Ειδήσεις . News
Παρασκευή, 3 Μαϊος 2019 | 11:09

ΕΣΡ: Απαντήσεις του ΕΣΡ για τις προεκλογικές εμφανίσεις των υποψηφίων

Απαντήσεις σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν έδωσε το ΕΣΡ, με σχετικό έγγραφο, σε ότι έχει να κάνει με την προεκλογική προβολή των Υποψήφιων Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που ασκεί στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Απαντήσεις σε ερωτήματα που του υποβλήθηκαν έδωσε το ΕΣΡ, με σχετικό έγγραφο, σε ότι έχει να κάνει με την προεκλογική προβολή των Υποψήφιων Ευρωβουλευτών. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που ασκεί στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Το ΕΣΡ απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα ως εξής:

απάντησε στα εξής ερωτήματα που εγγράφως της υποβλήθηκαν:

1η ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούν οι ΜΗ ενημερωτικοί σταθμοί να μεταδίδουν διαφημίσεις των Υποψήφιων προσώπων ή Συνδυασμών κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός ποιας χρονικής περιόδου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Ως προς την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων Υποψήφιων Ευρωβουλευτών:
Καταρχήν, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ.12 παρ.1γ του ν.3023/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (που εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δυνάμει του αρ.12Α του ν.3023/2002 που προστέθηκε με το αρ.112 παρ.4 του ν.4604/2019 και ισχύει) κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Β) Ως προς τη μετάδοση διαφημίσεων πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές:
Θεωρούμε ότι, επειδή η μετάδοση πολιτικών διαφημίσεων εμπεριέχει μήνυμα – παρότρυνση για επιλογή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές, εντάσσεται στην έννοια της πολιτικής δραστηριότητας και, για τον λόγο αυτό, βρίσκεται εκτός του περιεχομένου που μπορεί να μεταδίδει ένας μη ενημερωτικός σταθμός (πρβλ. αρ.5 παρ.5 εδ.β’ επ. ν.3592/2007). Κατά συνέπεια, διαφημιστικά μηνύματα πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι Συνδυασμοί των οποίων συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές, μπορούν να μεταδίδουν οι ενημερωτικοί σταθμοί. Ως ενημερωτικοί σταθμοί νοούνται εκείνοι, η φυσιογνωμία του προγράμματος των οποίων, κατά νόμιμη δήλωσή τους στο ΕΣΡ, είναι ενημερωτική.

2η ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται σε Υποψήφιο Ευρωβουλευτή να παρουσιάζει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή μη πολιτικού περιεχομένου ή εκπομπή τηλεπώλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι κατά την προεκλογική περίοδο δεν επιτρέπεται η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

3η ΕΡΩΤΗΣΗ: Υποχρεούται εταιρεία, η οποία έχει υπογράψει συνεργασία με Υποψήφιο Ευρωβουλευτή με αντικείμενο την παρουσίαση από μέρους του προϊόντων τηλεπώλησης, η οποία δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο και έχει ήδη προπληρώσει για την ως άνω διαφημιστική προβολή, να διακόψει την διαφήμιση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν η εταιρεία έχει την υποχρέωση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ζήτημα αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο τηλεοπτικός σταθμός, πάντως, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μεταδίδει κατά την προεκλογική περίοδο εκπομπή τηλεπώλησης, την οποία παρουσιάζει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής (βλ. ερώτηση 2)

4η ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι περιορισμοί για την παρουσίαση εκπομπών και τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο ισχύουν και για τον Αρχηγό κόμματος όταν αυτός θέτει υποψηφιότητα ως Ευρωβουλευτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Ως προς την παρουσίαση εκπομπών από Υποψήφιους Ευρωβουλευτές που είναι Αρχηγοί κομμάτων:
Το αρ.12 παρ.1 του ν.3023/2002 για τις απαγορεύσεις των Υποψήφιων, το οποίο δυνάμει του αρ.12Α του ν.3023/2002 (που προστέθηκε με το αρ.112 παρ.4 του ν.4604/2019) εφαρμόζεται αντιστοίχως και για κάθε Υποψήφιο Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν προβλέπει εξαίρεση για τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές που είναι Αρχηγοί κομμάτων ως προς την απαγόρευση παρουσίασης από αυτούς εκπομπών κατά την προεκλογική περίοδο. Θεωρούμε, επομένως, ότι ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί.
Β) Ως προς τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών που είναι Αρχηγοί κομμάτων:
(…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι, επειδή δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο ν.4255/2014 για τις Ευρωεκλογές ως προς την εξαίρεση εφαρμογής των περιορισμών περί εμφανίσεων που προβλέπεται στο αρ.12 παρ.2 του ν.3023/2002 για τις Βουλευτικές Εκλογές, η εξαίρεση αυτή των περιορισμών για τις εμφανίσεις Υποψήφιων Ευρωβουλευτών που είναι Αρχηγοί κομμάτων εφαρμόζεται αναλογικά και στις Ευρωεκλογές δυνάμει του αρ.31 παρ.5 του ν.3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.19 παρ.2 του ν.4255/2014.

