5 Μαΐου 2023 10:49

ΟΤΕ: Οικονομικά αποτελέσματα για το Α΄ τρίμηνο του 2023

OTE Group 3b96ac6a

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο ΟΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο, κατά το οποίο επέδειξε ανθεκτικότητα και απάντησε με επιτυχία στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα, διατηρήσαμε τις ισχυρές επιδόσεις μας στην κινητή, ενώ η αυστηρή διαχείριση κόστους οδήγησε σε εκ νέου αύξηση της κερδοφορίας. Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, και οι συνδρομητές που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους σε FTTH αυξάνονται σταθερά.

Μέσα στη χρονιά, αναμένουμε ο ανταγωνισμός να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, οι ισχυρές επιδόσεις μας κατά το πρώτο τρίμηνο, καταδεικνύουν ότι έχουμε τη σωστή στρατηγική για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Στη Ρουμανία, λαμβάνουμε δραστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η θυγατρική μας, μετά τη μετατροπή της σε αμιγώς εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στην Ελλάδα, παραμένουμε σε σταθερή τροχιά αύξησης της κερδοφορίας».

Προοπτικές

Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή, την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, και τη δυνατή μάρκα COSMOTE. Η τεχνολογική του υπεροχή, οι εμπλουτισμένες εμπορικές προτάσεις και η υγιής χρηματοοικονομική του θέση εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της αξίας της πελατειακής του βάσης. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην υποδομή FTTH, στο δίκτυο 5G και στην ψηφιακοποίηση των σημείων επαφής με τον πελάτη.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνολογία (payzy, BOX, COSMOTE Insurance), αξιοποιώντας την υπεροχή της μάρκας και τις σχέσεις του με τους πελάτες. Ο ΟΤΕ, ως κύριος Systems Integrator για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT τα επόμενα τρίμηνα, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό του κόστους, για να αυξήσει περαιτέρω την κερδοφορία του.

Το 2023, ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου €500 εκατ., ως αποτέλεσμα υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος συγκριτικά με το 2022, χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων, σταθερών επενδύσεων και καλύτερων λειτουργικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Το 2022, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές επηρεάστηκαν θετικά από ένα έκτακτο φορολογικό όφελος που οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρων. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα €640 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου €425 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €250 εκατ. (€0,5765 ανά μετοχή), και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Α’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν σε €803,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,9% στα €736,2 εκατ., καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT αντισταθμίστηκαν από την πτώση των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής διεθνούς κίνησης, χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους και σταθερής λιανικής. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στα €69,0 εκατ., αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό την παύση της παροχής υπηρεσιών MVNO σε πελάτες FMC, καθώς και τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), μειώθηκαν κατά 3,4% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €463,0 εκατ. Αποτυπώνουν κυρίως χαμηλότερα άμεσα κόστη λόγω μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής, καθώς και εξοικονομήσεις στα έξοδα προσωπικού και ενέργειας.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,0% στα  €322,0 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 40,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,6%, στα €318,5 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 43,3% σε σύγκριση με 42,2% ένα χρόνο πριν. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €3,5 εκατ. μειωμένη κατά €8,2 εκατ., αποτυπώνοντας την επίδραση της παύσης των δραστηριοτήτων MVNO, καθώς και τα υψηλότερα κόστη ενέργειας, λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας.

Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις €160,7 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022, λόγω της απομείωσης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία το Δ’ τρίμηνο του 2022. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €175,7 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022.  

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €79,9 εκατ., μειωμένες κατά 14,1% από το Α’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €69,9 εκατ. και €10,0 εκατ. αντίστοιχα.  

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €228,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2023, αυξημένες κατά 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €226,1 εκατ. αυξημένες κατά 1,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας χαμηλότερες πληρωμές για επενδύσεις, καθώς και μια επιστροφή φόρου εισοδήματος εντός του τριμήνου που σχετίζεται με το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2023 ήταν €506,2 εκατ., μειωμένος  κατά 18,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2023Α’τρίμηνο 2022+/- %
Ελλάδα736,2743,2-0,9%
Ρουμανία κινητή69,078,4-12,0%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(1,6)(1,3)+23,1%
Όμιλος ΟΤΕ803,6820,3-2,0%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Α’τρίμηνο 2023Α’τρίμηνο 2022+/- %
Ελλάδα318,5313,6+1,6%
Περιθώριο (%)43,3%42,2%+1,1μον
Ρουμανία κινητή3,511,7-70,1%
Περιθώριο (%)5,1%14,9%-9,8μον
Όμιλος ΟΤΕ322,0325,3-1,0%
Περιθώριο (%)40,1%39,7%+0,4μον
ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

