Skip to main content
20 Φεβρουαρίου 2020 12:28

Όμιλος ΟΤΕ: Αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2019

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Fc6cdfa27fbbf3b66d97c46443bf0155e XL

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και έτους 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις μας το τελευταίο τρίμηνο ήταν…

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 9,4%, χάρη στις επιδόσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, αύξηση συνολικών εσόδων κατά 2,6%
  • Αύξηση 3,6% στα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής και υπηρεσίες κινητής, με ρεκόρ στις νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών για το έτος
  • Προσαρμοσμένο EBITDA στα €304,3 εκατ., αυξημένο κατά 1,3% αντισταθμίζοντας θετικές έκτακτες επιδράσεις του προηγούμενου έτους
 • Αύξηση εσόδων στη Ρουμανία κατά 19,3%
  • Αύξηση εσόδων από ολοκλήρωση έργων ICT και από υπηρεσίες δεδομένων κινητής & ευρυζωνικές υπηρεσίες
  • Υπερ-διπλάσιο προσαρμοσμένο EBITDA, στα €51,6 εκατ.
 • Οι Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές έτους ανήλθαν στα €488,1 εκατ., υπερβαίνοντας τις προβλέψεις. Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €661,8 εκατ.
 • Στα €400 εκατ. ο στόχος για την Πολιτική Αμοιβών Μετόχων για το 2020
  • Προτεινόμενο Μέρισμα €0,55 ανά μετοχή
  • €141εκατ. για το Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

(Εκατ. €)

Δ’τρίμηνο

2019

Δ’τρίμηνο

2018

+/- %

Δωδεκάμηνο

2019

Δωδεκάμηνο

2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

1.040,8

973,0

+7,0%

3.907,6

3.798,7

+2,9%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

355,9

325,2

+9,4%

1.364,1

1.316,8

+3,6%

Περιθώριο %

34,2%

33,4%

+0,8μον

34,9%

34,7%

+0,2μον

Προσαρμοσμένο  EBITDA (AL) (μετά από μισθώσεις)

353,3

n/a

n/a

1.353,2

n/a

n/a

Περιθώριο %

33,9%

      n/a

      n/a               

    34,6%

      n/a

        n/a

Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

(166,3)

114,4

180,1

495,2

-63,6%

Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

(42,2)

23,0

199,8

256,5

-22,1%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

123,5

53,0

+133,0%

410,0

281,0

+45,9%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

(0,0894)

0,0479

0,4200

0,5285

-20,5%

Σύνολο Ενεργητικού

6.356,0

6.699,9

-5.1%

6.356,0

6.699,9

-5.1%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

174,6

226,1

-22,8%

661,8

706,4

-6,3%

Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

158,9

111,0

+43,2%

488,1

344,7

+41,6%

Ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

151.9

103.7

+46.5%

420,0

267,1

+57,2%

Ελεύθερες ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

1,3

(12,9)

(1,3)

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.064,0

1.089,8

-2,4%

1.064,0

1.089,8

-2,4%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

648,8

738,8

-12,2%

648,8

738,8

-12,2%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 16)

1.046,2

   738,8             

+41,6%

1.046,2

   738,8             

+41.6%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 16 και η συγκριτική πληροφορία για το 2018 δεν επαναδιατυπώνεται. Για λόγους συγκρισιμότητας οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 16 και των στοιχείων του EBITDA (AL) αναλύονται λεπτομερώς στην Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένης της χρηματοοικονομικής θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Δ’ τριμήνου και έτους 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις μας το τελευταίο τρίμηνο ήταν το επιστέγασμα μίας πολύ δυνατής χρονιάς.  Δικαιώνουν τη στρατηγική που υλοποιούμε με αποφασιστικότητα και συνέπεια επί σειρά ετών. Είμαι ικανοποιημένος από την αύξηση εσόδων και την ισχυρή κερδοφορία στην Ελλάδα σε επίπεδο έτους, καθώς και από τη σημαντική βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο στη Ρουμανία. Ωστόσο, αυτό που με κάνει υπερήφανο είναι η πρόοδος που έχουμε επιτύχει στη διαδικασία μετασχηματισμού του ΟΤΕ. Στο περιβάλλον και στον κλάδο μας συντελούνται θεμελιώδεις αλλαγές και ήδη λαμβάνουμε δραστικά μέτρα ώστε να καταστήσουμε τον οργανισμό πιο ευέλικτο, να εξορθολογίσουμε τα κόστη μας και να αναπτύξουμε νέες πηγές εσόδων. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπεγράφη πριν λίγες μέρες στον ΟΤΕ, μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί, προς όφελος της εταιρείας και των ανθρώπων μας».  

