Skip to main content
24 Φεβρουαρίου 2022 13:17

Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2022

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F17e5004ac43780f53d1e575dfc359d4a XL

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύνοψη έτους

 • Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο – αύξηση 6% στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Ομίλου κατά 17% – Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις
 • €500 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους, αυξημένη κατά 5%
 • Προτεινόμενο Μέρισμα στα €0,558 ανά μετοχή
 • €250 εκατ. Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Σύνοψη Δ’ τριμήνου

 • Ισχυρό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου, αυξημένο κατά 12%
 • Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα – Αύξηση εσόδων κατά 4,5% και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 7,2%
 • Ενίσχυση εσόδων σε όλους τους τομείς – Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2%, με θετικό πρόσημο σε Κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και Τηλεόραση
 • Θετικό πρόσημο και στους κύριους λειτουργικούς δείκτες (KPIs) – Αύξηση κατά 22% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση να ανέρχεται στο 51%
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου FTTH – διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στο τέλος του 2021
 • Ισχυρή αύξηση στα €10,4 εκατ. του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) της κινητής στην Ρουμανία – θετικές τάσεις στους λειτουργικούς δείκτες (KPIs)

(Εκατ. €)

Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- %

12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

891,5

849,1

+5,0%

3.368,3

3.258,9

+3,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

331,8

295,1

+12,4%

1.295,9

1.223,6

+5,9%

Περιθώριο (%)

37,2%

34,8%

+2,4μον

38,5%

37,5%

+1.0μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

151,4

59,7

+153,6%

812,3

331,4

+145,1%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας

100,5

19,3

487,0

236,4

+84,9%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας

125,8 

85,8

+46,6%

492,4 

411,0 

+19,8%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2218

0,0419

1,072

0,5659

+89,4%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

160,5

162,4

-1,2%

559,0

544,3

+2,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)

148,7

255,1

-41,7%

590,1

655,9

-10,0%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)

100,6

86,9

+15,8%

482,5

412,5

+17,0%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (AL)

(8,6)

23,5

25,6

-8,2%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

636,3

521,6

+22,0%

636,3

521,6

+22,0%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

514,7

682,2

-24,6%

514,7

682,2

-24,6%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

775,6

1.034,0

-25,0%

775,6

1.034,0

-25,0%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της TELEKOM ROMANIA έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία  κατεχόμενα προς πώληση (στοιχεία χρηματοοικονομικής θέσης 2020) και έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

“Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται.

Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021.”

Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών  σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) το 2022 και τα επόμενα χρόνια, με στόχο να φτάσει τα 3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2027. Με την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, ο ΟΤΕ δημιουργεί την υποδομή που  χρειάζεται η  Ελλάδα για να συνεχίσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την οικονομική ανάκαμψη. Αυτή η σημαντική επένδυση θα ενισχύσει τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ θα επιτρέψει στον ΟΤΕ να προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης σε FTTH ουσιαστικά σε όλους τους συνδρομητές που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω υποδομών χαλκού ή FTTC.                              

Επιπλέον του FTTH, η δυναμική ανάπτυξη του δικτύου 5G, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες, να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και να ενισχύσει την κερδοφορία του. Οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές δικτύου και στην εμπειρία του πελάτη θα επιστρέψουν στον ΟΤΕ να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

Τους τελευταίους μήνες, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές εμπορικές δράσεις για να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά, προσδοκώντας θετική ανταπόκριση των πελατών στις επερχόμενες πρωτοβουλίες του. Η αναβάθμιση των ευρυζωνικών ταχυτήτων, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών και να ενισχύσει τη διείσδυση των υψηλών ταχυτήτων.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας, όσο και για τη δραστηριοποίηση του ΟΤΕ στον τομέα του ICT, η σημασία του οποίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια.