 Α’ τρίμηνο 2023Α’ τρίμηνο 2022Ετήσιο  %Ετήσιο  +/-Α’ τρίμηνο 2023 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.701.3152.712.873-0,4%(11.558)(138)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.333.3742.268.681+2,9%64.69315.133
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών1.489.4071.208.265+23,3%281.14241.183
Συνδρομητές τηλεόρασης648.531636.504+1,9%12.0275.844
Πελάτες Κινητής7.345.2397.180.701+2,3%164.538(24.866)
 Πελάτες Συμβολαίου2.997.2352.869.445+4,5%127.79047.391
 Πελάτες Καρτοκινητής4.348.0044.311.256+0,9%36.748(72.257)

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προσελκύει την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών (+15 χιλιάδες στο τρίμηνο), με το συνολικό αριθμό των συνδρομητών να ανέρχεται σε 2.333 χιλιάδες. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής ανήλθε στο 86%, από 84% έναν χρόνο πριν.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στην αναβάθμιση των πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό συνδρομητών FTTx κατά 23,3%, στους 1.489 χιλιάδες. Οι καθαρές προσθήκες πελατών με υπηρεσίες FTTx στο τρίμηνο ανήλθαν σε 41 χιλιάδες, εκ των οποίων πάνω από τα 2/3 είναι πελάτες FTTH. H διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης είναι αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 63,8%. Το 45% των συνδρομητών οπτικών ινών (FTTx) απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες, σε σύγκριση με 28% ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη του FTTH για να φτάσει περίπου τα 1,4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2023, σε σχέση με 941 χιλιάδες στο τέλος του Α’ τριμήνου 2023. Συνεπής με τη στρατηγική του, ο ΟΤΕ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες επεκτείνει συνεχώς το δίκτυό του FTTH. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, κατά 29 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τους 166 χιλιάδες, ή το 11% του συνόλου των πελατών FTTx, από 6% στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 18% από 12% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, που επιτρέπουν στον ΟΤΕ να αξιοποιεί τις επενδύσεις σε υποδομές οπτικές ίνας.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε 649 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία. Συνεπής με τη στρατηγική της, η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την προηγμένη πλατφόρμα streaming και το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία:

Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται, φθάνοντας στο τέλος του Α’ τριμήνου τα 7,3 εκατ., ενισχυμένοι κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι. Τόσο οι πελάτες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, σημείωσαν αύξηση, κατά 4,5% και 0,9% αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Η ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης οφείλεται στην υπεροχή του δικτύου της COSMOTE, στη συνεχή ανάπτυξη του 5G και στην ικανοποίηση των πελατών, όπως αποτυπώνονται σε όλες τις σημαντικές μετρήσεις στην αγορά. Οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν μέσες ταχύτητες λήψης υπερδιπλάσιες από αυτές ανταγωνιστικών παρόχων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, με πληθυσμιακή κάλυψη που υπερβαίνει πλέον το 80% και στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πόλεις στην Ελλάδα καταγράφουν ήδη κάλυψη άνω του 90%, ενώ οι ταχύτητες υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του, «χτίζοντας» στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του.  

Νέες Υπηρεσίες:     

Η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, «payzy by COSMOTE», της θυγατρικής του ΟΤΕ, COSMOTE Payments, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να αγγίζει σήμερα τους 110 χιλιάδες περίπου.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)Α’τρίμηνο 2023Α’τρίμηνο 2022+/- %
Κύκλος Εργασιών736,2743,20,9%
Έσοδα λιανικής σταθερής229,2239,6-4,3%
          συμπ.  Data Com250,4259,6-3,5%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής235,6229,3+2,7%
Έσοδα χονδρικής124,7143,7-13,2%
Λοιπά Έσοδα146,7130,6+12,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)318,5313,6+1,6%
Περιθώριο %43,3%42,2%       +1,1μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν μείωση κατά 0,9% στο τρίμηνο, στα €736,2 εκατ., κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής διεθνούς κίνησης, ενώ οι υπηρεσίες κινητής και ICT κατέγραψαν ένα ακόμα τρίμηνο θετικών επιδόσεων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 4,3%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής και τηλεόρασης. Εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από υπηρεσίες data com, τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 3,5%. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες επηρεάστηκε από τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων το 2022, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της θέσης του ΟΤΕ στην αγορά, καθώς και από τη διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενισχύοντας την αξία της πελατειακής βάσης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 2,7% στο τρίμηνο. Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής , ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ, των τιμολογιακών πρωτοβουλιών, αλλά και της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υψηλότερης αξίας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν μείωση 13,2% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους).