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Η διαρκής ενίσχυση των ταμειακών ροών μας παρέχει τους πόρους που χρειάζονται για να επενδύσουμε στις ανάγκες των πελατών μας και της νέας ψηφιακής εποχής, να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους μας και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας».

Προοπτικές

Καθώς το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα βελτιώνεται, o OTE αναμένεται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετική πορεία στα έσοδά του χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για τις ευρυζωνικές του υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δεδομένων κινητής, αποτέλεσμα της τεχνολογικής του υπεροχής, της συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών του και της εστίασης στην εμπειρία του πελάτη. Στη Ρουμανία, οι προσπάθειες ανάκαμψης αποδίδουν, οδηγώντας σε σταδιακή βελτίωση.

O OTE έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. Με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων σε FTTC και 4G να έχει ολοκληρωθεί, η διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία να διαμορφωθούν σε €600,0 εκατ. το 2020. Χάρη στη λειτουργική του αποδοτικότητα σε όλους του τομείς, σε συνδυασμό με την εποχικότητα των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν φέτος τα €610,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 25% και οι ελεύθερες ταμειακές ροές τα €350,0 εκατ., λόγω των εξαιρετικά υψηλών εκτάκτων δαπανών.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή της αναμενόμενης πληρωμής του 2019 για άδειες φάσματος, η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400,0 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2019 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 7% και διαμορφώθηκαν σε €1.040,8 εκατ. αποτυπώνοντας μια σημαντική ενίσχυση των εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,6% και στη Ρουμανία κατά 19,3%, λόγω της ολοκλήρωσης έργων ICT.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €683,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2018. Εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,1%, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους πωλήσεων και εξόδων τρίτων που σχετίζονται με έργα ICT στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Το Δ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 9,4% σε €355,9 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 1,3%, σε €304,3 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,3%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικές ζημιές προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €166,3 εκατ. σε σύγκριση με τα κέρδη €114,4 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας απομειώσεις  ύψους €320,6 εκατ. σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία, που συμπεριλαμβάνονται στις αποσβέσεις και απομειώσεις, οι οποίες ανέρχονται σε €532,6 εκατ. αυξημένες συγκριτικά με το ποσό των €188,5εκατ.το Δ΄ τρίμηνο του 2018.

Ο Όμιλος κατέγραψε αρνητικό φόρο εισοδήματος €5,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019,  σε σύγκριση με την χρέωση ύψους €69,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας κυρίως την επίδραση από τον μειωμένο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και την πρόσφατη εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων στις επιχειρήσεις.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Δ΄ τρίμηνο του 2019 σε €123,5 εκατ., σε σύγκριση με €53,0 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2018. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €174,6 εκατ., μειωμένες κατά 22,8%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €128,5 εκατ. και €46,1 εκατ. αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €158,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση €47,9 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κυρίως λόγω χαμηλότερων  επενδύσεων.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €648,8 εκατ., μειωμένος κατά 12,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.046,2 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,7 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

 2019

Δ’τρίμηνο

 2018

+/- %

Δωδεκάμηνο 2019

Δωδεκάμηνο 2018

+/- %

 

Ελλάδα

755,5

736,4

+2,6%

2.943,4

2.887,6

+1,9%

Ρουμανία

288,9

242,2

+19,3%

980,2

933,2

+5,0%             

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(3,6)