Για το 2022, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα €620 εκατ., προκειμένου να καλύψουν την ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου FΤTH, καθώς και άλλες απαιτήσεις. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε €600 εκατ. το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε €500 εκατ. και θα επιμεριστεί ισόποσα σε €250 εκατ. προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε €0,558 ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €250 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκαν σε €891,5 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ., υποστηριζόμενα από τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή, την αυξημένη κίνηση δεδομένων στην κινητή και από αυξήσεις των εσόδων σε επιμέρους λειτουργίες. Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €82,8 εκατ., μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €541,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε €331,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα €321,4 εκατ., και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €10,4 εκατ., μια βελτίωση περίπου €5 εκατ. σε συγκρίσιμη βάση.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €143,0 εκατ., υψηλότερα κατά €94,0 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος που αφορά σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €42,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη κατά 28,5% σε σύγκριση με Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €160,5 εκατ., μειωμένες κατά 1,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €157,5 εκατ. και €3,0 εκατ. αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία κατέβαλε €25 εκατ. για ανανέωση φάσματος 2100 MHz στη Ρουμανία (δεν περιλαμβάνεται στα προσαρμοσμένα νούμερα). Για το σύνολο του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε €559,0 εκατ., αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €148,7 εκατ., μειωμένες κατά 41,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων φόρων που καταβλήθηκαν, καθώς και του χαμηλότερου κεφαλαίου κίνησης στο τρίμηνο. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €100,6 εκατ., αυξημένες κατά 15,8% σε ετήσια βάση, λόγω υψηλότερων πληρωμών για συχνότητες φάσματος και για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης στο Δ’ τρίμηνο του 2020. Το κεφάλαιο κίνησης επηρεάστηκε κατά το τρίμηνο και το έτος κυρίως από την αύξηση των εσόδων και τον χρονισμό της τιμολόγησης σε ορισμένα έργα ICT.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν €775,6 εκατ., μειωμένος κατά 25,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- %

12M’

 2021

12M’

 2020

+/- %

Ελλάδα

812,5

777,6

+4,5%

3.078,1

2.939,7

+4,7%

Ρουμανία κινητή

82,8

84,3

-1,8%

315,5

350,4

-10,0%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(3,8)

(12,8)

-70,3%

(25,3)

(31,2)

-18,9%

Όμιλος ΟΤΕ

891,5

849,1

+5,0%

3.368,3

3.258,9

+3,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

2021

Δ’τρίμηνο

2020

+/- %

12M’

2021

12M’

2020

+/- %

Ελλάδα

321,4

299,9

+7,2%

1.265,4

1.199,1

+5,5%

Περιθώριο (%)

39,6%

38,6%

+1,0μον

41,1%

40,8%

+0,3μον

Ρουμανία κινητή

10,4

(4,8)

30,5

24,5

+24,5%

Περιθώριο (%)

12,6%

-5,7%

+18,3μον

9,7%

7,0%

+2,7μον

Όμιλος ΟΤΕ

331,8

295,1

+12,4%

1.295,9

1.223,6

+5,9%

Περιθώριο (%)

37,2%

34,8%

+2,4μον

38,5%

37,5%

+1.0μον

 

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:       

 

Δ’ τρίμηνο 2021

Δ’ τρίμηνο 2020

Ετήσιο  %

Ετήσιο  +/-

Δ’ τρίμηνο 2021 +/-

Συνδέσεις Σταθερής

2.715.939 

2.683.750 

+1,2%

32.189 

17.012 

Ευρυζωνικές Συνδέσεις

2.255.703 

2.145.485 

+5,1%

110.218 

33.978 

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών

1.148.871 

945.088 

+21,6%

203.783 

49.087 

Συνδρομητές τηλεόρασης

624.195 

575.282 

+8,5%

48.913 

24.028 

Πελάτες Κινητής

7.098.290 

6.958.767 

+2,0%

139.523 

58.084 

 Πελάτες Συμβολαίου

2.818.426 

2.713.954 

+3,8%

104.472 

28.324 

 Πελάτες Καρτοκινητής

4.279.864 

4.244.813 

+0,8%

35.051 

29.760 

       

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ, για ακόμη ένα τρίμηνο, προσέλκυσε νέους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 49 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.149 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικών ινών ενισχύθηκε από τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και την αυξανόμενη ζήτηση για  υψηλότερες ταχύτητες. Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών συνεχίζει να αυξάνεται, με την αύξηση στο Δ’ τρίμηνο να ανέρχεται σε 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρσι, με περισσότερους από τους μισούς συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών να επιλέγουν ταχύτητες οπτικών ινών.

Για να ανταποκριθεί στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για υψηλότερες ταχυτήτες, ο ΟΤΕ επιτάχυνε την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, φτάνοντας σε πάνω από 260 χιλιάδες νοικοκυριά κατά την διάρκεια του 2021. Συνολικά, στα τέλη Δεκεμβρίου, το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ ήταν διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το 2022, ο ΟΤΕ σχεδιάζει να επιταχύνει περαιτέρω την ανάπτυξη του FTTH, με στόχο να φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά μέχρι το τέλος του χρόνου. Η συνδρομητική βάση πελατών FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 13 χιλιάδες στο τρίμηνο, και αναμένεται να αυξάνεται σταθερά καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο. Από τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε FTTH, το 11% είναι ήδη πελάτες της υπηρεσίας, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2020, παρά το γεγονός ότι παράλληλα αυξάνεται και η διαθεσιμότητα.  

