DIABASTE DWREAN DIG 174
techmail
SECURITY REPORT 137
anga2023
satpraxis 2022
now 33 2022

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

21 Φεβρουαρίου 2019 12:56

Αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το τέταρτο τρίμηνο του 2018

admin ajax.php?action=kernel&p=image&src=file%3Dwp content%252Fuploads%252F2022%252F04%252Fbbf61fa8c98c8016a1ad873986528292 XL

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

 • Ελεύθερες ταμειακές ροές έτους σύμφωνες με τις προβλέψεις
 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις σε δίκτυα και στο ισχυρό brand
 • Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 1,9%, κυρίως λόγω των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δεδομένων κινητής
 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 2,6% στο Δ΄ τρίμηνο και κατά 4% στο έτος
 • Στη Ρουμανία οι επιδόσεις επηρεάστηκαν από έκτακτες προβλέψεις
 • Εστιασμένες επενδύσεις σε στρατηγικές περιοχές που δημιουργούν έσοδα
 • Συμφωνία πώλησης της Telekom Albania στις αρχές του 2019, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες
 • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να αυξηθούν κατά 31% σε σύγκριση με το 2018
 • Προτεινόμενο μέρισμα: €0,46 ανά μετοχή – πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με ποσό στόχο τα €129 εκατ. για το 2019

(Εκατ. €)

Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

+/- %

Δωδεκάμηνο 2018

Δωδεκάμηνο 2017

+/- %

Κύκλος Εργασιών

973,0

983,5

-1,1%

3.798,7

3.796,9

+0,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA

325,2

333,8

-2,6%

1.316,8

1.295,1

+1,7%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,4%

33,9%

-0,5μον

34,7%

34,1%

+0,6μον

Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΕΒΙΤ)

114,4

52,6

+117,5%

495,2

396,7

+24,8%

Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

23,0

38,3

-39,9%

256,5

169,3

+51,5%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

53,1

41,4

+28,3%

281,0

208,4

+34,8%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0479

0,0784

-38,9%

0,5285

0,3464

+52,6%

Σύνολο Ενεργητικού

6.699,9

7.102,2

-5,7%

6.699,9

7.102,2

-5,7%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

226,1

209,2

+8,1%

706,4

781,8

-9,6%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές

111,0

95,6

+16,1%

344,7

92,2

+273,9%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.089,8

1.303,6

-16,4%

1.089,8

1.303,6

-16,4%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

738,8

737,1

+0,2%

738,8

737,1

+0,2%

Σημείωση 1: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία για το 2017 δεν επαναδιατυπώνεται.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εξαιρουμένων των στοιχείων του Ισολογισμού 2017) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Αλβανίας αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες.

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο του 2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Είμαι ικανοποιημένος με όσα πετύχαμε το 2018. Διατηρήσαμε τα έσοδά μας σταθερά και ενισχύσαμε την κερδοφορία μας. Επενδύσαμε στο μέλλον και στις υπηρεσίες που θέλουν οι πελάτες μας, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τις ταμειακές μας ροές τηρώντας τις υποσχέσεις μας στις αγορές. Στην Ελλάδα, τα ετήσια έσοδα και το EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,5% και 4,0% αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση των  επιδόσεών μας σε βασικούς τομείς της λειτουργίας μας: στις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και οπτικής ίνας, στη συνδρομητική τηλεόραση, στην κίνηση δεδομένων κινητής, στη διείσδυση του mobile app, καθώς και στη διαχείριση του κόστους. Τα αποτελέσματα στη Ρουμανία αντικατοπτρίζουν έκτακτες προβλέψεις και μέτρα που ελήφθησαν για την επαναφορά της εταιρείας σε σταθερή πορεία.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τον προηγούμενο μήνα, ανακοινώσαμε την επίτευξη συμφωνίας για την πώληση της Telekom Albania, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους μας. Επενδύουμε σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις μας σε επίπεδο έτους, και παράλληλα αναμένουμε σημαντική βελτίωση των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2019. Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με την πολιτική μας, εκτιμούμε ότι και το 2019 θα είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους.»

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις και τα μέτρα αναδιοργάνωσης που ελήφθησαν το 2018. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την κερδοφορία σε όλες τις δραστηριότητές του.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ΟΤΕ, οι οποίες μειώθηκαν 10% το 2018, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω τη φετινή χρονιά, καθώς σταδιακά επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα. Το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Αντανακλώντας κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας, ο ΟΤΕ αναμένει το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αγγίξουν τα €350 εκατ. περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τις αμοιβές των μετόχων του ΟΤΕ, όπως ορίζονται από την Πολιτική.    

