Skip to main content
DIABASTE DWREAN DIG 188
TM 532
SECURITY REPORT 151
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

19 Οκτωβρίου 2011 19:26

«Συνδέοντας την Ευρώπη», σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Γράφει: Σ.Χ.
admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp content%2Fuploads%2F2022%2F05%2F8b250ef2780d0ed9a740bd6b2eedb8cd XL

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 50 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι στοχοθετημένες επενδύσεις σε βασικές υποδομές θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε μια στιγμή που το χρειάζεται ιδιαιτέρως. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα χρηματοδοτήσει έργα που συμπληρώνουν τους ελλείποντες κρίκους στη σπονδυλική στήλη της Ευρώπης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, θα καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο οικολογική, προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς και ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξάλλου, η χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού. Για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την εντολή για την Πρωτοβουλία για τα Ομόλογα Έργου στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία θα είναι ένα από τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου όπου θα μπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για να προσελκύει χρηματοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο. Εστιάζοντας σε ευφυή, βιώσιμα και πλήρως συνδεόμενα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η Επιτροπή επέλεξε έργα όπου οι πρόσθετες ενωσιακές επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναμένει ότι οι επενδύσεις της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα δράσουν ως καταλύτης για περαιτέρω χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, προσδίδοντας αξιοπιστία στα έργα υποδομών και μειώνοντας το προφίλ κινδύνου τους. Για πρώτη φορά, η Επιτροπή, συνεπής προς τη δέσμευσή της να δημιουργήσει συνέργιες και να απλουστεύσει τους κανόνες, προτείνει ένα ενιαίο μέσο χρηματοδότησης για τους τρεις τομείς των δικτύων.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Μεταφορές
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπει επενδύσεις 31,7 δισεκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών, την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης. Τούτο περιλαμβάνει 10 δισεκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής που προορίζονται για έργα στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, ενώ τα υπόλοιπα 21,7 δισεκατ. τίθενται στη διάθεση όλων των κρατών μελών για επενδύσεις στις υποδομές στον τομέα των μεταφορών. Η ιδέα είναι να αναπτυχτούν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων σημείων της ΕΕ, να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές προϊόντων και η κυκλοφορία προσώπων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Εστιαζόμενη στα λιγότερα ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα βοηθήσει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο το σύστημα μεταφορών μας. Επίσης, θα προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερο φάσμα επιλογών σχετικά με το πώς θέλουν να ταξιδεύουν. Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύχτηκαν κατά κανόνα με γνώμονα την εθνική προοπτική. Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών κατά το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων. Ένα δίκτυο που λειτουργεί ορθά έχει βασική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθούν διάδρομοι για να καλυφθούν τα πλέον σημαντικά διασυνοριακά έργα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, έως το 2020, θα χρειαστούν 500 δισεκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 250 δισεκατ. ευρώ για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων στο βασικό δίκτυο.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Ενέργεια
Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να ελπίζει σε επένδυση ύψους 9,1 δισεκατ. ευρώ σε διευρωπαϊκά έργα υποδομής, πράγμα που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν από την ΕΕ για το 2020 στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας. Η ΔΣΕ θα βοηθήσει επίσης να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες και να εξαλειφτούν τα σημεία συμφόρησης. Η εσωτερική αγορά ενέργειας θα αναπτυχτεί περαιτέρω μέσω της βελτίωσης των διασυνδέσεων, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμης ενέργειας με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε όλη την ΕΕ. Τόσο οι πολίτες, όσο και οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στη διαθεσιμότητα της ενέργειας ανά πάσα στιγμή και σε προσιτή τιμή. Η χρηματοδότηση από την ΔΣΕ θα λειτουργήσει ως μοχλός για την προσέλκυση περισσότερης χρηματοδότησης από άλλους επενδυτές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Τηλεπικοινωνίες και ΤΠΕ
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπει σχεδόν 9,2 δισεκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση από την ΔΣΕ θα λειτουργήσει ως μοχλός και για άλλη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προσδίδοντας αξιοπιστία στα έργα υποδομών και μειώνοντας το προφίλ κινδύνου τους. Βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της υποδομής του δικτύου θα προωθήσει επενδύσεις ύψους άνω των 50 δισεκατ. ευρώ. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη καθορίζει για το 2020 στόχους ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, ενώ για τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ταχύτητες πάνω από 100Mbps. Όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα κεφάλαια θα αφιερωθούν σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των υποδομών που χρειάζονται για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, ηλεκτρονικών αρχείων υγειονομικής περίθαλψης, Europeana, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και συναφών με τα τελωνεία υπηρεσιών. Τα κεφάλαια θα χρησιμεύσουν για να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και να καλύψουν τις δαπάνες της λειτουργίας των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας τις υποδομές των κρατών μελών.

