύος σήματος προς θόρυβο στους επηρεασμένους δέκτες DTT. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων θα πρέπει να συντονίζεται με τον επηρεασμένο φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων πολλαπλής εκπομπής, καθώς η εφαρμογή τους μπορεί να μην είναι εύκολη, όπως στην περίπτωση των πομπών DTT που λειτουργούν σε δίκτυο ενιαίας συχνότητας (SFNSingle Frequency Network).

 

 

γ)  Επιπλέον, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα μέτρα:

 

•   να γίνουν διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις άδειες που εκχωρούνται, για παράδειγμα στους δικτυακούς τόπους των κανονιστικών αρχών, ούτως ώστε οι καταναλωτές που υποφέρουν από παρεμβολές να γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό, σε ποιον να απευθύνουν τα παράπονά τους και τι μέτρα μπορούν να λάβουν,

 

•   θέσπιση μιας οντότητας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τους κατόχους αδειών MFCN, ως σημείο επαφής όπου θα μπορούν να αναφέρονται παρεμβολές ή απώλειες της υπηρεσίας DTT, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική επίλυση εγκαίρως,

 

•   διασφάλιση ότι στους καταναλωτές που βιώνουν απώλεια της υπηρεσίας DTT ακόμη και μετά την εφαρμογή των μέτρων εξομάλυνσης τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται άμεσα ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συνεχόμενη λήψη των υπηρεσιών DTT. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει φίλτρα που συνδέονται στο μπροστινό μέρος του δέκτη DTT ή σύστημα ενισχυτή κεραίας λήψης για την εξάλειψη των επιβλαβών παρεμβολών που προέρχονται από εκπομπές στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν υπερβολικά τη λήψη του καναλιού 60. Τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις απαραίτητες λύσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές.

 

•   κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για περιπτώσεις όπου τα παραπάνω μέτρα είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικά.

 

 

 

δ)  Συνιστάται ιδιαιτέρως να οργανωθούν δοκιμές επί τόπου προκειμένου να παρακολουθηθεί η «πραγματική» επίπτωση της ανάπτυξης υπηρεσιών σταθερών/κινητών επικοινωνιών έναντι των αποτελεσμάτων που προέρχονται από θεωρητικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη.

 

 

 

Τα μέλη των DigiTAG, EBU, BNE και ACT είναι πλήρως ανοιχτά για συνεργασίες με κυβερνήσεις, κανονιστικές αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για τη χρήση της  800 MHz και τις παραπάνω συστάσεις.

Η Digea ως μέλος της ΒΝΕ (Broadcast Networks Europe), ανακοινώνει ενημέρωση των φορέων DigiTAG, EBU, BNE και ACT σχετικά με την ελαχιστοποίηση δυνητικών παρεμβολών στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης, από δίκτυα επικοινωνιών κινητής/ σταθερής τηλεφωνίας που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων790-862 MHz.

Η επίγεια μετάδοση έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο και οικονομική αξία. Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, για την οποία απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και δεσμεύσεις από φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τηλεθεατές, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ενός «ψηφιακού μερίσματος» στο φάσμα των συχνοτήτων.
Αρκετές εθνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αναθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz (η ζώνη 800 MHz) σε δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN) μετά την απενεργοποίηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια απόφαση (2010/267/UE) σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους χρήσης αυτής της ζώνης συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN). Αυτή η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications administrations) και τα αποτελέσματα αυτών δημοσιεύονται στις εκθέσεις 30 και 31 της CEPT.
Αυτοί οι εναρμονισμένοι τεχνικοί όροι διατυπώθηκαν με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχών που η ενσωμάτωση του MFCN στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz ενδεχομένως να προκαλέσει στις τηλεοπτικές υπηρεσίες ψηφιακής επίγειας μετάδοσης (DTT) στην κατώτερη παρακείμενη ζώνη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση 30 της CEPT, η ιδέα των «μασκών άκρων φασματικού τμήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτών των όρων δεν παρέχει πάντα το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τις θιγόμενες υπηρεσίες και προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι περιπτώσεις παρεμβολών, θα πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες τεχνικές εξομάλυνσης.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 2, δεύτερη παράγραφος) δηλώνει, επίσης, ότι όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νέα συστήματα στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz παρέχουν κατάλληλα επίπεδα προστασίας σε συστήματα παρακείμενων ζωνών, π.χ. υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT.

