Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 182
Στιγμιότυπο οθόνης 2023 12 07 110741
SECURITY REPORT 145
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2023 09:43
27 Σεπτεμβρίου 2021 11:18

Η ΕΕ καλεί 19 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία για την ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F9f928aeb78eca7120eccc333de442d16 XL

Νομικές διαδικασίες κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 19 κρατών μελών που δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Τα εν λόγω κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο δύο νέες δέσμες κανόνων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση…

Νομικές διαδικασίες κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 19 κρατών μελών που δεν ανταποκρίθηκαν στους στόχους της ψηφιακής νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των τηλεπικοινωνιών.

Τα εν λόγω κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο δύο νέες δέσμες κανόνων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση: την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την εν λόγω μεταφορά. Αμφότερες οι οδηγίες είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ, αφού είχαν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη, και έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως το τέλος του 2020.

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Στόχος της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ) είναι να διασφαλίσει μια δίκαιη ενιαία αγορά για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η οποία θα συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για τον σκοπό αυτόν, η εν λόγω οδηγία αναθεωρήθηκε το 2018 ώστε να δημιουργηθεί κανονιστικό πλαίσιο κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο διαφοροποιημένο οπτικοακουστικό τοπίο. Συντονίζει τη νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα τα οποία περιλαμβάνουν τόσο τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς όσο και τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία, και θεσπίζει βασικά μέτρα προστασίας όσον αφορά το περιεχόμενο που κοινοποιείται σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο.

Λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ενδέχεται να μην μπορούν να επικαλούνται όλες τις διατάξεις της οδηγίας ΥΟΑΜ, οι οποίες:

 • δημιουργούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους διάφορους τύπους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·
 • διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των μέσων ενημέρωσης·
 • διαφυλάσσουν την πολιτιστική πολυμορφία καθώς απαιτούν, για παράδειγμα, τα έργα που προσφέρουν οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία να είναι ευρωπαϊκά σε ποσοστό τουλάχιστον 30 
 • προστατεύουν τα παιδιά και τους καταναλωτές με τη θέσπιση κανόνων για την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο στον διαδικτυακό κόσμο, καθώς περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας σχετικά με τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία· και
 • καταπολεμούν τις φυλετικές, θρησκευτικές και άλλες μορφές μίσους καθώς ενισχύουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της υποκίνησης βίας ή μίσους, και της δημόσιας πρόκλησης για τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οι ενέργειες της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές, μείωση των λογαριασμών τηλεφώνου και υψηλότερα πρότυπα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθιστώντας τους κατάλληλους για την ψηφιακή εποχή. Λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στην Εσθονία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία δεν μπορούν να επωφεληθούν από κανόνες που προβλέπουν:

 • σαφείς και χωρίς αποκλεισμούς κανόνες όσον αφορά τα δικαιώματα των τελικών χρηστών: οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη ενόψει μιας ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς·
 • υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών: οι καταναλωτές μπορούν να έχουν υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης και μεγαλύτερη κάλυψη· ο Κώδικας προάγει τον ανταγωνισμό για επενδύσεις, ιδίως σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, όπως τα δίκτυα 5G·
 • εναρμόνιση των κανόνων: ο Κώδικας ενισχύει την κανονιστική προβλεψιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης ραδιοφάσματος·
 • προστασία των καταναλωτών: ο Κώδικας ωφελεί και προστατεύει τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το αν οι τελικοί χρήστες επικοινωνούν μέσω παραδοσιακών υπηρεσιών (κλήσεις, γραπτά μηνύματα) ή μέσω υπηρεσιών που βασίζονται σε εφαρμογές·
 • ισότιμοι όροι ανταγωνισμού: ο Κώδικας διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των παραγόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε είναι παραδοσιακοί είτε βασίζονται σε εφαρμογές.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από ενισχυμένη προστασία, χάρη σε κανόνες που διασφαλίζουν σαφείς συμβατικές πληροφορίες, ποιότητα των υπηρεσιών και διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου μεταξύ δικτύων με αποτέλεσμα δικαιότερες τιμές λιανικής. Οι φορείς εκμετάλλευσης και οι πάροχοι μπορούν να επωφελούνται από κανόνες υπέρ των επενδύσεων, όπως εκείνοι που παρέχουν κίνητρα για συνεπενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και σε δίκτυα αποκλειστικά χονδρικής, ή κανονιστική και επενδυτική προβλεψιμότητα, όπως στις διαδικασίες εκχώρησης ραδιοφάσματος.

Ιστορικό

Όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ, η διαδικασία επί παραβάσει προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να κινεί νομικές διαδικασίες κατά κρατών μελών που δεν διασφαλίζουν την έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών διότι δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Μέχρι στιγμής, 15 κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς, δηλώνοντας ότι η κοινοποίησή τους είναι πλήρης, και 3 επιπλέον κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει μερική κοινοποίηση. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (9 κράτη μέλη).