Καθώς οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες FTTx υψηλότερων ταχυτήτων, το ποσοστό των συνδρομητών οπτικών ινών που απολαμβάνουν 100Mbps και πάνω έχει αγγίξει το 25%, σε σύγκριση με μόλις 14% ένα χρόνο πριν.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ήταν 624 χιλιάδες, αυξημένος κατά 8,5% σε ετήσια βάση, χάρη στη νέα πλατφόρμα Over Τhe Τop (OTT) του ΟΤΕ και το ελκυστικό τηλεοπτικό περιεχόμενο. Η Cosmote TV κατέγραψε 24 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, μια αύξηση που αποδίδεται στις συνεχείς επενδύσεις της σε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία:

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,1 εκατ., αυξημένοι κατά 2,0% σε σχέση με το τέλος του 2020. Η αύξηση αντανακλά την ενίσχυση κατά 3,8% των πελατών συμβολαίου, σε συμφωνία με τον στόχο της Εταιρείας για μετάβαση των συνδρομητών καρτοκινητής σε συμβόλαια.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G συνέχισε να αυξάνεται καθ’ όλη τη χρονιά. Ο ΟΤΕ πέτυχε το στόχο του 60% στα τέλη του 2021 και στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90%,αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με δίκτυα 44 χωρών για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές της υπηρεσίες 5G στο εξωτερικό. Ο ΟΤΕ, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων και μέσω του κορυφαίου δικτύου 4G/4G+, παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, χτίζοντας  στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του. Όπως έχει ανακοινωθεί, ο ΟΤΕ έχει προχωρήσει στην σταδιακή κατάργηση του δικτύου 3G, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Η Cosmote διακρίθηκε για ακόμα μία φορά ως το «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της OOKLA. Η μέση ταχύτητα download αυξήθηκε σημαντικά συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καθώς φέτος περιελήφθησαν στις μετρήσεις και οι επιδόσεις των δικτύων 5G.

Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του στον τομέα του ICT, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει μικρά και μεγάλα έργα για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Στα πιο πρόσφατα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος περιλαμβάνονται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από τη σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς για έργα ψηφιακοποίησης του δημόσιου τομέα.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)

Δ’τρίμηνο 2021

Δ’τρίμηνο 2020

+/- %

12M’ 2021

12M’ 2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

812,5

777,6

+4,5%

3.078,1

2.939,7

+4,7%

Έσοδα λιανικής σταθερής

240,5

235,5

+2,1%

950,8

938,1

+1,4%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

234,6

229,8

+2,1%

953,8

913,6

+4,4%

Έσοδα χονδρικής

158,4

142,5

+11,2%

585,6

574,7

+1,9%

Λοιπά Έσοδα

179,0

169,8

+5,4%

587,9

513,3

+14,5%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

321,4

299,9

+7,2%

1.265,4

1.199,1

+5,5%

Περιθώριο %

39,6%

38,6%

+1,0μον

41,1%

40,8%

+0,3μον

Στην Ελλάδα, οι θετικές επιδόσεις συνεχίζονται, με τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση κατά 4,5%, στα €812,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2021, χάρη στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής, χονδρικής, ICT, καθώς και τα έσοδα από συσκευές, αυξήθηκαν στο τρίμηνο. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,1% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης. Η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και το εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο οδήγησαν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών λιανικής σταθερής.  

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 2,1%, παρά τις εκτεταμένες προσφορές της Εταιρείας κατά την περίοδο των εορτών. Τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο, χάρη στις ενέργειες για την προώθηση της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής αυξήθηκαν κατά 60% το 2021, αγγίζοντας το 82% των προ-πανδημίας εσόδων του 2019, χάρη στην ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη θερινή περίοδο.

Τα έσοδα του Δ’ τριμήνου επηρεάστηκαν από τις εκτεταμένες προσφορές με στόχο την ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

 Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 11,2% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη διεθνή κίνηση στο τρίμηνο, μετά από την πτώση λόγω εποχικότητας στο Γ’ τρίμηνο του 2021.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,4% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, λόγω της σημαντικής αύξησης 13% στα έργα system solutions.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7,2% στο τρίμηνο, στα €321,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 39,6%, από 38,6% το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες και της έκτακτης επίδρασης που είχε στο κόστος προσωπικού η απόσχιση των θυγατρικών.               