Συστάσεις
Για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας στις υπηρεσίες DTT κάτω των 790 MHz όσον αφορά τις εκπομπές από δίκτυα επικοινωνίας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας (MFCN) που λειτουργούν εντός της ζώνης των 790-862 MHz, οι φορείς DigiTAG, EBU, BNE και ACT συνιστούν πριν από την εκχώρηση αδειών για τη χρήση του φάσματος, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α)  σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται το επίπεδο προστασίας που ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2010/267/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βασική υποχρέωση στην περίπτωση Α),

β)  οι κάτοχοι αδειών δικτύων επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα εξομάλυνσης, όπως κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, φορητά και κινητά DTT όταν αυτοί οι τρόποι λήψης αποτελούν τμήμα της έννοιας της εθνικής κάλυψης. Αυτή η προστασία θα πρέπει να βασίζεται στον προσεκτικό προγραμματισμό του δικτύου από τον φορέα εκμετάλλευσης του MFCN προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λήψη του DTT. Τα έξοδα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των λύσεων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές. Ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 • μείωση της ισχύος των πομπών MFCN και προσαρμογή των χαρακτηριστικών των κεραιών τους για να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα με παρεμβολές, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς όρους που ισχύουν ειδικά για τους σταθμούς βάσης MFCN, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση μιας κεραίας στο σταθμό βάσης με πολικότητα που είναι αντίθετη με εκείνη του πομπού DTT, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση πρόσθετου φίλτρου ραδιοσυχνοτήτων στους σταθμούς βάσης MFCN, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,
 • χρήση επαναληπτών DTT χαμηλής ισχύος επί των καναλιών στους σταθμούς βάσης MFCN για να αποκατασταθεί η υποβάθμιση του λόγου ισχύος σήματος προς θόρυβο στους επηρεασμένους δέκτες DTT. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων θα πρέπει να συντονίζεται με τον επηρεασμένο φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων πολλαπλής εκπομπής, καθώς η εφαρμογή τους μπορεί να μην είναι εύκολη, όπως στην περίπτωση των πομπών DTT που λειτουργούν σε δίκτυο ενιαίας συχνότητας (SFN – Single Frequency Network).

γ)  Επιπλέον, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα μέτρα:

 • να γίνουν διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις άδειες που εκχωρούνται, για παράδειγμα στους δικτυακούς τόπους των κανονιστικών αρχών, ούτως ώστε οι καταναλωτές που υποφέρουν από παρεμβολές να γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό, σε ποιον να απευθύνουν τα παράπονά τους και τι μέτρα μπορούν να λάβουν,
 • θέσπιση μιας οντότητας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τους κατόχους αδειών MFCN, ως σημείο επαφής όπου θα μπορούν να αναφέρονται παρεμβολές ή απώλειες της υπηρεσίας DTT, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική επίλυση εγκαίρως,
 • διασφάλιση ότι στους καταναλωτές που βιώνουν απώλεια της υπηρεσίας DTT ακόμη και μετά την εφαρμογή των μέτρων εξομάλυνσης τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται άμεσα ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συνεχόμενη λήψη των υπηρεσιών DTT. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει φίλτρα που συνδέονται στο μπροστινό μέρος του δέκτη DTT ή σύστημα ενισχυτή κεραίας λήψης για την εξάλειψη των επιβλαβών παρεμβολών που προέρχονται από εκπομπές στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν υπερβολικά τη λήψη του καναλιού 60. Τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις απαραίτητες λύσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές.
 • κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για περιπτώσεις όπου τα παραπάνω μέτρα είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικά.

δ)  Συνιστάται ιδιαιτέρως να οργανωθούν δοκιμές επί τόπου προκειμένου να παρακολουθηθεί η «πραγματική» επίπτωση της ανάπτυξης υπηρεσιών σταθερών/κινητών επικοινωνιών έναντι των αποτελεσμάτων που προέρχονται από θεωρητικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη.

Τα μέλη των DigiTAG, EBU, BNE και ACT είναι πλήρως ανοιχτά για συνεργασίες με κυβερνήσεις, κανονιστικές αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για τη χρήση της  800 MHz και τις παραπάνω συστάσεις.