(5,6)                  

-35,7%

(16,0)

(22,1)

-27,6%

Όμιλος ΟΤΕ

1.040,8

973,0

+7,0%

3.907,6

3.798,7

+2,9%

            

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – τρίμηνο

Δ’τρίμηνο

 2019

Δ’τρίμηνο

 2018

+/- %

Προσ. EBITDA (AL) Δ’τρίμηνο

 2019

Ελλάδα

304,3

300,5

+1,3%

302,2

Περιθώριο (%)

40,3%

40,8%

-0,5μον

40,0%

Ρουμανία

51,6

24,7

+108,9%

51,1

Περιθώριο (%)

17,9%

10,2%

+7,7μον

17,7%

Όμιλος ΟΤΕ

355,9

325,2

+9,4%

353,3

Περιθώριο (%)

34,2%

33,4%

+0,8μον.

33,9%

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16) – δωδεκάμηνο

 

        Δωδεκάμηνο

 2019

 

Δωδεκάμηνο

 2018

+/- %

Προσ. EBITDA (AL) Δωδεκάμηνο

 2019

Ελλάδα

1.220,4

1.180,5

+3,4%

1.211,8

Περιθώριο (%)

41,5%

40,9%

+0,6μον

41,2%

Ρουμανία

143,7

136,3

+5,4%

141,4

Περιθώριο (%)

14,7%

14,6%

+0,1μον

14,4%

Όμιλος ΟΤΕ

1.364,1

1.316,8

+3,6%

1.353,2

Περιθώριο (%)

34,9%

34,7%

+0,2μον

34,6%

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Δ’ τρίμηνο

2019

Δ’ τρίμηνο

2018

 

+/- %

Δ’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.646.139

2.650.995

-0,2%

8.421

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

2.005.613

1.896.336

+5,8%

36.508

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

742.007

531.334

+39,6%

47.159

Συνδρομητές τηλεόρασης

554.986

541.907

+2,4%

6.340

Συνδρομητές κινητής

7.395.378

7.905.021

-6,4%

(137.251)

      

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, FTTH Vectoring & Super Vectoring

Το Δ’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 24 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να προσελκύει 8 χιλιάδες καθαρές νέες γραμμές πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ σημείωσε στο τρίμηνο 37 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στους πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 2.006 χιλιάδες. Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο, προσελκύοντας 47 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση και την ποιότητα του δικτύου. Στο τέλος του έτους, 742 χιλιάδες συνδρομητές ή το 37% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ που απολαμβάνουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έχουν αγγίξει πλέον το 86% έναντι 52% ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας το ARPU και τα έσοδα. Έχοντας ολοκληρώσει την υλοποίηση των καμπινών FTTC (σχεδόν 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες στο τέλος του 2019), ο ΟΤΕ επιδιώκει την επέκταση των υπηρεσιών FTTH, καλύπτοντας πλέον περισσότερα από 150 χιλιάδες νοικοκυριά, με στόχο τον διπλασιασμό αυτών μέχρι το τέλος του 2020.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των υπηρεσιών τηλεόρασης, με καθαρές προσθήκες 6 χιλιάδων συνδρομητών. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ήταν 555 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης, κατά τη διάρκεια του έτους, αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό. Ο ΟΤΕ εστιάζει στη δημιουργία προσφορών τηλεοπτικού περιεχομένου και συνδυαστικών πακέτων, σε συνδυασμό με τη νέα streaming υπηρεσία μέσω Android αποκωδικοποιητή.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 6,4% σε ετήσια βάση, λόγω ενοποίησης πολλαπλών καρτών sim στην καρτοκινητή.