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,3% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT. Τα έσοδα από παροχή system solutions αυξήθηκαν κατά 16,5% στο τρίμηνο. Η εταιρεία αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής και cloud.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6% στο τρίμηνο, στα €318,5 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στα 43,3%, υποβοηθούμενο από επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. To κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,3%, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2022, ενώ ένα νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε πρόσφατα, το οποίο θα συμβάλει στην κερδοφορία του 2023 και έπειτα. Το κόστος ενέργειας ήταν σημαντικά χαμηλότερο στο τρίμηνο, μετά τις διακυμάνσεις των προηγούμενων τριμήνων.  Η εταιρεία επιδιώκει την σταθεροποίηση σημαντικού μέρος του ενεργειακού κόστους για τα επόμενα έτη, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται υψηλότερες τιμές ενέργειας. Η εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2022.  

   
   ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Λειτουργικά στοιχείαΑ’τρίμηνο 2023Α’τρίμηνο 2022Ετήσιο %Ετήσιο +/-Α’ τρίμηνο 2023 +/-
Συνδρομητές κινητής4.062.4543.820.878+6.3%241.576(103.175)
       Πελάτες συμβολαίου1.857.3281.748.931+6.2%108.3973.056
       Πελάτες καρτοκινητής2.205.1262.071.947+6.4%133.179(106.231)
(Εκατ. €)Α’τρίμηνο 2023Α’τρίμηνο 2022+/- % 
Κύκλος Εργασιών69,078,4-12,0% 
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής  47,852,4-8,8% 
Λοιπά Έσοδα21,226,0-18,5% 
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)3,5 11,7 -70,1% 
Περιθώριο % 5,1%14,9%-9,8μον 

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €69,0 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 12,0%. Η πτώση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της παύσης των δραστηριοτήτων MVNO σε πελάτες FMC σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2022, καθώς και του συνεχιζόμενου αντικτύπου από τη μείωση στα τέλη τερματισμού (MTR). Η επίδραση από την παύση των δραστηριοτήτων MVNO θα αρχίσει να φθίνει από το επόμενο τρίμηνο. Εξαιρουμένης της επίδρασης των ανωτέρω, τα έσοδα θα είχαν μειωθεί κατά €1,5 εκατ.

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 6,2% στους συνδρομητές συμβολαίου και κατά 6,4% στους πελάτες καρτοκινητής.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €3,5 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένο κατά €8,2 εκατ., αποτυπώνοντας επίδραση ύψους €5,6 εκατ. από τις δραστηριότητες MVNO, καθώς και υψηλότερα κόστη ενέργειας, κατά περίπου €2,0 εκατ., λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας. Εξαιρουμένης της επίδρασης αυτών των παραγόντων, το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) θα ήταν σχεδόν σταθερό σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Απορρόφηση της ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (OTE GLOBE)

Την 2α Ιανουαρίου 2023 συντελέστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από τον ΟΤΕ της 100% θυγατρικής του εταιρείας OTEGLOBΕ.

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών. Στις 24 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αγοράσει έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, κατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή. Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο. Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο. Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου και ειδικότερα κατά την περίοδο από 01/03/2023 έως και 31/03/2023 η Εταιρεία απέκτησε 1.521.990 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €13,47, ενώ στις 31/03/2023 η Εταιρεία κατείχε συνολικά 6.275.082 ίδιες μετοχές.

Μέρισμα και Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 7 Ιουνίου 2023, τη διανομή μερίσματος €0,5765 ανά μετοχή. Η αντίστοιχη πληρωμή μερίσματος €250 εκατ. αντιπροσωπεύει το 59% του συνολικού ποσού που διατίθεται στο πλαίσιο της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων 2023, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2023. Το υπόλοιπο ποσό περίπου €175 εκατ., αφορά αγορές ιδίων μετοχών υπό το νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Ιανουαρίου 2022.

Τα μερίσματα που θα αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που θα έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών και τις οποίες θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, θα προσαυξήσουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  DEVOLO Magic 1 LAN Single Adaptor

  Απλός και απίστευτα αποδοτικός, ο προσαρμογέας Powerline Devolo Magic 1 LAN προσφέρει αξιόπιστο Internet με ταχύτητες έως και 1200 Mbps σε όλο το σπίτι, μέσω της ηλεκτρικής καλωδίωσης. Με μεγάλη ε...
 • MELICONI STAND 600

  MELICONI STAND 600

  Η επιδαπέδια βάση Meliconi STAND 600 είναι ιδανική για τηλεοράσεις 50 - 82" με VESA 200 - 300 - 400 - 600 και προσφέρει οριζόντια περιστροφή και κάθετη κλίση. Η κομψή γυάλινη βάση της Meliconi STA...
 • TRIAX Cast

