Skip to main content
17 Ιουλίου 2020 13:57

ΕΡΤ: Απόφαση προμήθειας 20 διαμορφωτών DVB-T και 20 BISS CAM από την Lemco

76315ee0905916c10c4c710f9fa506c7 XL 3936268b

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας στην Εταιρεία LEMCO IKE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ αποφάσισε η ΕΡΤ ΑΕ για την προμήθεια 20 τεμαχίων διαμορφωτών DVB-T με είσοδο από δορυφορική λήψη, και 20 τεμαχίων PROFESSIONAL BISS CAM-8CH, με τιμή 16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας στην Εταιρεία LEMCO IKE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ αποφάσισε η ΕΡΤ ΑΕ για την προμήθεια 20 τεμαχίων διαμορφωτών DVB-T με είσοδο από δορυφορική λήψη, και 20 τεμαχίων PROFESSIONAL BISS CAM-8CH, με τιμή 16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 20 ΤΕΜ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ DVB-T ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ 20 ΤΕΜ.PROFESSIONAL BISS CAM-8CH»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α’169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α’147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02881 της Γεν. Διεύθυνσης Τ.Υ &Λ.Μ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια 20 ΤΕΜ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ DVB-T ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ 20 ΤΕΜ.PROFESSIONAL BISSCAM-8CH (CPV: 32200000-5 και 32530000¬7), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

8.    Το Πρακτικό Νο 190 Θέμα 13ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της. 

9.    Την με Αρ. Πρωτ.: 7972/15.06.20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΑΦΗ465Θ1Ε-11Τ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020.
(ΑΤΕ- 16-02881 ΔΕΣΜ- 16-02800 Λογαριασμός 12.00.00.0000).

10.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 28.05.20 του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με τα συνημμένα της.

11.    Τις Προσφορές που ελήφθησαν από την Εταιρία LEMCO IKE στη συνολική τιμή των 16.000€ πλέον φ.π.α και της ατομικής επιχείρησης IKUSI HELLAS Αθανάσιος Κυριακόπουλος στη συνολική τιμή των 14.900€ πλέον φ.π.α.

12.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 22/06/20 του Τμήματος Εγκατάστασης, Συντήρησης & Λειτουργίας Κέντρων Εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά της εταιρίας LEMCO IKE ως τεχνικά κατάλληλη και την προσφορά της ατομικής επιχείρησης IKUSI HELLAS Αθανάσιος Κυριακόπουλος ως τεχνικά ακατάλληλη.

13.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρία LEMCO IKE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία LEMCO IKE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Α.Φ.Μ.:998993849 Δ.Ο.Υ.:ΑΧΑΡΝΩΝ, η οποία εδρεύει στη ΛΑΘΕΑΣ 46 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 13678), της προμήθειας 20 ΤΕΜ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ DVB-T ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ 20 ΤΕΜ.PROFESSIONAL BISS CAM-8CH (CPV: 32200000-5 και 32530000-7), με τιμή 16.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με ημερομηνία 30/05/2020 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

lemco transmodulator july 2020

Χρόνος Παράδοσης: Μία έως τρείς εργάσιμες ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κτίριο γ’, 2ος όροφος, Αποθήκη Δικτύων Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ τηλ. 2106075765 Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Χ.ΚΟΚΩΝΗΣ,Π.ΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ Γ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Εγγύηση: 5 έτη για τα MLC-101 και 2 έτη για τα CAM-002.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-09-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  AVM FRITZ!Box 5530 Fiber

  Το FRITZ!Box 5530 Fiber είναι ένα υπερσύγχρονο modem / router από τη γερμανική AVM, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για δίκτυα οπτικής ίνας. Είναι το απόλυτο modem / router για συνδέσεις Fib...
 • Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Σεμινάρια AstraSat: Συστήματα οπτικών ινών και νέα επαγγελματικά συστήματα Headend Fracarro

