Ειδήσεις . News
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 | 12:16

Siemens: Οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου χρηματοοικονομικού έτους 2019

«Παρά το σημαντικά πιο αδύναμο περιβάλλον στις πιο σημαντικές από τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος. Όπως αναφέρθηκε ήδη αρκετό καιρό πριν, γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί παράγοντες βλάπτουν ένα κατά τα άλλα θετικό επενδυτικό κλίμα. Ένας ισχυρός τομέας Μobility...

«Παρά το σημαντικά πιο αδύναμο περιβάλλον στις πιο σημαντικές από τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, επιβεβαιώνουμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος. Όπως αναφέρθηκε ήδη αρκετό καιρό πριν, γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί παράγοντες βλάπτουν ένα κατά τα άλλα θετικό επενδυτικό κλίμα. Ένας ισχυρός τομέας Μobility σε συνδυασμό με μια ορθή και ολοκληρωμένη εκτέλεση των έργων, θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις υποσχέσεις μας για το έτος», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν 8%, στα €24.5 δισ. και τα έσοδα αυξήθηκαν 4%, στα €21.3 δισ. με έναν ισχυρό δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων στο 1.15 και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €144 δισ.
 • Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 6% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα €1.9 δισ., κυρίως λόγω μειώσεων στις Διευθύνσεις Digital Industries και Power and Gas∙ το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων έπεσε στο 9,6%, εξαιτίας των αποζημιώσεων που πήραν 0.3 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα €1.1 δισ. περιλαμβάνοντας ουσιαστικά καλύτερα αποτελέσματα πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018∙ βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) €1.28 επιβαρύνθηκαν από €0.09 από αποζημιώσεις.

Ξεκινώντας από το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019, η Siemens αναφέρει τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τη νέα δομή της εταιρείας, όπως περιγράφεται στην Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2018. Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη βάση.

 • Ακόμα ένα τρίμηνο πολύ ισχυρών λήψεων παραγγελιών. Αυξήσεις στην πλειοψηφία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων οδηγούμενη από απότομη ανάπτυξη στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) η οποία κατέγραψε, μεταξύ άλλων, δύο παραγγελίες για offshore αιολικά πάρκα και παροχή υπηρεσιών στην Taiwan συνολικού ύψους € 2,3 δισ. Επιπρόσθετα, σημαντική ανάπτυξη όγκου παραγγελιών σημείωσε η Siemens Healthineers και η διεύθυνση Μobility η οποία κατέγραψε συμβόλαιο συνολικού ύψους €1.2 δισ. για τρένα υψηλής ταχύτητας και της συντήρησής τους στη Ρωσία. Σημαντική μείωση στη διεύθυνση Power and Gas.
 • Αύξηση εσόδων οδηγούμενη από μια σημαντική αύξηση στη SGRE και καθαρή αύξηση στη Siemens Healthineers∙ μέτρια πτώση στη Διεύθυνση Power and Gas.
 • Ισχυρός δείκτης καταγραφής πωλήσεων στο 1.15∙ ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €144 δισ.
 • Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου προσέθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα και στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων∙ οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση.
 • Υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) στη Siemens Healthineers και στη διεύθυνση Mobility∙ Η Διεύθυνση Digital Industries συνέβαλε το περισσότερο στα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, αν και οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς για τις επιχειρήσεις μικρού κύκλου προκάλεσαν σημαντική επιδείνωση του περιθωρίου· Χαμηλότερα προσαρμοσμένα ΕΒΙΤΑ στη διεύθυνση Gas and Power η οποία το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018 επωφελήθηκε από κέρδη από εκποιήσεις.
 • Ισχυρή βελτίωση πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει καλύτερα αποτελέσματα των Corporate treasury δραστηριοτήτων
 • Τα καθαρά κέρδη επωφελήθηκαν από το χαμηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος σε ετήσια βάση. Το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019 περιλάμβανε €46 εκατομμύρια έσοδα από λειτουργίες που διακόπηκαν και είχαν σχέση κυρίως με τις δραστηριότητες του πρώην τομέα Επικοινωνιών.
 • Μείωση στη διαθέσιμη ταμειακή ροή από τις βιομηχανικές δραστηριότητες σε €977 εκατομμύρια από €1.764 δισ. το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018 οδηγούμενη κυρίως από τη διεύθυνση Mobility.
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε λόγω ενός συνδυασμού υψηλότερου μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου και χαμηλότερου καθαρού εισοδήματος.

Εκτιμήσεις

Το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς για τις μικρού κύκλου επιχειρήσεις μας, το οποίο αποτελούσε ουσιαστική βάση για τις εκτιμήσεις μας, παρουσίασε σημαντική επιδείνωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Ωστόσο, επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας προσδοκίες για το οικονομικό έτος 2019, παρόλο που το να επιτύχουμε την προσδοκία μας για μέτρια αύξηση των εσόδων, καθαρή από τις συναλλαγματικές μετατροπές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, αποδεικνύεται μια πρόκληση. Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1. Αναμένουμε επίσης ότι το Προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές μας, θα φτάσει στο χαμηλότερο ήμισυ του εύρους από 11,0% έως 12,0% εξαιρουμένων των αποζημιώσεων. Τέλος, επιβεβαιώνουμε την προσδοκία βασικού EPS από καθαρά έσοδα από €6,30 έως €7,00 εξαιρουμένων των αποζημιώσεων.  

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

AMF AOORSQFR1B1

Η αγορά σήμερα

30-07-2019

AMF AOORSQFR1B1

Ο AMF AOORSQFR1B1 είναι ένας παθητικός οπτικός δέκτης ειδικά σχεδιασμένος για ψηφιακή αρχιτεκτονική FTTH. Λαμβάνει σήμα με δίοδο PIN υψηλής ευαισθησίας και δεν απαιτεί καμία τροφοδοσία και κατανάλωση ρεύματος. Υποστηρίζει ζώνη διέλευσης RF 1,0GHz, ενώ όταν η οπτική ισχύς εισόδου είναι -1dBm (PIN = -1dBm), το επίπεδο εξόδου RF...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 131

Τεύχος 131

22-07-2019

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 131

Το νέο τεύχος Αυγούστου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αλλά και το έκτο τεύχος του περιοδικού «NOW», που απευθύνεται σε τεχνικούς δικτύων. Το νέο τεύχος έρχεται με ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης και των μίντια, και με παρουσιάσεις και δοκιμές νέων προϊόντων που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα. Στις δοκιμές του νέου τεύχους θα βρούμε το άρθρο για τον Infomir MAG425A, που είναι το πρώτο 4K STB της Infomir για Android TV. Έπειτα από μια σπουδαία πορεία στην παραγωγή εξειδικευμένων IPTV συσκευών που την οδήγησε στην κορυφή της προτίμησης των πελατών, η ουκρανική Infomir παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο που ξεχωρίζει χωρίς να ακολουθεί την επιτυχημένη συνταγή των προηγούμενων. Πρόκειται για το MAG425A, που είναι ένα 4K STB για Android TV με προ-εγκατεστημένες Google υπηρεσίες. Με ενσωματωμένο Chromecast και Wi-Fi διπλής μπάντας 2,4/5GHz, αλλά και Bluetooth ...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.