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €973,0 εκατ.,  συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά €24,1 εκατ. στα έσοδα της Ρουμανίας, η οποία αντιστάθμισε τα ισχυρά έσοδα στην Ελλάδα, τα οποία σημείωσαν αύξηση €13,7 εκατ.   

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €675,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση αντανακλά κυρίως προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στη Ρουμανία. Αντίθετα, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του περσινού έτους, αντικατοπτρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις των πρόσφατων προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,6% σε €325,2 εκατ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 2,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8% αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €114,4 εκατ., σε σύγκριση με €52,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας αντικατοπτρίζει τη μείωση των αποσβέσεων σε σύγκριση με το Δ΄τρίμηνο του 2017, η οποία περιελάμβανε σημαντικές απομειώσεις που σχετίζονταν με τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €69,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, από €21,6 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο του 2017, αντικατοπτρίζοντας το μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 28,3% και ανήλθαν σε €53,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2018, από €41,4 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2018, ανήλθαν σε €226,1 εκατ., αυξημένες κατά 8,1%, με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία να ανέρχονται σε €175,7 εκατ. και €50,4 εκατ., αντίστοιχα.

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €111,0 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση €15,4 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν €0,7 δισ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2017. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

+/- %

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

736,4

722,7

+1,9%

733,1

+1,4%

Ρουμανία

242,2

266,3

-9,0%

243,0

-8,7%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(5,6)

(5,5)

+1,8%

(5,6)

+1,8%

Όμιλος ΟΤΕ

973,0

983,5

-1,1%

970,5

-1,3%

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Κύκλος Εργασιών

Δωδεκάμηνο (Εκατ. € )

Δωδεκάμηνο

 2018

Δωδεκάμηνο 2017

+/- %

Δωδεκάμηνο 2018

+/- %

Ελλάδα

2.887,6

2.845,9

+1,5%

2.882,9

+1,3%

Ρουμανία

933,2

972,0

-4,0%

932,2

-4,1%

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(22,1)

(21,0)

+5,2%

(22,1)

+5,2%

Όμιλος ΟΤΕ

3.798,7

3.796,9

+0,0%

3.793,0

-0,1%

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Προσαρμοσμένο EBITDA Τρίμηνο (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

+/- %

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

 Ελλάδα

300,5

293,0

+2,6%

296,6

+1,2%

Περιθώριο EBITDA

40,8%

40,5%

+0,3μον

40,5%

0 μον

 Ρουμανία

24,7

40,8

-39,5%

21,9

-46,3%

Περιθώριο EBITDA

10,2%

15,3%

-5,1μον

9,0%

-6,3μον

Όμιλος ΟΤΕ

325,2

333,8

-2,6%

318,5

-4,6%

Περιθώριο EBITDA

33,4%

33,9%

-0,5μον

32,8%

-1,1μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Προσαρμοσμένο EBITDA Δωδεκάμηνο (Εκατ. € )

Δωδεκάμηνο 2018

Δωδεκάμηνο 2017

+/- %

Δωδεκάμηνο 2018

+/- %

 Ελλάδα

1.180,5

1.135,0

+4,0%

1.176,3

+3,6%

Περιθώριο EBITDA

40,9%

39,9%

+1,0μον

40,8%

+0,9μον

 Ρουμανία

136,3

160,1

-14,9%

126,1

-21,2%

Περιθώριο EBITDA

14,6%

16,5%

-1,9μον

13,5%

-3,0pμον

Όμιλος ΟΤΕ

1.316,8

1.295,1

+1,7%

1.302,4

+0,6%

Περιθώριο EBITDA

34,7%

34,1%

+0,6μον

34,3%

+0,2μον

ΕΛΛΑΔΑ

 

Access Lines 

Δ’ τρίμηνο

2018

Δ’ τρίμηνο

2017

Ετήσια

+/- %

Δ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Συνδέσεις Λιανικής

2.650.995

2.639.132

+0,4%

9.016

Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις λιανικής

1.896.336

1.759.752

+7,8%

38.948

εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών*

531.334

354.257

+50,0%

48.681

Συνδρομητές τηλεόρασης

541.907

524.770

+3,3%

7.814

Συνδρομητές κινητής

7.905.021

7.981.236

-1,0%

     (217.581)

