Ειδήσεις . Media News
Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016 | 18:36

EETT: Διαγωνισμός για έλεγχο συμμόρφωσης παρόχων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του λογιστικού διαχωρισμού

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών παρόχων δικτύων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2015. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60...
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών παρόχων δικτύων κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού Διαχωρισμού για το έτος 2015

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000,fax +30 210 6105 049.
2. Διαδικασία ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο από την ΕΕΤΤ και τις ελεγχόμενες εταιρείες (Cosmote AE,Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ, Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 3 και 52 παρ. 7 του Ν. 4070/2012, το παρόν έργο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο συμμόρφωσης των τριών προαναφερθέντων εταιρειών δικτύων κινητής, ως εταιριών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) χονδρικού τερματισμού κλήσεων με την υποχρέωση του λογιστικού διαχωρισμού σύμφωνα με την αναλυτική μεθοδολογία του Κανονισμού της ΕΕΤΤ (ΑΠ ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016).
H EETT με το παρόν έργο αιτείται από τον Ανάδοχο τη διεξαγωγή ελέγχου στις τρεις εταιρείες των παρόχων δικτύων κινητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό εφαρμογής της υποχρέωσης του ΛΔ της ΕΕΤΤ, ΑΠ ΕΕΤΤ 766/18/15.06.2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει την ορθή εφαρμογή από τους εν λόγω υπόχρεους παρόχους δικτύων κινητής της επιβληθείσας αναλυτικής μεθοδολογίας του μέτρου του Λογιστικού Διαχωρισμού και να παράσχει στην ΕΕΤΤ σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου εκτιμάται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ.
5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για τμήμα αυτής. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού , εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η Σύμβαση θα προβλέπει ως χρόνο παράδοσης των δημοπρατούμενων υπηρεσιών χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το έργο δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεσθούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση.
7. Έγγραφα Διαγωνισμού
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Η προκήρυξη διαγωνισμού αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 16/01/2017.
γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ στις 20/01/2017.
8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους έως και 26/01/2017 και ώρα 13:00. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική
9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών: 01/02/2017, και ώρα 13:00 μμ, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Για την ΕΕΤΤ
ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τεύχος Διαγωνισμού

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Golden Media Mania 810 HD

Η αγορά σήμερα

22-05-2017

Golden Media Mania 810 HD

Για τους περισσότερους, βασικά κριτήρια για την επιλογή μοντέλου επίγειου ψηφιακού δέκτη αποτελούν το κόστος και η απλότητα στη λειτουργία του. Ο γερμανικός Golden Media Mania 810 HD είναι ένας οικονομικός επίγειος ψηφιακός δέκτης με εύκολη λειτουργία και ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Διαθέτει tuner που είναι συμβατό με το επόμενης γενιάς...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 104

Τεύχος 104

19-04-2017

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 104

Κυκλοφόρησε στα περίπτερα το νέο τεύχος Μαΐου του περιοδικού Ψηφιακή Τηλεόραση, πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό Security Report, που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Στο νέο τεύχος θα βρείτε πλούσια ύλη, με πρωτότυπα θέματα, αποκλειστικές ειδήσεις από την επικαιρότητα και φυσικά τεστ με τα καλύτερα προϊόντα του μήνα. Στο νέο τεύχος το θέμα που δεσπόζει είναι τα ελεύθερα αθλητικά κανάλια. Βλέπετε από εδώ και στο εξής, σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεκινάει η ημιτελική και τελική φάση και η δορυφορική τηλεόραση τα δείχνει όλα. Άλλα μέσω συνδρομής, αλλά μέσω ελεύθερων καναλιών και άλλα μέσω ελαφράς κωδικοποίησης BISS. Δείτε στο σχετικό άρθρο που θα βρείτε τα πιο αξιόλογα αθλητικά κανάλια. Η απόφαση της ΕΡΤ να μην πετάξει τους παλιούς αναλογικούς πομπούς, αλλά να τους μετατρέψει σε ψηφιακούς δείχνει ξεκάθαρα, ότι η διοίκηση της κρατικής τηλεόρασης σέβεται τις οικονομικές θυσίες του ελληνικού λαού και δεν πετάει τα χρήματά του. Το όλο project που αφορά την αναβ...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
  • Libra Press © Copyright 2014
  • All Rights Reserved