Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 180
techmail
SECURITY REPORT 142
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

14 Μαΐου 2020 12:06

Όμιλος ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2020

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252F97d05b83cb221a4abae8136407f9ed00 XL

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Παρά την περιορισμένη επίδραση…

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,6% χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα και στη Ρουμανία
 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 4,5% λόγω βελτιωμένου περιθωρίου σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Ενίσχυση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,4%:
  • Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 3,3% λόγω αύξησης εσόδων από υπηρεσίες δεδομένων
  • Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής κατά 1,3% χάρη στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας
  • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 2,0%
 • Αύξηση εσόδων στη Ρουμανία κατά 9,5%, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης:
  • Την ανάπτυξη οδήγησαν έργα ICT και υπηρεσίες χονδρικής
  • Ισχυρές επιδόσεις υπηρεσιών ευρυζωνικότητας & συνδυαστικών υπηρεσιών (FMC)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €33,8 εκατ. ενισχυμένο κατά 31,5% λόγω υψηλότερων περιθωρίων και πρωτοβουλιών εξορθολογισμού κόστους
 • Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στα €133 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά €97 εκατ. σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019
 • Περιορισμένη επίδραση του COVID-19 στα αποτελέσματα του τριμήνου, περαιτέρω επιδράσεις θα αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα
 • Παραμένει ο στόχος της Πολιτικής Αμοιβών Μετόχων το 2020 στα €400 εκατ., με προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή €0,55                                          

 

(Εκατ. €)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

941,1

908,6

+3,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA

347,1

334,9

+3,6%

Περιθώριο %

36,9%

36,9%

0μον.

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

322,1

308,3

+4,5%

Περιθώριο %

34,2%

33,9%

+0,3μον.

Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

157,5

133,3

+18,2%

Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

103,2

61,9

+66,7%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

112,5

62,9

+78,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2195

0,1292

          +69,9%

Σύνολο Ενεργητικού

6.355,1

6.945,2

-8,5%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

166,4

176,1

-5,5%

Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

132,9

35,6

Ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις (AL)

130,4

29,4

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.109,3

1.000,8

+10,8%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)

540,8

732,2

-26,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

930,0

1.148,0             

-19,0%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Παρά την περιορισμένη επίδραση του COVID-19 στο τρίμηνο, η πανδημία άλλαξε ουσιωδώς τις λειτουργίες μας και την οργάνωσή μας. Από την πρώτη μέρα, προτεραιότητά μας ήταν η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και των πελατών μας, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας, τις οποίες οι πελάτες έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε μέλος της οικογένειας του ΟΤΕ για την προσήλωση και τον ζήλο που επέδειξαν σε αυτή την κρίση. Χάρη στη δική τους δουλειά και τις συνεχιζόμενες επενδύσεις, τα δίκτυα του ΟΤΕ ανταποκρίθηκαν άψογα σε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση – στην Ελλάδα η ημερήσια κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 50% στη σταθερή και σχεδόν διπλασιάστηκε στην κινητή, χωρίς την παραμικρή επίδραση στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας ή την ταχύτητα. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, οικιακούς και εταιρικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό να επιταχύνουμε την ανάκαμψη της αγοράς μόλις υποχωρήσει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης». 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Παρότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία στα έσοδά μας, θα προβούμε σε μείωση εξόδων σε όλους τους τομείς, ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στους στόχους που έχουμε θέσει για τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η παρούσα κατάσταση επιβεβαιώνει την ανάγκη ψηφιακοποίησης της εταιρείας και επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Σκοπεύουμε, μάλιστα, να αξιοποιήσουμε και μετά την κρίση τα μαθήματα που πήραμε όλο αυτό το διάστημα».

COVID-19

Η πανδημία του κορωνοϊού δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα, ωστόσο ο αντίκτυπος στις λειτουργίες του ΟΤΕ το Α’ τρίμηνο ήταν περιορισμένος.

Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας. Η πιθανότητα επανεισαγωγής των περιοριστικών μέτρων, που πρόσφατα άρθηκαν, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, μειώνοντας τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν ή ήδη επηρεάζονται από την κρίση του κορωνοϊού είναι το B2B, το ICT, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming.  

Επιπρόσθετα, η πανδημία θα έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.  Χάρη στην εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα και ο ΟΤΕ βρίσκονται σε σχετικά καλή θέση, ώστε να αντιμετωπίσουν μία κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας, παραμένουν αβέβαιες.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τον πιθανό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τις δράσεις που ορίζει η Πολιτεία. Επιπλέον, ο ΟΤΕ υλοποιεί προληπτικά σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και περιορισμού του ρίσκου, ώστε να ελαττώσει τυχόν δυσμενή επίδραση στους λειτουργικούς και χρηματοικονομικούς δείκτες του.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ έχει υλοποιήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες και έχει παράσχει οικονομική ενίσχυση για να υποστηρίξει ενεργά το σύστημα υγείας και το κοινωνικό σύνολο.

Προοπτικές

Καθώς η πανδημία θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα του Ομίλου σε Ελλάδα και Ρουμανία το Β’ τρίμηνο του 2020, η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. O ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. H διοίκηση αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600,0 εκατ., προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €610,0 εκατ. και ελεύθερες ταμειακές ροές €350,0 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή πληρωμής για άδειες φάσματος το 2019, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400,0 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Α’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,6% και διαμορφώθηκαν σε €941,1 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,4% καθοδηγούμενα από υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής. Στη Ρουμανία, η αύξηση κατά 9,5% στα έσοδα οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση έργων ICT και στις υπηρεσίες χονδρικής, καθώς και στη ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και στις βελτιωτικές τάσεις στις υπηρεσίες φωνής.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €605,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

Το Α’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4,5% σε €322,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 34,2%, αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 2,0%, σε €288,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 40,8%, βελτιωμένο κατά 30 μονάδες βάσης.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €157,5 εκατ. σε σύγκριση με τα κέρδη €133,3 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας χαμηλότερες αποσβέσεις, ως αποτέλεσμα των απομειώσεων των περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία το 2019.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €40,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, μειωμένη σε σχέση με τα €46,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως την επίδραση από τον μειωμένο συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Α’ τρίμηνο του 2020 σε €112,5 εκατ., σε σύγκριση με €62,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε €166,4 εκατ., μειωμένες κατά 5,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €138,9 εκατ. και €27,5 εκατ. αντίστοιχα.

Το Α’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (AL) €132,9 εκατ. σε σύγκριση με €35,6 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας την αύξηση στα κέρδη προ φόρων καθώς και το σημαντικά βελτιωμένο κεφάλαιο κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020, ήταν €930,0 εκατ., μειωμένος κατά 19,0% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (AL) του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,7 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων) του Ομίλου ανέρχεται σε €540,8 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Α’ τρίμηνο

 2020

Α’ τρίμηνο

 2019

+/- %

Ελλάδα

706,8

697,0

+1,4%

Ρουμανία

237,1

216,6

+9,5%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(2,8)

(5,0)

-44,0%

Όμιλος ΟΤΕ

 

941,1

908,6                

+3,6%               

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

Α’ τρίμηνο

 2020

Α’ τρίμηνο

 2019

+/- %

 

 Ελλάδα

288,3

282,6

+2,0%

Περιθώριο % EBITDA

40,8%

40,5%

+0,3μον.

 Ρουμανία

33,8

25,7

+31,5%

Περιθώριο % EBITDA

14,3%

11,9%

+2,4μον.

Όμιλος ΟΤΕ

322,1

308,3

+4,5%

Περιθώριο EBITDA

34,2%

33,9%

+0,3μον.