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

  

Λειτουργικά στοιχεία

Δ’τρίμηνο 2021

Δ’τρίμηνο 2020

Ετήσιο %

Ετήσιο

+/-

Δ’ τρίμηνο

2021

+/-

Συνδρομητές κινητής

3.690.607 

3.643.320 

+1,3%

47.287 

88.549 

       Πελάτες συμβολαίου

1.734.675 

1.647.905 

+5,3%

86.770 

17.498 

       Πελάτες καρτοκινητής

1.955.932 

1.995.415 

-2,0%

(39.483) 

71.051 

 

 (Εκατ. €)

Δ’τρίμηνο 2021

Δ’τρίμηνο 2020

+/- %

12M’

 2021

12M’

2020

+/- %

Κύκλος Εργασιών

82,8

84,3

-1,8%

315,5

350,4

-10,0%

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

56,4

55,9

+0,9%

221,8

230,5

-3,8%

Λοιπά Έσοδα

26,4

28,4

-7,0%

93,7

119,9

-21,9%

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

10,4

(4,8)

30,5

24,5

+24,5%

Περιθώριο %

12,6%

-5,7%

+18,3μον

9,7%

7,0%

+2,7μον

Κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 1,8%, αντανακλώντας εν μέρει τα χαμηλότερα έσοδα από έργα ICT και τις έκτακτες αρνητικές προσαρμογές που σχετίζονται με υπηρεσίες συμβολαίου κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Χωρίς αυτές τις προσαρμογές, τα έσοδα θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 1% στο τρίμηνο, αντιστρέφοντας τις προηγούμενες αρνητικές τάσεις. Στο μέλλον, καθώς η TKRM εστιάζει στις βασικές της δραστηριότητες, η συνεισφορά του ICT στα έσοδα, αλλά και το αντίστοιχο κόστος, αναμένεται να μειωθούν, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες και η κερδοφορία αναμένεται να αυξηθούν, όπως διαφαίνεται ήδη στο Δ’ τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €56,4 εκατ., αυξημένα κατά 0,9%. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση σε επίπεδο τριμήνου εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η συνολική πελατειακή βάση αυξήθηκε στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συνδρομητών συμβολαίου κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Οι υπηρεσίες συμβολαίου συνέχισαν να αναπτύσσονται, ενώ η καρτοκινητή βελτίωσε τις επιδόσεις της για ακόμα μια φορά.

Το Δ’ τρίμηνο του 2021 ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο τρίμηνο δραστηριοτήτων της Telekom Romania Mobile ως ξεχωριστής Εταιρείας, μετά την πώληση της σταθερής TKR τον Σεπτέμβριο. Οι βελτιούμενες τάσεις αντανακλούν την ανανεωμένη στρατηγική της εταιρείας, η οποία εστιάζει αποκλειστικά σε πελάτες κινητής τηλεφωνίας, σε ευέλικτες υπηρεσίες FMS και σε σύγχρονες λύσεις, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει χώρος στην αγορά για υπηρεσίες κινητής υψηλού επιπέδου.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,0%, λόγω των έργων ICT, καθώς και των έκτακτων αρνητικών προσαρμογών το Δ’ τρίμηνο του 2020 που προαναφέρθηκαν.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα €10,5 εκατ. το τρίμηνο, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 12,6%. Σημειώνεται ότι το  Δ’ τρίμηνο του 2020, η Εταιρεία κατέγραψε αρνητικό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,8 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων προσαρμογών που σχετίζονταν με τη συνέχιση της λειτουργίας της TKRΜ ως ξεχωριστής Εταιρείας. Εξαιρουμένων των προσαρμογών αυτών, το συγκρινόμενο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) το Δ’ τρίμηνο του 2020 θα διαμορφωνόταν περίπου σε €6 εκατ. Συνολικά, το 2021, η Telekom Romania Mobile σημείωσε αύξηση 24% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL), στα €30,5 εκατ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Έκτακτο μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Στις 14 Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή έκτακτης αμοιβής προς τους μετόχους ύψους €174 εκατ., με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, μετά την πώληση του ποσοστού (54%) του ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος €113,3 εκατ. ή €0,248 ανά μετοχή (ή €0,252068 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) το οποίο καταβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2021. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση περίπου €60,7 εκατ. κατά την περίοδο από 29 Οκτωβρίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 για αγορές ιδίων μετοχών, υπό το υφιστάμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε τη 18 Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 4548/2018, την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία απόκτησε αυτές τις μετοχές κατά την περίοδο από 1 Μαΐου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €15,28 ανά μετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών το οποίο εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020. Κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 22 Φεβρουαρίου 2022, οπότε και έπαψε η διαπραγμάτευση αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χρόνου του προαναφερθέντος διετούς Προγράμματος 2020-2022 και συγκεκριμένα την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 20 Φεβρουαρίου 2022, η Εταιρεία απόκτησε συνολικά 14.435.076 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς €15,43 ανά μετοχή.

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας, σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €1 και €30 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα εκτελείται σαν μέρος της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους πέραν της καταβολής μερισμάτων.

Aναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του OTE ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.  

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....