       

*Συμπεριλαμβανομένων VDSL, Vectoring & Super Vectoring

Το Δ’ τρίμηνο του 2018, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 20 χιλιάδων γραμμών, με τον Όμιλο ΟΤΕ να καταγράφει αύξηση 9 χιλιάδων γραμμών πρόσβασης.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε 39 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής κατά το Δ΄τρίμηνο 2018, με τον συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.896 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από την επέκταση του δικτύου και δικαιώνοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς. Στο τέλος του τριμήνου, 531 χιλιάδες συνδρομητές ή το 28,0% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής του ΟΤΕ είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας του ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του ΟΤΕ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι ενεργές καμπίνες VDSL/Vectoring ανήλθαν σε 14 χιλιάδες, αυξημένες κατά πάνω από 800 στο τρίμηνο και κατά 2,3 χιλιάδες στο έτος. Στο τέλος του 2018, το 52% των πελατών του ΟΤΕ που είχε υιοθετήσει υπηρεσίες οπτικής ίνας απολάμβανε ταχύτητες των 50 Mbps ή και μεγαλύτερες έναντι 30% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο ΟΤΕ πέτυχε επίσης ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης της τηλεόρασης  , με καθαρές προσθήκες 8 χιλιάδων συνδρομητών Cosmote TV. Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε σε 542 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει τις επενδύσεις του σε πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο και πρόσφατα επέκτεινε την αποκλειστική του σύμβαση με την αγγλική Premier League για άλλα τρία χρόνια.

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

+/- %

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

736,4

722,7

+1,9%

733,1

+1,4%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

230,9

228,2

+1,2%

231,8

+1,6%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

222,4

236,1

-5,8%

229,3

-2,9%

– Έσοδα χονδρικής

131,1

127,0

+3,2%

131,1

+3,2%

-Λοιπά Έσοδα

152,0

131,4

+15,7%

140,9

+7,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

300,5

293,0

+2,6%

296,6

+1,2%

Περιθώριο EBITDA %

40,8%

40,5%

+0,3μον

40,5%

0μον

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Δωδεκάμηνο (Εκατ. € )

Δωδεκάμηνο 2018

Δωδεκάμηνο 2017

+/- %

Δωδεκάμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

2.887,6

2.845,9

+1,5%

2.882,9

+1,3%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

915,5

903,2

+1,4%

919,1

+1,8%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

926,3

941,7

-1,6%

953,7

+1,3%

– Έσοδα χονδρικής

553,6

544,5

+1,7%

553,5

+1,7%

-Λοιπά Έσοδα

492,2

456,5

+7,8%

456,6

0,0%

Προσαρμοσμένο EBITDA

1.180,5

1.135,0

+4,0%

1.176,3

+3,6%

Περιθώριο EBITDA %

40,9%

39,9%

+1,0μον

40,8%

0,9μον

Στην Ελλάδα, το Δ΄ τρίμηνο του 2018 τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,9% σε €736,4 εκατ. Η αύξηση εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής οφείλεται κυρίως στη διψήφια άνοδο των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Μετά την ανάκαμψή τους το Β’ τρίμηνο του 2018, το έσοδα χονδρικής σημείωσαν άνοδο και κατά το Δ’ τρίμηνο του έτους.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας κατά το τρίμηνο παρουσίασαν μείωση 5,8%,  αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ 15. Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 2,9%. Η πτώση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρονική διαφορά στην αναγνώριση των εσόδων περιαγωγής σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν κατά 18%.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 2,6%, και ανήλθε στα €300,5 εκατ. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 40,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 30 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

Ετήσια

+/- %

Δ’ τρίμηνο

2018

+/-(000)

Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας*

2.141.526

2.098.052

+2,1%

29.636

Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών*

1.143.303

1.180.192

-3,1%

(8.375)

Συνδρομητές Τηλεόρασης*

1.443.032

1.470.341

-1,9%

(10.494)

Πελάτες FMC

726.232

504.046

+44,1%

70.685

Συνδρομητές κινητής

4.630.606

4.748.905

-2,5%

(12.618)

*Συμπεριλαμβανομένων των πελατών FMC

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Τρίμηνο (Εκατ. € )