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

ΕΛΛΑΔΑ

 

Λειτουργικά στοιχεία

Α’ τρίμηνο

2020

Α’ τρίμηνο

2019

 

+/- %

Α’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.650.863

2.647.449

+0,1%

4.724

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

2.036.110

1.920.387

+6,0%

30.497

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

787.445

585.562

+34,5%

45.438

Συνδρομητές τηλεόρασης

556.696

540.349

+3,0%

1.710

Συνδρομητές κινητής

7.343.419

7.702.634

-4,7%

(51.959)

      

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

Το Α’ τρίμηνο του 2020, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει καθαρή αύξηση 5 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 30 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.036 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών ανέρχεται πλέον στο 77% της βάσης συνδρομητών σταθερής. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 45 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, χάρη στη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου, καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες οικιακών πελατών. Στο τέλος του τριμήνου, 787 χιλιάδες συνδρομητές ή το 39% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ που απολαμβάνουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έχουν αγγίξει πλέον το 89% έναντι 65% ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας το ARPU και τα έσοδα. Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (σχεδόν 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ επιδιώκει την επέκταση των υποδομών FTTH.

Στις υπηρεσίες τηλεόρασης, ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο καθαρές προσθήκες 2 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Μαρτίου 2020, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ήταν 557 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 3,0% σε ετήσια βάση. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες ΟΤΤ, για να ενισχύσει το πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει στους συνδρομητές.

Στις 31 Μαρτίου του 2020, η Cosmote στην Ελλάδα παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,3 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 4,7% σε ετήσια βάση, λόγω της ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

Στο δεύτερο μισό του Μαρτίου, τα δίκτυα Cosmote ήλθαν αντιμέτωπα με μία άνευ προηγουμένου κίνηση, λόγω των μέτρων περιορισμού της κινητικότητας εξαιτίας του COVID-19. Στη σταθερή, η ημερήσια κίνηση φωνής αυξήθηκε κατά 45% και η ημερήσια κίνηση data περίπου 50%. Στην κινητή, η κίνηση δεδομένων αυξήθηκε κατά 90%, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της παροχής δωρεάν 15GB για υποστήριξη κοινωνικών αναγκών, ενώ και η τηλεθέαση της COSMOTE TV on demand αυξήθηκε κατά 70%. Όλες οι υπηρεσίες λειτούργησαν απρόσκοπτα και με άριστη ποιότητα.

(Τρίμηνο (Εκατ. €)

Α’τρίμηνο 2020

Α’τρίμηνο 2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

706,8

 

697,0

 

+1,4%

 

Έσοδα λιανικής σταθερής

234,4

 

231,3

 

+1,3%

 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

222,4

 

215,2

 

+3,3%

 

Έσοδα χονδρικής

138,0

 

140,7

 

-1,9%

 

Λοιπά Έσοδα

112,0

 

109,8

 

+2,0%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

288,3

 

282,6

 

+2,0%

 

Περιθώριο EBITDA %

40,8%

 

40,5%

 

+0,3μον.

 

Στην Ελλάδα, το Α’ τρίμηνο του 2020 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €706,8 εκατ. αυξημένα κατά 1,4%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 1,3%, καθοδηγούμενα από την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 1,9% το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης για υπηρεσίες διασύνδεσης της OTE Globe, που μερικώς αντισταθμίστηκε από την υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν περισσότερο από 20% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω έργων που αφορούν στις «Έξυπνες Πόλεις». Ενώ ο COVID-19 ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη αυτού του τομέα στα επόμενα τρίμηνα, η ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχει πλέον εδραιωθεί και η ζήτηση είναι πιθανό να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα. 

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν 3,3% στο τρίμηνο. Η θετική τάση στους πελάτες συμβολαίου κέρδισε περαιτέρω δυναμική, με αύξηση εσοδών κατά 2,5%. Η ανάπτυξη στην καρτοκινητή κατά περίπου 7% ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα, αντανακλώντας τον πρώιμο αντίκτυπο της παραμονής στο σπίτι λόγω της πανδημίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν εντυπωσιακά, κατά 32%, συνεχίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του 2019, λόγω των ελκυστικών προσφορών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη και παρά την προσφορά δωρεάν data στους συνδρομητές κατά την περίοδο του lockdown.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, μετά από μισθώσεις (ΑL), αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,0%, στα €288,3 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο ισχυρό 40,8%.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Α’τρίμηνο 2020