Πηγή: europa.eu 

— 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 50 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι στοχοθετημένες επενδύσεις σε βασικές υποδομές θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε μια στιγμή που το χρειάζεται ιδιαιτέρως. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) θα χρηματοδοτήσει έργα που συμπληρώνουν τους ελλείποντες κρίκους στη σπονδυλική στήλη της Ευρώπης στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, θα καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης περισσότερο οικολογική, προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς και ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και διευκολύνοντας τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Εξάλλου, η χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ενισχύσει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού. Για να βοηθήσει τη χρηματοδότηση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την εντολή για την Πρωτοβουλία για τα Ομόλογα Έργου στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία θα είναι ένα από τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου όπου θα μπορεί να στρέφεται η διευκόλυνση για να προσελκύει χρηματοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Η πιλοτική φάση θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο. Εστιάζοντας σε ευφυή, βιώσιμα και πλήρως συνδεόμενα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η Επιτροπή επέλεξε έργα όπου οι πρόσθετες ενωσιακές επενδύσεις μπορούν να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναμένει ότι οι επενδύσεις της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα δράσουν ως καταλύτης για περαιτέρω χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, προσδίδοντας αξιοπιστία στα έργα υποδομών και μειώνοντας το προφίλ κινδύνου τους. Για πρώτη φορά, η Επιτροπή, συνεπής προς τη δέσμευσή της να δημιουργήσει συνέργιες και να απλουστεύσει τους κανόνες, προτείνει ένα ενιαίο μέσο χρηματοδότησης για τους τρεις τομείς των δικτύων.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Μεταφορές
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπει επενδύσεις 31,7 δισεκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών, την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης. Τούτο περιλαμβάνει 10 δισεκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής που προορίζονται για έργα στον τομέα των μεταφορών στις χώρες συνοχής, ενώ τα υπόλοιπα 21,7 δισεκατ. τίθενται στη διάθεση όλων των κρατών μελών για επενδύσεις στις υποδομές στον τομέα των μεταφορών. Η ιδέα είναι να αναπτυχτούν διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων σημείων της ΕΕ, να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές προϊόντων και η κυκλοφορία προσώπων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Εστιαζόμενη στα λιγότερα ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα βοηθήσει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο το σύστημα μεταφορών μας. Επίσης, θα προσφέρει στους καταναλωτές μεγαλύτερο φάσμα επιλογών σχετικά με το πώς θέλουν να ταξιδεύουν. Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύχτηκαν κατά κανόνα με γνώμονα την εθνική προοπτική. Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών κατά το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων. Ένα δίκτυο που λειτουργεί ορθά έχει βασική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθούν διάδρομοι για να καλυφθούν τα πλέον σημαντικά διασυνοριακά έργα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, έως το 2020, θα χρειαστούν 500 δισεκατ. ευρώ για να υλοποιηθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 250 δισεκατ. ευρώ για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων στο βασικό δίκτυο.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Ενέργεια
Ο τομέας της ενέργειας μπορεί να ελπίζει σε επένδυση ύψους 9,1 δισεκατ. ευρώ σε διευρωπαϊκά έργα υποδομής, πράγμα που θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν από την ΕΕ για το 2020 στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας. Η ΔΣΕ θα βοηθήσει επίσης να καλυφθούν οι οικονομικές ανάγκες και να εξαλειφτούν τα σημεία συμφόρησης. Η εσωτερική αγορά ενέργειας θα αναπτυχτεί περαιτέρω μέσω της βελτίωσης των διασυνδέσεων, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμης ενέργειας με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε όλη την ΕΕ. Τόσο οι πολίτες, όσο και οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στη διαθεσιμότητα της ενέργειας ανά πάσα στιγμή και σε προσιτή τιμή. Η χρηματοδότηση από την ΔΣΕ θα λειτουργήσει ως μοχλός για την προσέλκυση περισσότερης χρηματοδότησης από άλλους επενδυτές του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Συνδέοντας την Ευρώπη: Τηλεπικοινωνίες και ΤΠΕ
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπει σχεδόν 9,2 δισεκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση από την ΔΣΕ θα λειτουργήσει ως μοχλός και για άλλη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προσδίδοντας αξιοπιστία στα έργα υποδομών και μειώνοντας το προφίλ κινδύνου τους. Βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της υποδομής του δικτύου θα προωθήσει επενδύσεις ύψους άνω των 50 δισεκατ. ευρώ. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη καθορίζει για το 2020 στόχους ευρυζωνικής πρόσβασης για όλους με ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, ενώ για τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ταχύτητες πάνω από 100Mbps. Όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα κεφάλαια θα αφιερωθούν σε επιχορηγήσεις για την κατασκευή των υποδομών που χρειάζονται για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, ηλεκτρονικών αρχείων υγειονομικής περίθαλψης, Europeana, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και συναφών με τα τελωνεία υπηρεσιών. Τα κεφάλαια θα χρησιμεύσουν για να διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα και να καλύψουν τις δαπάνες της λειτουργίας των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας τις υποδομές των κρατών μελών.

