21/09/2016

Ο ΟΤΕ απαντά στην πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή του VDSL Vectoring

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

Αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις του επί του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, καθώς και τις επιμέρους προτεινόμενες τροποποιήσεις, κατέθεσε σήμερα, ο Όμιλος ΟΤΕ. Η τεχνολογία Vectoring, όπως αναφέρεται στην γραπτή τοποθέτηση του ΟΤΕ, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για την ανάπτυξη...
Αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις του επί του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, καθώς και τις επιμέρους προτεινόμενες τροποποιήσεις, κατέθεσε σήμερα, ο Όμιλος ΟΤΕ.

Η τεχνολογία Vectoring, όπως αναφέρεται στην γραπτή τοποθέτηση του ΟΤΕ, αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι για την ανάπτυξη των Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς στην Ελλάδα φέρνοντας την οπτική ίνα στη γειτονιά και δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να αναβαθμιστούν οι ταχύτητες πρόσβασης των χρηστών από υπαίθριες καμπίνες, που σήμερα φτάνουν μέχρι 50Mbps, σε 100Mbps άμεσα, και από το 2018 σε 300Mbps, αλλά και στη συνέχεια να φτάσει η οπτική ίνα σε κάθε σπίτι.

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο υπό διαβούλευση Κανονισμός της ΕΕΤΤ χρειάζεται να ικανοποιεί τις ακόλουθες βασικές αρχές:

o Να μεγιστοποιεί τη συνολική κάλυψη εξασφαλίζοντας σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών πρόσβαση σε υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς που δεν οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Εξάλλου, σύμφωνα και με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο απώτερος στόχος είναι όλοι να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες τουλάχιστον 100 Μbps μέχρι το 2025.

o Να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες τις υφιστάμενες επενδύσεις σε Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων.

o Να επιτρέπει ισότιμα σε όλους τους παρόχους να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα μέσα από ένα πλαίσιο λειτουργικών και συμμετρικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού και του τηλεπικοινωνιακού δικαίου.

Με βάση τις αρχές αυτές, ο όμιλος ΟΤΕ αναφέρει στην απάντησή του, ότι «υπάρχουν ωστόσο προβλέψεις στον προτεινόμενο κανονισμό οι οποίες αν παραμείνουν ως έχουν, αναιρούν αυτές τις βασικές αρχές».

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Κανονισμού προτείνει διαφορετικά ποσοστά κάλυψης για τον ΟΤΕ (80%) σε σχέση με των άλλων παρόχων (40%) ως προαπαιτούμενο για την «κατοχύρωση» περιοχών (Αστικών Κέντρων - Α/Κ) επένδυσης, ενώ περιορίζει σημαντικά τον χρονικό ορίζοντα επενδύσεων του ΟΤΕ σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα των άλλων παρόχων (6 μόνο μήνες για τον ΟΤΕ και 24 μήνες για τους παρόχους).

Οι διατάξεις αυτές εάν παραμείνουν ως έχουν και δεν προβλεφθεί συμμετρική υποχρέωση κάλυψης (της τάξης του 70%) για όλους τους παρόχους σε συνδυασμό με ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 12 μηνών για τον ΟΤΕ (σε σχέση με τους 24 μήνες των παρόχων) θα έχουν ως αποτέλεσμα να μείνουν ακάλυπτα για τουλάχιστον 2 χρόνια 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία διαφορετικά θα αποκτούσαν στον ίδιο χρονικό ορίζοντα πρόσβαση σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων με επενδύσεις είτε του ΟΤΕ είτε των άλλων παρόχων.

Περαιτέρω, η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, στην περίπτωση που ανατεθεί μία περιοχή Vectoring σε πάροχο απαγορεύεται σε άλλο πάροχο, ο οποίος έχει ήδη επενδύσει σε αυτή την περιοχή, να αναβαθμίσει τις υφιστάμενες VDSL υπηρεσίες του σε ταχύτητες 100 mbps, δημιουργεί τεχνητούς αποκλεισμούς στις επενδύσεις καιμονοπωλιακές συνθήκες σε γεωγραφική διάσταση.

Επιπλέον οδηγεί στον αποκλεισμό για τουλάχιστον δύο χρόνια 300.000 νοικοκυριών που θα μπορούσαν να απολαύσουν άμεσα ταχύτητες 100 Μbps(πρόκειται για τις 2.000 καμπίνες VDSL που έχουν ήδη κατασκευαστεί από τον ΟΤΕ σε αστικά κέντρα και που η πρόταση του Κανονισμού ως έχει απαγορεύει την αναβάθμισή τους σε ταχύτητες 100 mbps).

Στην απάντησή του, ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει ότι στην ουσία η πρόταση αυτή:

· περιορίζει τον ΟΤΕ σε μόλις 5.500 καμπίνες από τις 18.000 καμπίνες που βρίσκονται στα 174 Α/Κ όπου υπάρχει φυσική συνεγκατάσταση (ποσοστό μόλις 31% του συνόλου των καμπινών!).
· αφήνει ακάλυπτα για τουλάχιστον 2 χρόνια 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά,
· απαξιώνει 2.000 καμπίνες (30% των επενδύσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ), αποκλείοντας για τουλάχιστον δύο χρόνια 300.000 νοικοκυριά από ταχύτητες 100Μbps και
· υποχρεώνει τον ΟΤΕ να παγώσει για μια διετία το επενδυτικό του πλάνο με αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη.