  Η εταιρεία AstraSat σε συνεργασία με την ιταλική Fracarro Radioindustrie πραγματοποίησε με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη το σεμινάριο με θέματα «Συστήματα Οπτικών Ινών για την κατανομή τηλεοπτικού σήμα...
 • TP-Link ER706W-4G

  TP-Link ER706W-4G

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ασύρματο router ER706W-4G, το οποίο παρέχει συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μέσω των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα υποστήριξης 4G+ Cat6. Η συσκευή διαθέτει...
 • Kakusiga KK-12101

  Kakusiga KK-12101

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή ενός νέου φορητού ηχοσυστήματος που συνδυάζει κομψή εμφάνιση και μοντέρνο σχεδιασμό. Πρόκειται για το Kakusiga KK-12101, το οποίο είναι ένα ηχεί...
 • Ekselans AP 1200 W2

  Ekselans AP 1200 W2

  Το AP 1200 W2 της Ekselans είναι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και συμπαγές Access Point για χρήση σε εσωτερικό χώρο, με πλειάδα δυνατοτήτων διαχείρισης για κάθε είδους εφαρμογή ασύρματης πρόσβασης. Το σ...
 • Nedis TVSM6050BK

  Nedis TVSM6050BK

  Η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης TVSM6050BK της Nedis διαθέτει κομψή και μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας παράλληλα τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασής σας στον χώρο σας. Είναι κατάλληλη για τηλεοράσεις...
 • Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτές κεραίας

  Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτές κεραίας

  Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
 • Ελεύθερη επιλογή router

  Ελεύθερη επιλογή router

  Σύμφωνα με τον νόμο του Ελληνικού Κράτους που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 7271 31/12/2022, παρέχεται στους καταναλωτές, από την 1η Οκτωβρίου 2023, η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό (ro...
 • Φωτοβολταϊκό πάνελ & ηλεκτρική γεννήτρια Patona

  Φωτοβολταϊκό πάνελ & ηλεκτρική γεννήτρια Patona

  Η εταιρεία AstraSat προσφέρει νέες λύσεις που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για παροχή ρεύματος, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης δικτύου από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, διατίθενται τα εξ...
 • TP-Link ER706W

  TP-Link ER706W

  Το TP-Link ER706W είναι ένα νέο ασύρματο router διπλής ζώνης εταιρικής ποιότητας. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένη διαχείριση που απαιτεί υψηλή απόδοση, χάρη στον επαναστατικό συνδυασμό των τελευτα...
 • Bridge Cable KL017

  Bridge Cable KL017

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου Bridge Cable KL017. Πρόκειται για καλώδιο LAN κατηγορίας CAT6, το οποίο είναι τύπου S/FTP. Διαθέτει τη μέγιστη δυνατή θωράκιση...
 • Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Engel AN7123 / AN7126 / AN7143

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς LNB φλάντζας της Engel. Περιλαμβάνει τα Single LNB AN7123, Twin LNB AN7126 και Quattro LNB AN7143, τα οποία διαθέτουν 1x, 2x και 4x εξόδους...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Ψηφιακή Τηλεόραση, Απρίλιος 2024

  Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Απριλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Απριλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περι...
 • Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Μεγάλη επιτυχία για την Athens Electronix 2024!

  Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η Athens Electronix 2024, η μεγαλύτερη έκθεση της χρονιάς στην πρωτεύουσα, η οποία διοργανώθηκε από την Libra Press στον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Δαΐς, στις 2 και 3 Μα...
 • TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  TP-Link EAP683 LR, EAP211-Bridge kit & EAP625-Outdoor HD

  Η TP-Link διευρύνει την οικογένεια των συσκευών Omada, παρουσιάζοντας 3 νέα wireless Access Points. Πρόκειται για τα EAP683 LR, EAP211-Bridge KIT και EAP625-Outdoor HD, τα οποία προσφέρουν αξεπέρα...