Πηγή: europa.eu 

— 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Amiko MIRA X-4200
Ο Amiko MiraX HiS-4200 είναι ένας κορυφαίος Linux 4K UHD media streamer, που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε 4K UHD. Αυτός ο media streamer υποστηρίζει μεταξύ άλλων τ...
KAL KL-60
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του νέου τηλεχειριστηρίου KL-60. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο 4:1, το οποίο προγραμματίζεται μέσω μονάδας υπέρυθρων από τ...
Promax ATLaS NG
Η Promax έχει δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικών video για τον κορυφαίο αναλυτή φάσματος ATLaS NG. Στα συγκεκριμένα video, περιγράφονται όλες οι λειτουργίες του αναλυτή, καθώς και ο τρόπος που δ...
SatLink COL5141A
Ο κωδικοποιητής COL5141A 4 σε 1 της SatLink είναι μια επαγγελματική συσκευή κωδικοποίησης και πολυπλεξίας ήχου και video με ισχυρή λειτουργικότητα. Διαθέτει διεπαφές εισόδου 4 καναλιών CVBS video ...
AVM FRITZ!DECT 350
Προσαρμόστε το FRITZ!DECT 350 σε πόρτες ή παράθυρα και αμέσως θα ανιχνεύσει αν είναι ανοικτά ή κλειστά. Αποτελώντας έναυσμα για την επακόλουθη λειτουργία προϊόντων FRITZ!DECT και συμβατών συσκευών...
KAL K-320
Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή του K-320, ενός ασύρματου ανιχνευτή κίνησης υποδοχής με εμβέλεια ανίχνευσης κίνησης 3 έως 7 μέτρων και γωνία κάλυψης 100°. Είναι ιδανικός για τη...
Τα νέα της Mistral – Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση: Ενισχυτής κεραίας 2U30
Συνεχίζοντας την περιγραφή των προϊόντων της Mistral, θα γίνει περιγραφή των ενισχυτών κεραίας. Οι ενισχυτές κεραίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) Οι ενισχυτές με ακροδέκτες χωρίς θωράκιση, ...
Tesla XT850
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου Tesla MediaBox XT850. Πρόκειται για ένα Android TV Box που είναι ταυτόχρονα και DVB-T2 HEVC (H.265) δέκτης, συμβατός με το νέο πρότυπο επίγεια...
SatLink ST-6502
Η εταιρεία Tronix ανακοινώνει την παραλαβή του νέου modulator ST-6502 της SatLink. Πρόκειται για έναν διαμορφωτή ενός καναλιού σε mini μέγεθος, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για οικιακή ψυχαγωγία, ξενο...
Fracarro UX-WB LTE
Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή του νέου LNB της οικογένειας UX της ιταλικής Fracarro. Πρόκειται για το UX-WB LTE, ένα wideband LNB με 2 ξεχωριστές εξόδους, που η μία μεταφέρει όλα τα...
AVM Geofencing
Η τελευταία ενημέρωση του FRITZ!App Smart Home προσθέτει μια λειτουργία που ζητείται συχνά: Το geofencing. Σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες στο έξυπνο σπίτι σας όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από...
Amiko A11 Link
Αναζητείτε έναν προηγμένο τρόπο για να απολαύσετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο, είτε πρόκειται για ζωντανή τηλεόραση, είτε για ταινίες ή ραδιόφωνο; Μην ψάχνετε άλλο! Το Amiko A11 Link 4K TV Stick ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ψηφιακή Τηλεόραση, Ιούνιος 2024
Κυκλοφορεί το νέο τεύχος Ιουνίου 2024 του περιοδικού "Ψηφιακή Τηλεόραση" μαζί με το "Security Report" Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδ...
UEFA EURO 2024 GERMANY
Η ώρα για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού της τετραετίας στην Ευρώπη έφτασε! Για έναν ολόκληρο μήνα, από 14 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου, η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης θα χτυπάει στα γήπεδα της Γερ...
Η PartnerNET διανέμει αποκλειστικά τα προϊόντα της MaxHub σε Ελλάδα και Κύπρο
H PartnerNET παρουσιάζει την εταιρεία MaxHub, η οποία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τον χώρο των επικοινωνιών (communication) και της έξυπνης συνεργασίας (collaboration) για τις επιχειρήσεις. Με...
Octagon Spirit Pro
Η γερμανική Octagon διευρύνει την γκάμα των HDTV δεκτών της, παρουσιάζοντας τη version 2 του μοντέλου Spirit, τον Octagon Spirit Pro. Πρόκειται για έναν δέκτη IP με επίσημο λειτουργικό σύστημα And...
Ekselans MD HD Easy Twin 122013
Έναν ολοκαίνουργιο στην ελληνική αγορά ψηφιακό διαμορφωτή, που διαθέτει πολλές και σημαντικές καινοτομίες, δοκιμάσαμε για να παρουσιάσουμε στο τεύχος αυτού του μήνα. Πρόκειται για τον MD HD Easy T...
SAT & ZAP, Ιούνιος 2024
Η πικρή αλήθεια είναι ότι το streaming τείνει να υποκαταστήσει και στους DXersτη δορυφορική λήψη ως μέθοδο zapping. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε ακόμη να βρείτε κανάλια που δεν μεταδίδονται ιντερνετικά…...