Η επίγεια μετάδοση έχει σημαντικό κοινωνικό ρόλο και οικονομική αξία. Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, για την οποία απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και δεσμεύσεις από φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τηλεθεατές, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση ενός «ψηφιακού μερίσματος» στο φάσμα των συχνοτήτων.

 

Αρκετές εθνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αναθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz (η ζώνη 800 MHz) σε δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN) μετά την απενεργοποίηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών υπηρεσιών.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια απόφαση (2010/267/UE) σχετικά με τους εναρμονισμένους όρους χρήσης αυτής της ζώνης συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δίκτυα επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας (MFCN). Αυτή η απόφαση βασίζεται σε μελέτες που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications administrations) και τα αποτελέσματα αυτών δημοσιεύονται στις εκθέσεις 30 και 31 της CEPT.

 

Αυτοί οι εναρμονισμένοι τεχνικοί όροι διατυπώθηκαν με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος διαταραχών που η ενσωμάτωση του MFCN στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz ενδεχομένως να προκαλέσει στις τηλεοπτικές υπηρεσίες ψηφιακής επίγειας μετάδοσης (DTT) στην κατώτερη παρακείμενη ζώνη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση 30 της CEPT, η ιδέα των «μασκών άκρων φασματικού τμήματος που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτών των όρων δεν παρέχει πάντα το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τις θιγόμενες υπηρεσίες και προκειμένου να διευθετηθούν αυτές οι περιπτώσεις παρεμβολών, θα πρέπει να εφαρμοστούν πρόσθετες τεχνικές εξομάλυνσης.

 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 2, δεύτερη παράγραφος) δηλώνει, επίσης, ότι όλα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα νέα συστήματα στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz παρέχουν κατάλληλα επίπεδα προστασίας σε συστήματα παρακείμενων ζωνών, π.χ. υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT.

 

 

1 Digital Terrestrial Action group (Ομάδα δράσης για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση), www.digitag.org

2 European Broadcasting Union (Ένωση των ευρωπαϊκών οργανισμών), www.ebu.ch

3 Broadcast Networks Europe (Ευρωπαϊκή ένωση δικτύων αναμετάδοσης), www.broadcastnetworks.eu

4 Association of Commercial Televisions (Ένωση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών), www.acte.be


 

 


Συστάσεις

 

 

Για να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας στις υπηρεσίες DTT κάτω των 790 MHz όσον αφορά τις εκπομπές από δίκτυα επικοινωνίας σταθερής/κινητής τηλεφωνίας (MFCN) που λειτουργούν εντός της ζώνης των 790-862 MHz, οι φορείς DigiTAG, EBU, BNE και ACT συνιστούν πριν από την εκχώρηση αδειών για τη χρήση του φάσματος, να εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

 

 

α)  σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται το επίπεδο προστασίας που ορίζεται στην απόφαση αριθ. 2010/267/EΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βασική υποχρέωση στην περίπτωση Α),

 

β)  οι κάτοχοι αδειών δικτύων επικοινωνιών κινητής/σταθερής τηλεφωνίας πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα εξομάλυνσης, όπως κρίνεται απαραίτητο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία των υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης DTT. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, επίσης, φορητά και κινητά DTT όταν αυτοί οι τρόποι λήψης αποτελούν τμήμα της έννοιας της εθνικής κάλυψης. Αυτή η προστασία θα πρέπει να βασίζεται στον προσεκτικό προγραμματισμό του δικτύου από τον φορέα εκμετάλλευσης του MFCN προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λήψη του DTT. Τα έξοδα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των λύσεων δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές. Ανάλογα με την πραγματική κατάσταση, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα εξής:

 

•   μείωση της ισχύος των πομπών MFCN και προσαρμογή των χαρακτηριστικών των κεραιών τους για να ελαχιστοποιηθούν προβλήματα με παρεμβολές, λαμβάνοντας υπόψη τους τοπικούς όρους που ισχύουν ειδικά για τους σταθμούς βάσης MFCN, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση μιας κεραίας στο σταθμό βάσης με πολικότητα που είναι αντίθετη με εκείνη του πομπού DTT, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση πρόσθετου φίλτρου ραδιοσυχνοτήτων στους σταθμούς βάσης MFCN, ειδικά για σταθμούς βάσης που χρησιμοποιούν το πρώτο τμήμα συχνοτήτων άνω των 790 MHz,

 

•   χρήση επαναληπτών DTT χαμηλής ισχύος επί των καναλιών στους σταθμούς βάσης MFCN για να αποκατασταθεί η υποβάθμιση του λόγου ισχύος σήματος προς θόρυβο στους επηρεασμένους δέκτες DTT. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων θα πρέπει να συντονίζεται με τον επηρεασμένο φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων πολλαπλής εκπομπής, καθώς η εφαρμογή τους μπορεί να μην είναι εύκολη, όπως στην περίπτωση των πομπών DTT που λειτουργούν σε δίκτυο ενιαίας συχνότητας (SFNSingle Frequency Network).