Για την αποφυγή των παραπάνω, ο Όμιλος ΟΤΕ προτείνει το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί να διασφαλίζει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Συμμετρικό ποσοστό κάλυψης 70% για την ανάθεση ενός Αστικού Κέντρου , τόσο για τον ΟΤΕ όσο και για τους παρόχους.
- Επαρκές χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών για τις επενδύσεις του ΟΤΕ στο πρώτο βήμα της Α’ φάσης ανάθεσης (ιδανικά θα έπρεπε να δοθεί ίσος χρόνος σε όλους τους παρόχους).
- Μη απαξίωση υφιστάμενων επενδύσεων σε VDSL και συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα οι ήδη κατασκευασμένες καμπίνες σε Αστικά Κέντρα που δεν μπορούν να κατοχυρωθούν από ένα πάροχο λόγω χαμηλού ποσοστού κάλυψης του Αστικού Κέντρου, να μπορούν να αναβαθμιστούν σε τεχνολογία Vectoring από τον πάροχο που τις κατασκεύασε.

Επιπλέον πληροφορίες: Νέες σύγχρονες υποδομές στη χώρα για τους πολλούς και όχι μόνο για λίγους

Οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της οικονομίας και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Ο Όμιλος ΟΤΕ πραγματοποιεί το 60% των συνολικών επενδύσεων της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Μόνο την περασμένη πενταετία οι επενδύσεις του ξεπέρασαν τα €2 δισ. ενώ για την επόμενη τετραετία υλοποιεί επενδύσεις ύψους €1,3 δισ. μόνο στην Ελλάδα, δημιουργώντας τα δίκτυα και τις υποδομές του μέλλοντος. Οι επενδύσεις αυτές υλοποιούνται με ίδια κεφάλαια.

Στη σταθερή τηλεφωνία συνεχίζεται η αντικατάσταση του δικτύου χαλκού με οπτικές ίνες, παρέχοντας πρόσβαση σε ταχύτητες VDSL σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Ήδη, περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δηλαδή πάνω από το 42% των τηλεφωνικών συνδέσεων της χώρας, έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες έως 50 Mbps. Η οπτική ίνα φτάνει πλέον μέχρι την κάθε γειτονιά υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών και προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα για να μπει στο κάθε σπίτι, όταν αυτό απαιτηθεί από τις μελλοντικές ψηφιακές εφαρμογές.

Στην κινητή τηλεφωνία, η πληθυσμιακή κάλυψη COSMOTE 4G αυξήθηκε σε 85%, παραμένοντας Νο1 με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 4G+, για ταχύτητες που αγγίζουν τα 375 Mbps, έφθασε ήδη το 64%.

Παράλληλα με τις ταχύτητες πρόσβασης, ο Όμιλος ΟΤΕ αναβαθμίζει τόσο την διεθνή διασύνδεση Internet όσο και το σύνολο των διασυνδέσεων του ΙΡ δικτύου κορμού του για την καλύτερη διαχείριση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κίνησης δεδομένων.

Vectoring- ο ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί μεθοδικά τις τεχνολογίες του αύριο, με στόχο να δώσει πρόσβαση σε αυτές, σε όσους περισσότερους γίνεται. Τελικοί ωφελημένοι είναι οι πελάτες, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τις πιο καινοτόμες υπηρεσίες.

Για τον Όμιλο ΟΤΕ, τη μόνη εταιρεία που ουσιαστικά έχει επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύων Νέας γενιάς στην Ελλάδα, τελικός στόχος είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber to the Home), κάτι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του του.

Απαραίτητος ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία αυτή είναι η άμεση εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Με το VDSL Vectoring μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και με λελογισμένο κόστος δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τις γειτονιές και να προσφερθούν ταχύτητες 100 Μbps άμεσα (και 300 Mbps έως το 2018), σε προσιτές τιμές και σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΟΤΕ είναι έτοιμος τεχνολογικά να προσφέρει την τεχνολογία VDSL Vectoring και ταχύτητες 100 Μbps στους καταναλωτές από το 2015, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί λόγω της απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου. Αντίστοιχη καθυστέρηση δύο ετών -όχι από υπαιτιότητα του ΟΤΕ-, είχε υπάρξει και κατά την προσπάθεια εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών VDSL.

Στην επόμενη φάση εξέλιξης, το ίδιο δίκτυο θα επεκταθεί και οι οπτικές ίνες θα φτάσουν μέχρι το σπίτι, προσφέροντας ταχύτητες τουλάχιστον 1 Gbps.
Κατηγορία Media News

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Libra Press © Copyright 2020 | All Rights Reserved
Dual Design
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.