Ειδήσεις . News
Παρασκευή, 3 Μαϊος 2019 | 11:09

ΕΣΡ: Απαντήσεις του ΕΣΡ για τις προεκλογικές εμφανίσεις των υποψηφίων

Απαντήσεις σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν έδωσε το ΕΣΡ, με σχετικό έγγραφο, σε ότι έχει να κάνει με την προεκλογική προβολή των Υποψήφιων Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που ασκεί στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν έδωσε το ΕΣΡ, με σχετικό έγγραφο, σε ότι έχει να κάνει με την προεκλογική προβολή των Υποψήφιων Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που ασκεί στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Το ΕΣΡ απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα ως εξής:

απάντησε στα εξής ερωτήματα που εγγράφως της υποβλήθηκαν:

1η ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν οι ΜΗ ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των Υποψήφιων προσώπων ή Συνδυασμών κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός ποιας χρονικής περιόδου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Ως προς την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων Υποψήφιων Ευρωβουλευτών:
Καταρχήν, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.12 παρ.1γ του ν.3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (που εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει του αρ.12Α του ν.3023/2002 που προστέθηκε με το αρ.112 παρ.4 του ν.4604/2019 και ισχύει) κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Β) Ως προς τη μετάδοση διαφημίσεων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές:
Θεωρούμε ότι, επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα – παρότρυνση για επιλογή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει ένας μη ενημερωτικός σταθμός (πρβλ. αρ.5 παρ.5 εδ.β’ επ. ν.3592/2007). Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές, μπορούν να μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι ενημερωτική.

2η ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται σε Υποψήφιο Ευρωβουλευτή να παρουσιάζει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή μη πολιτικού περιεχομένου ή εκπομπή τηλεπώλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν επιτρέπεται η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Υποχρεούται εταιρεία, η οποία έχει υπογράψει συνεργασία με Υποψήφιο Ευρωβουλευτή με αντικείμενο την παρουσίαση από μέρους του προϊόντων τηλεπώλησης, η οποία δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο και έχει ήδη προπληρώσει για την ως άνω διαφημιστική προβολή, να διακόψει την διαφήμιση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν η εταιρεία έχει την υποχρέωση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο τηλεοπτικός σταθμός, πάντως, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μεταδίδει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή τηλεπώλησης, την οποία παρουσιάζει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής (βλ. ερώτηση 2)

4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι περιορισμοί για την παρουσίαση εκπομπών και τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο ισχύουν και για τον Αρχηγό κόμματος όταν αυτός θέτει υποψηφιότητα ως Ευρωβουλευτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Ως προς την παρουσίαση εκπομπών από Υποψήφιους Ευρωβουλευτές που είναι Αρχηγοί κομμάτων:
Το αρ.12 παρ.1 του ν.3023/2002 για τις απαγορεύσεις των Υποψήφιων, το οποίο δυνάμει του αρ.12Α του ν.3023/2002 (που προστέθηκε με το αρ.112 παρ.4 του ν.4604/2019) εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε Υποψήφιο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν προβλέπει εξαίρεση για τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές που είναι Αρχηγοί κομμάτων ως προς την απαγόρευση παρουσίασης από αυτούς εκπομπών κατά την προεκλογική περίοδο. Θεωρούμε, επομένως, ότι ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.
Β) Ως προς τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών που είναι Αρχηγοί κομμάτων:
(…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι, επειδή δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν.4255/2014 για τις Ευρωεκλογές ως προς την εξαίρεση εφαρμογής των περιορισμών περί εμφανίσεων που προβλέπεται στο αρ.12 παρ.2 του ν.3023/2002 για τις Βουλευτικές Εκλογές, η εξαίρεση αυτή των περιορισμών για τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών που είναι Αρχηγοί κομμάτων εφαρμόζεται αναλογικά και στις Ευρωεκλογές δυνάμει του αρ.31 παρ.5 του ν.3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.19 παρ.2 του ν.4255/2014.

5η ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, ΜΗ πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής επιτρέπεται μεν, αλλά, επειδή πρόκειται για εμφάνιση του Υποψήφιου, όπως αυτή ορίζεται στο αρ.12 παρ.2 του ν.3023/2002 όπως ισχύει, θα προσμετρηθεί στον συνολικά επιτρεπόμενο από το νόμο αριθμό εμφανίσεων κάθε Υποψήφιου. Kατ’ εξαίρεση, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για μαγνητοσκοπημένες εκπομπές (όπως π.χ. σειρές, ταινίες), η μετάδοση των οποίων έχει αποδεδειγμένα και για λόγους άσχετους με την εκλογική διαδικασία προγραμματιστεί σε χρόνο προγενέστερο της ανακοίνωσης για υποψηφιότητα του προσώπου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκπομπή.

6η ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση web tv δύναται ο Υποψήφιος Ευρωβουλευτής να παρουσιάζει εκπομπή τηλεπώλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο έλεγχος μετάδοσης εκπομπών μέσω web tv δεν εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

https://www.aftodioikisi.gr/koinonia/eyroekloges-apantiseis-toy-esr-gia-tis-proeklogikes-emfaniseis-ton-ypopsifion-eggrafo/

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

IB-MS303-T

Η αγορά σήμερα

04-06-2019

IB-MS303-T

Η επιτραπέζια βάση IB-MS303-T είναι μία εξαιρετικά εργονομική και μοντέρνα βάση στήριξης, για την τοποθέτηση μιας οθόνης υπολογιστή στο γραφείο σας. Διαθέτει 4 συνολικά αρθρώσεις με ελευθερία κίνησης, οι οποίες σας επιτρέπουν να έχετε ανά πάσα στιγμή την οθόνη σας στην επιθυμητή θέση. Χάρη στο clamp στήριξης που διαθέτει, μπορείτε...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 129

Τεύχος 129

21-05-2019

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 129

Το νέο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αλλά και το τέταρτο τεύχος του περιοδικού «NOW», που απευθύνεται σε τεχνικούς δικτύων. Το νέο τεύχος έρχεται με ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης και των μίντια, και με παρουσιάσεις και δοκιμές νέων προϊόντων που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα. Κεντρικό θέμα στο νέο τεύχος Ιουνίου είναι το αφιέρωμα στα δορυφορικά κανάλια Multistream και DVB-S2X. Η ψηφιακή δορυφορική μετάδοση video δεύτερης γενιάς (DVB-S2) αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο πρότυπο που χρησιμοποιούν για την εκπομπή τους τα δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια. Σε σχέση με το αρχικό DVB-S, το DVB-S2 διαθέτει βελτιωμένα χαρακτηριστικά και είναι συμβατό με νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν υψηλότερη ποιότητα εικόνας και καλύτερη εκμετάλλευση της χωρητικότητας. Τέτοιες τεχνολογίες είναι η εκπομπή Multistream που επιτυγχάνει τη μετάδοση πολλαπλών ροώ...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.