Η προθεσμία για τη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην εθνική νομοθεσία ήταν η 21η Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 24 κράτη μέλη στις 4 Φεβρουαρίου 2021. Μόνον η Βουλγαρία και η Δανία κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο έως τα τέλη Αυγούστου (μαζί με την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία που είχαν ήδη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο). Πρόσφατα, το Βέλγιο και η Γερμανία κοινοποίησαν επίσης την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η κοινοποίησή τους βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Το καλοκαίρι, η Τσεχία, και προσφάτως η Γαλλία, κοινοποίησαν μεγάλο αριθμό μέτρων με σκοπό τη μερική μεταφορά της οδηγίας, τα οποία επίσης αξιολογούνται. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία (18 κράτη μέλη), καλώντας τις να θεσπίσουν και να κοινοποιήσουν τα σχετικά μέτρα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να επανορθώσουν την κατάσταση και να θεσπίσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς σχετικά με τις εν λόγω νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Δορυφορικά κάτοπτρα Kathrein για σκληρές καιρικές συνθήκες

  Τα δορυφορικά κάτοπτρα της Kathrein, έκτος από τα υψηλής ποιότητας τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν (αντοχή σε ισχυρές ανεμοπιέσεις – μέχρι 190 km/h) και τα κορυφαίας κατασκευής υλικά τους, έρ...
 • TP-LINK ER706W

  TP-LINK ER706W

  Η TP-Link παρουσιάζει το νέο ER706W, ένα ασύρματο router διπλής ζώνης εταιρικής ποιότητας. Είναι ιδανικό για απομακρυσμένη διαχείριση που απαιτεί υψηλή απόδοση, χάρη στον επαναστατικό συνδυασμό τω...
 • Prolink PF352

  Prolink PF352

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου εξαρτήματος PF352 της Prolink. Πρόκειται για έναν μετατροπέα σήματος από Mini DisplayPort σε HDMI 1.4 θηλυκό, μήκους 0,1 μέτρου. Συνδέε...
 • PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  PROMAX PD-350, PD-351, PD-352

  Η PROMAX, εκτός από επαγγελματικά πεδιόμετρα, παράγει μία ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών στους τομείς διανομής σήματος, RFR, οπτικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων. Η σειρά ψηφιακών πολυμέτρων PD-350, PD...
 • Amiko FTP/UTP

  Amiko FTP/UTP

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει νέα παραλαβή καλωδίων δικτύου της Amiko. Περιλαμβάνει τα καλώδια FTP CAT5, FTP CAT5 Outdoor (μαύρο), FTP CAT6 και UTP CAT5, τα οποία διατίθενται σε συσκευασία στροφ...
 • SONORA TERRA DIGITAL

  SONORA TERRA DIGITAL

  Η Sonora Terra Digital είναι μια κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας! Είναι κατάλλ...
 • TVIP S-Box v.705

  TVIP S-Box v.705

  Με τον νέο δέκτη IP TVIP S-Box v.705 μπορείτε εύκολα να απολαύσετε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης. Ο δέκτης διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία Tronix και...
 • Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Prolink PF485A-0050 & PF485A-0150

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων καλωδίων PF485A-0050 και PF485A-0150 της Prolink. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας καλώδια USB Type-C σε USB-A version 3.0, με διαστάσεις...
 • Kathrein UFOpro Lite

  Kathrein UFOpro Lite

  Τα Νέα Ψηφιακά Compact Headend της Kathrein με την ονομασία UFOpro Lite είναι τα νέα οικονομικά, all in one Headend για εφαρμογές τηλεόρασης σε ξενοδοχεία, σκάφη, στάδια, συγκροτήματα κατοικιών κα...
 • FRITZ!Fon X6

  FRITZ!Fon X6

  Το νέο FRITZ!Fon X6 εντυπωσιάζει με τη μοντέρνα σχεδίασή του σε κομψή λευκή και μαύρη έκδοση, ενώ διαθέτει μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4″ υψηλής αντίθεσης για τέλεια αναγνωσιμότητα. Ο χρήστης μπορεί να...
 • TP-Link EAP783

  TP-Link EAP783

  Η TP-Link ανακοινώνει την είσοδο ενός νέου access point στην οικογένεια συσκευών Omada. Πρόκειται για το EAP783, ένα BE19000 access point οροφής τριπλής μπάντας Wi-Fi 7, που χαρακτηρίζεται από υψη...
 • YouTube PROMAX Hellas

  YouTube PROMAX Hellas

  Η PROMAX έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τα κορυφαία μοντέλα αναλυτών φάσματος RANGER Neo, HD RANGER και φυσικά για την ναυαρχίδα ATLaS NG. Στο YouTube κανάλι της PROMAX Hellas...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Δεκεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Τηλεχειρι...
 • Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Τηλεχειριστήρια αντικατάστασης

  Η συνεχής χρήση και οι ανεπιθύμητες πτώσεις των πάσης φύσης τηλεχειριστηρίων προκαλούν τη φυσική φθορά τους, που όπως είναι λογικό μειώνει τον κύκλο ζωής τους και κάποια στιγμή τα καθιστά μη λειτο...
 • Opticum T-Box

  Opticum T-Box

  Έναν επίγειο ψηφιακό δέκτη, που ξεχωρίζει από τα περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον OpticumT-Box, έναν δέκτη συμ...