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2019

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Δωδεκάμηνο

 2019

Δωδεκάμηνο

 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

755,5

 

736,4

 

+2,6%

2.943,4

2.887,6

 

+1,9%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

234,1

 

230,9

 

+1,4%

935,6

915,5

 

+2,2%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

235,6

 

222,4

 

+5,9%

954,5

926,3

 

+3,0%

– Έσοδα χονδρικής

136,1

 

131,1

 

+3,8%

566,7

553,6

 

+2,4%

-Λοιπά Έσοδα

149,7

 

152,0

 

-1,5%

486,6

492,2

 

-1,1%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

304,3

 

300,5

 

+1,3%

 

1.220,4

 

1.180,5

 

+3,4%

 

Περιθώριο EBITDA %

40,3%

 

40,8%

 

-0,5μον

 

41,5%

 

40,9%

 

+0,6μον

 

Στην Ελλάδα, το Δ΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €755,5 εκατ., αυξημένα κατά 2,6%.

Η αύξηση κατά 1,4% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 3,8% το Δ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως χάρη στην υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του ως προς την παροχή σύνθετων έργων ICT, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, επιδιώκοντας προηγμένες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των data centers, του cloud και του IoT. Μεταξύ άλλων έργων ICT, ο ΟΤΕ ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Η πλατφόρμα για επείγουσες επικοινωνίες που περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες γεωγραφικού εντοπισμού λειτουργεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εξασφαλίζει τη βέλτιστη διαχείριση των κρίσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση για τους πολίτες σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο.

Στην κινητή, η COSMOTE πέτυχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν περίπου 6%, χάρη σε μία ακόμη διψήφια αύξηση στην καρτοκινητή, κατά περίπου 11% και την ενίσχυση στα έσοδα των πελατών συμβολαίου κατά 1,5%, μετά την πλέον του ενός έτους μείωση των εσόδων σε τριμηνιαία βάση. Η ανάκαμψη αντανακλά τη συμπλήρωση ενός έτους από την υιοθέτηση δυσμενών ρυθμιστικών μέτρων, καθώς και την επιτυχία της στρατηγικής της Cosmote για την αύξηση των εσόδων από δεδομένα κινητής, με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη.

Η χρήση δεδομένων κινητής αυξήθηκε εντυπωσιακά, κατά 32%, χάρη και στην ιδιαίτερα ελκυστική προσφορά 10 ημερών απεριόριστης χρήσης δεδομένων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου σε καρτοκινητή και συμβόλαια, με τη μέση κίνηση τον Δεκέμβριο να φτάνει τα 4GB. Τέτοιες ενέργειες δίνουν στους συνδρομητές ελκυστικές λύσεις για κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών τους για χρήση δεδομένων και συμβάλλουν στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δικτύου.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 1,3%, στα €304,3 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 40,3%. Εξαιρουμένης της έκτακτης θετικής επίδρασης στο Δ΄ τρίμηνο του 2018 ύψους  €6 εκατ. η οποία σχετιζόταν με θετική έκβαση δικαστικών υποθέσεων, η αύξηση της κερδοφορίας διαμορφώνεται σε 3,3%, σε παρόμοια επίπεδα με τις επιδόσεις των προηγούμενων τριμήνων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Λειτουργικά στοιχεία

Δ’τρίμηνο 2019

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Δ’ τρίμηνο

2019

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*

2.069.391 

2.141.526 

-3,4%

(23.553) 

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*

1.067.652 

1.143.303 

-6,6%

(1.012) 

Συνδρομητές Τηλεόρασης

1.319.996 

1.443.032 

-8,5%

(33.460) 

Πελάτες FMC

846.693 

726.232 

+16,6%

24.046 

Συνδρομητές κινητής

4.040.100 

4.630.606 

-12,8%

(184.444) 

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2019

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Δωδεκάμηνο

 2019

Δωδεκάμηνο

 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

288,9

242,9

+19,3%

980,2

933,2

+5,0%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

55,4

58,5

-5,3%

228,9

246,9

-7,3%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

75,0

 

75,6

 

-0,8%

309,8

321,6

 

-3,7%

-Έσοδα χονδρικής

32,1

39,5

-18,7%

136,4

111,8

+22,0%

-Λοιπά Έσοδα

126,4

 

68,6

 

+84,3%

305,1

252,9

 