 

 

γ)  Επιπλέον, κατά την εκχώρηση συχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα μέτρα:

 

•   να γίνουν διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις άδειες που εκχωρούνται, για παράδειγμα στους δικτυακούς τόπους των κανονιστικών αρχών, ούτως ώστε οι καταναλωτές που υποφέρουν από παρεμβολές να γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό, σε ποιον να απευθύνουν τα παράπονά τους και τι μέτρα μπορούν να λάβουν,

 

•   θέσπιση μιας οντότητας, η οποία θα είναι ανεξάρτητη από τους κατόχους αδειών MFCN, ως σημείο επαφής όπου θα μπορούν να αναφέρονται παρεμβολές ή απώλειες της υπηρεσίας DTT, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική επίλυση εγκαίρως,

 

•   διασφάλιση ότι στους καταναλωτές που βιώνουν απώλεια της υπηρεσίας DTT ακόμη και μετά την εφαρμογή των μέτρων εξομάλυνσης τα οποία αναφέρονται παραπάνω, παρέχεται άμεσα ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συνεχόμενη λήψη των υπηρεσιών DTT. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει φίλτρα που συνδέονται στο μπροστινό μέρος του δέκτη DTT ή σύστημα ενισχυτή κεραίας λήψης για την εξάλειψη των επιβλαβών παρεμβολών που προέρχονται από εκπομπές στη ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz. Αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να επηρεάζουν υπερβολικά τη λήψη του καναλιού 60. Τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις απαραίτητες λύσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους φορείς τηλεοπτικών μεταδόσεων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων αναμετάδοσης ή τους τηλεθεατές.

 

•   κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για περιπτώσεις όπου τα παραπάνω μέτρα είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικά.

 

 

 

δ)  Συνιστάται ιδιαιτέρως να οργανωθούν δοκιμές επί τόπου προκειμένου να παρακολουθηθεί η «πραγματική» επίπτωση της ανάπτυξης υπηρεσιών σταθερών/κινητών επικοινωνιών έναντι των αποτελεσμάτων που προέρχονται από θεωρητικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη.

 

 

 

Τα μέλη των DigiTAG, EBU, BNE και ACT είναι πλήρως ανοιχτά για συνεργασίες με κυβερνήσεις, κανονιστικές αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται για τη χρήση της  800 MHz και τις παραπάνω συστάσεις.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Δεν γίνεται να αφήσετε τους φιλοξενούμενούς σας χωρίς τηλεόραση. Η ιταλική Fracarro έρχεται να δώσει τη λύση με το νέο Compact Headend D-Matrix 4S FTA, το οποίο προορίζεται για σύνδεση σε τηλεοράσ...
AVM FRITZ!Fon X6
Το FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4” υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να βλέ...
Solray S01C, S02B & S03C Series
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει νέες παραλαβές προϊόντων που περιλαμβάνουν σειρές φωτιστικών LED της Solray. Πρόκειται για πλήρως ανεξάρτητα συστήματα φωτισμού που αποτελούνται από προβολέα...
TP-Link EAP623-Outdoor HD AX1800
Το EAP623-Outdoor HD είναι ένα Access Point εξωτερικού χώρου από τη σειρά EAP της TP-Link, που υποστηρίζει το πρότυπο Wi-Fi 6 με μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως και 1,8Gbps (574Mbps στα 2...
Ikusi ENC-108
Η Ikusi, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προϊόντων, παρουσιάζει το ENC-108 με 8 εισόδους HDMI, τα σήματα των οποίων μπορούν να μετατραπούν σε 8 streams IP σε SPTS (unicast ή mult...
Fracarro PAS4117101
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου PAS4117101 της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας ομοαξονικό καλώδιο εξωτερικού χώρου, με τριπλή θωράκιση, διάμετρο 6,...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...