Α’τρίμηνο 2019

+/- %

Α’ τρίμηνο

2020

+/-(000)

Συνδρομητές Σταθερής Τηλεφωνίας

1.190.646

1.403.336

-15,2%

(56.102)

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών

977.492

1.077.816

-9,3%

(36.698)

Συνδρομητές Τηλεόρασης

1.267.082

1.408.947

-10,1%

(52.914)

Πελάτες FMC*

856.660

774.062

+10,7%

7.285

Συνδρομητές κινητής

3.909.068

4.646.599

-15,9%

(157.762)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών CDMA

(Τρίμηνο (Εκατ. €)

Α’τρίμηνο

2020

Α’τρίμηνο

2019

+/- %

Κύκλος Εργασιών

237,1

 

216,6

 

+9,5%

 

Έσοδα λιανικής σταθερής

56,5

 

57,8

 

-2,2%

 

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

73,3

 

76,2

 

-3,8%

 

Έσοδα χονδρικής

35,5

 

27,1

 

+31,0%

 

Λοιπά Έσοδα

71,8

 

55,5

 

+29,4%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

33,8

 

25,7

 

+31,5%

 

Περιθώριο EBITDA %

14,3%

 

11,9%

 

+2,4μον.

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 9,5%, σε €237,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, καθοδηγούμενα κυρίως από την ολοκλήρωση σημαντικών έργων ICT και τις υπηρεσίες χονδρικής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €56,5 εκατ. μειωμένα κατά 2,2%. Οι τάσεις συνεχίζουν να βελτιώνονται σταδιακά και αναμένεται να επιστρέψουν σε θετικά επίπεδα, καθοδηγούμενες από ισχυρές επιδόσεις στις ευρυζωνικές υπηρεσίες ως αποτέλεσμα προσφορών για υψηλότερες ταχύτητες και τιμολογιακών πρωτοβουλιών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €73,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 3,8%, με ενθαρρυντικά σημάδια σταθεροποίησης. Η μείωση σχετίζεται κυρίως με υπηρεσίες roaming και διασύνδεσης, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν πάνω από 15%. Οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για την παρότρυνση των πελατών να μεταβούν σε συμβόλαιο, σε συνδυασμό με τιμολογιακές πρωτοβουλίες, έχουν οδηγήσει στην αύξηση του ARPU σε σχεδόν διψήφιο ποσοστό.

Η πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά περίπου 11% σε 857 χιλ., υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019. Επιπρόσθετα, οι συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής (FMS) κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 48 χιλιάδες πελάτες στο τέλος του τριμήνου, με πολύ θετική ανατροφοδότηση ως προς την ικανοποίηση πελατών. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 31,0% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της υψηλότερης διεθνούς κίνησης.

Τα Λοιπά Έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά αυτό το τρίμηνο, με τα έσοδα από έργα ICT, όπως το «WiFi στα σχολεία», να αυξάνονται κατά περίπου €20,0 εκατ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

Η εταιρεία δρομολογεί πρωτοβουλίες ώστε να μειώσει τα έμμεσα κόστη, μεταξύ άλλων, κάνοντας outsource τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν σχεδόν 14% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στη Ρουμανία, άγγιξε τα €33,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και του εξορθολογισμού κόστους. Οι διαρκείς προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη θέση της με τη στενότερη παρακολούθηση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων έχει οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών (AL) κατά περίπου €65 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020.

Λόγω της πανδημίας, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της κίνησης στα δίκτυα της εταιρείας, η οποία αντιμετωπίστηκε επιτυχώς, χωρίς αξιοσημείωτη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Ο χαμηλότερος αριθμός νέων συνδέσεων συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μείωση αποσυνδέσεων. Η εταιρεία αναμένει ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρκετές από τις γραμμές εσόδων, κυρίως στο Β2Β, στις πωλήσεις συσκευών και στο roaming, ενώ η εισπραξιμότητα λογαριασμών θα μπορούσε να επηρεαστεί. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κόστη, για να περιορίσει την πιθανή επίπτωση στις ταμειακές ροές.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,55 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Η σχετική πληρωμή μερίσματος €258,6 εκατ., αντιπροσωπεύει το 65% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020.