+20,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA (εξαιρ. ΔΠΧΑ 16)

51,6

 

24,7

 

+108,9%

 

143,7

 

136,3

 

+5,4%

 

Περιθώριο EBITDA %

17,9%

 

10,2%

 

+7,7μον

 

14,7%

 

14,6%

 

+0,1μον

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 19,3%, σε €288,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως χάρη στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων ICT. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης συνεχίζουν να ανακάμπτουν, υποστηριζόμενα από υψηλότερο ARPU,  ενώ οι υπηρεσίες δεδομένων κινητής επωφελήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση και την αυξημένη πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €55,4 εκατ. μειωμένα κατά 5,3%.Τα υψηλότερα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης αντισταθμίστηκαν από μειωμένα έσοδα υπηρεσιών φωνής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €75,0 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019, ελαφρώς μειωμένα κατά 0,8%, με ενθαρρυντικά σημάδια σταθεροποίησης. Αυτή η επίδοση τροφοδοτήθηκε από τα έσοδα υπηρεσιών δεδομένων, που σημείωσαν αύξηση κατά 35%. Παράλληλα, οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για την παρότρυνση των πελατών να μεταβούν σε συμβόλαιο, σε συνδυασμό με νέες τιμολογιακές πολιτικές, έχουν ενισχύσει το ARPU σε ποσοστό μεγαλύτερο του 7%.

Η πελατειακή βάση συνδυαστικών υπηρεσιών (FMC) αυξήθηκε κατά περίπου 17% σε 847 χιλ., υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 25% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2018. Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες (FMS)-Fixed Mobile Substitution κερδίζουν έδαφος, έχοντας φτάσει τους 25 χιλιάδες συνδρομητές στο τέλος του έτους, με τους πελάτες να δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 18,7% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω της μείωσης της transit κίνησης.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά χάρη σε λύσεις ICT, και ανήλθαν σε €63,3 εκατ. στο τρίμηνο. Σημαντικά έργα, όπως το «Schools Wi-Fi» που προσφέρει πρόσβαση στο ίντερνετ στα σχολεία της χώρας, και το ηλεκτρονικό μητρώο πολιτών, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Συνολικά, εξαιρουμένης της επίδρασης των υψηλών εσόδων από ICT έργα το Δ’ τρίμηνο, τα έσοδα στη Ρουμανία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Κατά τη διάρκεια του Δ’ τριμήνου, η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει μέτρα εξορθολογισμού του κόστους, δίνοντας αντικείμενα σε εξωτερικούς συνεργάτες, και υλοποιώντας πρόγραμμα αποχώρησης που επηρέασε τις περισσότερες λειτουργικές μονάδες. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία είχε στο τέλος του έτους 5.029 υπαλλήλους, μειωμένους κατά 21% σε σχέση με το τέλος του 2018. Ο θετικός αντίκτυπος αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι εμφανής από το 1ο τρίμηνο του 2020.

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υπερδιπλασιάστηκε σε €51,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό με μια ευνοϊκή βάση σύγκρισης. Επιπλέον των μέτρων εξορθολογισμού του κόστους, η εταιρεία υλοποίησε ορισμένες πρωτοβουλίες για την βελτίωση της κερδοφορίας της, μέσω της στενότερης παρακολούθησης των απαιτήσεων και των αποθεμάτων της. Αυτό οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών, αυξημένες κατά περίπου €28 εκατ. το 2019, σε σχέση με το 2018.