5η ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιτρέπεται η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, ΜΗ πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: (…) Δυνάμει των ανωτέρω θεωρούμε ότι η προβολή μαγνητοσκοπημένων τηλεοπτικών εκπομπών, μη πολιτικού περιεχομένου, στην οποία συμμετέχει Υποψήφιος Ευρωβουλευτής επιτρέπεται μεν, αλλά, επειδή πρόκειται για εμφάνιση του Υποψήφιου, όπως αυτή ορίζεται στο αρ.12 παρ.2 του ν.3023/2002 όπως ισχύει, θα προσμετρηθεί στον συνολικά επιτρεπόμενο από το νόμο αριθμό εμφανίσεων κάθε Υποψήφιου. Kατ’ εξαίρεση, ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για μαγνητοσκοπημένες εκπομπές (όπως π.χ. σειρές, ταινίες), η μετάδοση των οποίων έχει αποδεδειγμένα και για λόγους άσχετους με την εκλογική διαδικασία προγραμματιστεί σε χρόνο προγενέστερο της ανακοίνωσης για υποψηφιότητα του προσώπου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκπομπή.

6η ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε περίπτωση web tv δύναται ο Υποψήφιος Ευρωβουλευτής να παρουσιάζει εκπομπή τηλεπώλησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο έλεγχος μετάδοσης εκπομπών μέσω web tv δεν εμπίπτει επί του παρόντος στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

https://www.aftodioikisi.gr/koinonia/eyroekloges-apantiseis-toy-esr-gia-tis-proeklogikes-emfaniseis-ton-ypopsifion-eggrafo/

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

DM303L HD

Η αγορά σήμερα

27-08-2019

DM303L HD

Έφτασε στην AMF Electronics ο νέος ψηφιακός διαμορφωτής DM303L HD. Χρησιμοποιείται για να διαμορφώνει ένα HDMI σήμα από οποιαδήποτε πηγή σε DVB-T επίγειο ψηφιακό κανάλι της μπάντας των UHF ή VHF, ώστε να μπορεί αυτό να διανεμηθεί μέσω του ομοαξονικού δικτύου. Δίνει ποιότητα εικόνας Full HD με ανάλυση 1080p, ενώ...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 132

Τεύχος 132

28-08-2019

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Τεύχος 132

Το νέο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το έτερο περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αλλά και το έβδομο τεύχος του περιοδικού «NOW», που απευθύνεται σε τεχνικούς δικτύων. Το νέο τεύχος έρχεται με ειδήσεις από το χώρο της τηλεόρασης και των μίντια, και με παρουσιάσεις και δοκιμές νέων προϊόντων που δοκίμασε η δημοσιογραφική μας ομάδα. Οι δοκιμές του νέου τεύχους ξεκινάνε με το άρθρο για το επαγγελματικό headend ENGEL MS4400FTA, που είναι εξοπλισμένο με τέσσερα ανεξάρτητα διπλά tuners και κάνει επαγγελματική διανομή τηλεοπτικού σήματος σε χώρους φιλοξενίας, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα ομοαξονική καλωδίωση. Είναι ένα micro headend της Engel που έχει δυνατότητα να διαχειρίζεται τέσσερα DVB-S/S2/T/T2/C σήματα και να αποδίδει στην έξοδο τέσσερα ρυθμιζόμενα DVB-T/C κανάλια. Υποστηρίζει τεχνολογία “pool” που παρέχει τεράστια ευελιξία στην επιλογή προγραμμάτων, ενώ τα δύο ενσωματωμένα ανεξά...

digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Κάντε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνετε τα νέα μας, τις αποκλειστικές ειδήσεις και τις καταπληκτικές προσφορές από το χώρο της ψηφιακής τηλεόρασης.