Σημειώνεται ότι, τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων σύμφωνα με το νόμο.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €141,4 εκατ. ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020, θα διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έλαβε χώρα στις 20.02.2020.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα από 25/02/2019 έως 27/01/2020 αποκτήθηκαν 9.764.743 ίδιες μετοχές, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15-02-2018) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους σε υλοποίηση μέρους της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2020, ενέκρινε την ακύρωση 9.764.743 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η καθεμία που αποκτήθηκαν υπό το ‘‘Πρόγραμμα 2018-2019’’ και κατείχε η εταιρεία στις 18/02/2020 και αντιπροσωπεύουν 2,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €27.634.222,69 (ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού των ανωτέρω ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Στις 23 Μαρτίου 2020 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, ορίστηκε ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των παραπάνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η 27η Μαρτίου 2020.

Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2020, ενέκρινε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διετούς διάρκειας, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής (πέραν της καταβολής μερισμάτων).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...
 • Triax OTX 1310

  Triax OTX 1310

  Το οπτικό Headend kit OTX 1310 SAT της Triax, αποτελεί ιδανική λύση για τη μεταφορά δορυφορικών και επίγειων σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις, με τις ελάχιστες απώλειες. Το OTX 1310 αποτελείται από τ...
 • Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Kathrein EXR 158 / EXR 2908 / EXR 2998

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή των νέων πολυδιακοπτών EXR 158, EXR 2908 και EXR 2998 της Kathrein. Πρόκειται για πολυδιακόπτες με 8 εξόδους για ισάριθμους χρήστες, με εναλλαγή πολικ...
 • Redline S50 HD

  Redline S50 HD

  Το νέο μέλος της σειράς Redline S, ο δορυφορικός δέκτης S50 HD, υπόσχεται πολλά περισσότερα από έναν παραδοσιακό δορυφορικό δέκτη. Είναι πολύ οικονομικός και έρχεται κυριολεκτικά σε μέγεθος τσέπης...
 • PNY SSD CS900 250GB

  PNY SSD CS900 250GB

  Οι SSD PNY δίσκοι είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση του παλιού σας δίσκου, αλλά και την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Διαθέτουν μνήμη TLC NAND Flash, που προσφέρει ταχύτερη εκκίνηση του λειτου...
 • Amiko / Redline / Youin

  Amiko / Redline / Youin

  Η εταιρεία AstraSat διαθέτει μεγάλη ποικιλία Android TV Box, τα οποία βασίζονται σε λειτουργικό Android που είναι φτιαγμένο ειδικά για τηλεοράσεις. Με τα Android TV Box, ο χρήστης έχει στη διάθεσή...
 • Nedis TVSM7060WT

  Nedis TVSM7060WT

  Με τη διακριτική και σκανδιναβική σχεδίασή της, η επιδαπέδια βάση τηλεόρασης της Nedis μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε διακόσμηση σπιτιού, παρέχοντας ένα ξύλινο φινίρισμα, καθώς και απλό και ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Σεπτεμβρίου 2023

  Το νέο τεύχος Σεπτεμβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. HDMI Mod...
 • HDMI Modulators

  HDMI Modulators

  Η διανομή τηλεοπτικού σήματος είναι ένας τομέας της τεχνολογίας που έχει σημειώσει τρομερή πρόοδο και συνεχίζει να εξελίσσεται στις μέρες μας, με τεράστιο εύρος εφαρμογών που συναντάμε κυρίως σε χ...
 • Infomir MAG544 & MAG544w3

  Infomir MAG544 & MAG544w3

  Τα πιο πρόσφατα μοντέλα της δημοφιλούς σειράς αποκωδικοποιητών MAG της Infomir, πέρασαν την πόρτα του εργαστηρίου της Ψηφιακής Τηλεόρασης για να τα δοκιμάσουμε και να τα παρουσιάσουμε αυτό τον μήν...