  TRIAX Cast

  Η καλύτερη ψυχαγωγία που μπορείτε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας είναι η ψυχαγωγία που φέρνουν οι ίδιοι από το σπίτι τους. Με τη σημερινή έκρηξη της ζήτησης για υπηρεσίες streaming, μια απλή,...
 • NEDIS ANIR1504BK700

  NEDIS ANIR1504BK700

  Η NEDIS ANIR1504BK700 είναι μια εσωτερική κεραία με συμπαγή και μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε να απολαμβάνετε σταθερή σύνδεση και εικόνα υψηλής ποιότητας. Λαμβάνει σήματα από πύργους μετάδοσης σε ακτίν...
 • PROMAX RANGER Neo+

  PROMAX RANGER Neo+

  Προηγμένος αναλυτής σήματος για ειδικούς εγκαταστάτες που περιλαμβάνει webControl (απομακρυσμένο έλεγχο), Merogram, Spectrogram, προαιρετικές δυνατότητες οπτικών ινών και GPS, διάρκεια ζωής μπαταρ...
 • TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  TP-Link VIGI NVR1008H-8MP

  Η TP-Link παρουσιάζει το VIGI NVR1008H, ένα νέο σύστημα καταγραφής video καμερών ασφαλείας, που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους από απόσταση. Το σύστημα διαθέτει ευκρί...
 • IKUSI JSBA-103-C48

  IKUSI JSBA-103-C48

  Το σετ έρχεται στην έκδοση για το κανάλι 48 που εφαρμόζεται στη χώρα μας με το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα. Δύο πολύ σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, είναι οι εξής: Η στάθ...
 • ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  ICY BOX IB-2914MSCL-C31

  Χρησιμοποιήστε το ICY BOX IB-2914MSCL-C31 ως Docking Station και αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στον σκληρό δίσκο 2,5"/3,5" SATA ή M.2 NVMe SSD σας, ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης. Απλώς συνδέστε το με ...
 • PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  PROMAX RANGER Neo OP-00x-PS

  Τα πεδιόμετρα και αναλυτές φάσματος PROMAX της σειράς Ranger Neo+, 2, 3 και 4 μπορούν να αναβαθμιστούν με την προαιρετική επιλογή OP-00X-PS, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητές τους με αυτές τις λε...
 • LCL 110

  LCL 110

  Η εταιρεία ΛΥΡΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει την παραλαβή του νέου καλωδίου LCL 110, το οποίο διατίθεται σε τρία διαφορετικά καρούλια, μήκους 250, 500 και 1000 μέτρων. Πρόκειται για καλώδιο δικτύου με σήμανση...
 • TP-Link EAP690E HD

  TP-Link EAP690E HD

  Το TP-Link EAP690E HD είναι ένα τετραπλής ζώνης Wi-Fi 6E Access Point οροφής για ασύρματη δικτύωση υψηλής απόδοσης, σχεδιασμένο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Με υποστήριξη για το πιο πρόσφ...
 • Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Τα νέα της Mistral: Κεραίες υψηλής αντοχής

  Στο προηγούμενο άρθρο έγινε αναφορά στις κεραίες δωματίου και στις ελαφρού τύπου κεραίες, όπως είναι οι κεραίες μπαλκονιού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτές αποτελούν λύσεις ανάγκης όταν δεν ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Ιουνίου 2023

  Το νέο τεύχος Ιουνίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Headend &...
 • Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Headend & Multi Channel HDMI Modulators

  Η λήψη τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών μέσω ενός κοινού συστήματος διανομής είναι δυνατή με πολλούς τρόπους, που ο καθένας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ειδικά για τα εν...
 • LEMCO THERON THE-200

  LEMCO THERON THE-200

  Έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δέκτη που μόλις κυκλοφόρησε δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε αυτό το μήνα. Πρόκειται για τον THERON THE-200, τον πρώτο ελληνικό δορυφορικό δέκτη που διατίθεται στην εγχώ...
 • B-01

  B-01

  Αυτόν τον μήνα δοκιμάσαμε ένα νέο προϊόν οικιακού κινηματογράφου που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για τον B-01, έναν φορητό mini προβολέα που είναι πανεύκολος στη ρύθμιση κα...
 • PROMAX RANGER mini

  PROMAX RANGER mini

  Ένα από τα εμπορικότερα και ποιοτικότερα επαγγελματικά πεδιόμετρα της αγοράς δοκιμάσαμε για αυτό το μήνα στο εργαστήριο της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Πρόκειται για το PROMAX RANGER mini, έναν all-in-on...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design