Το 2019 οι δραστηριότητες στη Ρουμανία σημείωσαν πρόοδο σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες – τα έσοδα, η κερδοφορία EBITDA και οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ενισχύθηκαν, όλα μαζί, για πρώτη φορά μετά από πάνω από τρία χρόνια. Το 2019, τα ενοποιημένα έσοδα της Ρουμανίας αυξήθηκαν 5% σχέση με το 2018, στα €980 εκατ. Το προσαρμοσμένο EBITDA εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 16, ενισχύθηκε πάνω από 5% σε €143,7εκατ. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του χρόνου και, εξαιρουμένης της επίδρασης έκτακτων πληρωμών, θα ήταν θετικές, μετά από αρκετά έτη δημιουργίας αρνητικών ταμειακών ροών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την  Standard & Poor’s σε ‘’ΒΒΒ-‘’με σταθερή προοπτική

Την 30η Οκτωβρίου 2019, η Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ-” με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση δηλώνει ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, αναβαθμίζοντάς την στην κατηγορία της “επενδυτικής βαθμίδας’’ από τις αρχές του 2011.

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Μέρισμα και Επαναγορά Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,55 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού €258,6 εκατ. Σημειώνεται ότι το ποσό Ευρώ 0,55 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε 470.174.576 μετοχές, υπολογιζόμενες με βάση τον αριθμό των μετοχών την 31η Δεκεμβρίου 2019, δηλ. 479.939.319 μετοχές, εξαιρουμένων 9.764.743 ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία την 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών. Η σχετική πληρωμή μερίσματος των €258,6 εκατ., ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων του ΟΤΕ που υιοθετήθηκε στις αρχές του 2018, διαθέτοντας το 65% των παραγόμενων ταμειακών ροών του έτους στο μέρισμα.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €141,4 εκατ. ή το 35% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2020,  προτείνεται να διατεθεί για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με την επιφύλαξη έγκρισής του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει συγκληθεί για τις 20.02.2020.

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Κατά το χρονικό διάστημα από 25-02-2019 έως 27-01-2020 αποκτήθηκαν 9.764.743 ίδιες μετοχές υπό το εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15-02-2018) Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα 2018-2019»), με σκοπό την ακύρωσή τους, στο πλαίσιο μερικής υλοποίησης (ήτοι πέραν της καταβολής μερισμάτων) της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις 20.02.2020, η οποία καλείται να αποφασίσει για την ακύρωση του συνόλου των 9.764.743 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η κάθε μία, που απέκτησε η Εταιρεία υπό το Πρόγραμμα 2018-2019 και κατέχει στις 18-02-2020, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 2,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου της. Επίσης η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €27.634.222,69 (που αντιστοιχεί στον ως άνω συνολικό αριθμό ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας), καθώς και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 (περί Μετοχικού Κεφαλαίου) του Καταστατικού της.

Περαιτέρω η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 20.02.2020 καλείται να εγκρίνει νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, 24-μηνης διάρκειας, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής (ήτοι πέραν της καταβολής μερισμάτων).

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουλίου 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουλίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
Διανομή σήματος HDMI στο σπίτι
Για τη θέαση τηλεοπτικών προγραμμάτων υψηλής ανάλυσης μέσω ενός δέκτη, IPTV Box, αποκωδικοποιητή συνδρομητικής πλατφόρμας ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής πηγής, απαιτείται μόνο η σύνδεσή τους στην...
CRETA ELECTRONIX 2024
Μετά την τεράστια επιτυχία των κλαδικών εκθέσεων Salonica Electronix 2023 και Athens Electronix 2024, που πραγματοποιήθηκαν για τρίτη φορά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, και έσπασαν κάθε ρε...
Fracarro D-Matrix 4S FTA
Την πιο πρόσφατη μονάδα της οικογένειας των Headend της ιταλικής Fracarro, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το D-Matrix 4S FTA, ένα Compact Headend που έρχε...
Amiko MIRA X-4200
Ένα νέο μοντέλο της σειράς OTT της Amiko δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για το MIRA X-4200, ένα Set-Top Box που βασίζεται σε λειτουργικό σύστημα Linux και προ...
Sat & Zap, Ιούλιος 2024
Αρκετά νέα κανάλια στις 28 ανατολικά, ενώ και πάλι το Ιράν εμφανίζεται με νέα κανάλια εξωτερικού, μη εγκεκριμένα φυσικά από το θεοκρατικό καθεστώς… Al Mayadeen HD Hot Bird 13G – 13 East 11....