          Δ’τρίμηνο 2018

Δ’τρίμηνο 2017

+/- %

Δ’τρίμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

242,2

266,3

-9,0%

243,0

-8,7%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

58,5

69,4

-15,7%

59,7

-14,0%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

75,6

92,3

-18,1%

78,1

-15,4%

– Έσοδα χονδρικής

39,5

27,9

+41,6%

39,5

+41,6%

– Λοιπά Έσοδα

68,6

76,7

-10,6%

65,7

-14,3%

Προσαρμοσμένο EBITDA

24,7

40,8

-39,5%

21,9

-46,3%

Περιθώριο EBITDA %

10,2%

15,3%

-5,1μον

9,0%

-6,3μον

 

 

 

 

 

Εξαιρουμένων των ΔΠΧΑ 15

Δωδεκάμηνο (Εκατ. € )

          Δωδεκάμηνο 2018

Δωδεκάμηνο 2017

+/- %

Δωδεκάμηνο 2018

+/- %

Κύκλος Εργασιών

933,2

972,0

-4,0%

932,2

-4,1%

– Έσοδα λιανικής σταθερής

246,9

288,0

-14,3%

252,6

-12,3%

– Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

321,6

334,8

-3,9%

329,8

-1,5%

– Έσοδα χονδρικής

111,8

120,7

-7,4%

111,8

-7,4%

– Λοιπά Έσοδα

252,9

228,5

+10,7%

238,0

+4,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA

136,3

160,1

-14,9%

126,1

-21,2%

Περιθώριο EBITDA %

14,6%

16,5%

-1,9μον

13,5%

-3,0μον

 

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία μειώθηκαν 9,0% το Δ’ τρίμηνο του 2018, σε €242,2 εκατ. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 15,7% ή 14,0% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Ο κύριος συντελεστής αυτής της πτώσης ήταν τα έσοδα της σταθερής από υπηρεσίες φωνής, όπου ένας συνδυασμός μικρότερης βάσης συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας μαζί με την επιδείνωση του ARPU οδήγησαν στην αρνητική αυτή απόδοση. Παρόλο που οι συνδρομητές τηλεόρασης μειώθηκαν συνολικά, η πτώση αντανακλά συνδρομητές τεχνολογίας DTH, ενώ υπάρχει μια αυξανόμενη τάση στη συνδρομητική τηλεόραση προς τις τεχνολογίες (νέας γενιάς) οι οποίες προσμετρούν το 40% της πελατειακής βάσης με αντίστοιχα μακροπρόθεσμα οφέλη. Μαζί με την αύξηση των πελατών που χρησιμοποιούν premium υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, αντανακλάται η θετική ανταπόκριση των πελατών στην προσφορά των βελτιωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας μειώθηκαν κατά 18,1% σε €75,6 εκατ. ή κατά 15,4% εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 15. Η μείωση των εσόδων οφείλεται στην επιδείνωση των λειτουργικών τάσεων καθώς και στη μετάβαση σε λειτουργικές πλατφόρμες.

Τα συνολικά έσοδα από συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 9,1%, καθώς ο αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 726 χιλιάδες.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκε σε 4,6 εκατ., μειωμένη κατά 2,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εκκαθάρισης μη ενεργών πελατών καρτοκινητής. Οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 34% της συνολικής πελατειακής βάσης.

Τα υψηλότερα έσοδα από τις υπηρεσίες χονδρικής οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 39,5% σε €24,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2018, επηρεασμένο από τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία πραγματοποίησαν αποφασιστικά βήματα το τελευταίο τρίμηνο του έτους προκειμένου να επανέλθουν σε οικονομική  και λειτουργική υγεία. Μετά τις σημαντικές μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στην κινητή τηλεφωνία που επιβάρυναν το τρέχον έτος για την αντιμετώπιση ζητημάτων στην τιμολόγηση λόγω αλλαγής των συστημάτων, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη για αναδιάρθρωση του κόστους και των επενδύσεων, η Διοίκηση πιστεύει ότι οι επιδόσεις στη Ρουμανία θα σταθεροποιηθούν μεσοπρόθεσμα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  Σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους η οποία προβλέπει τη διάθεση του 35% των ελεύθερων παραγόμενων ταμειακών ροών του έτους για επαναγορά ιδίων μετοχών, ο ΟΤΕ αγόρασε 8.890.960 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης € 10,5266 ανά μετοχή, έναντι συνολικού τιμήματος  €93,6 εκατ. (εξαιρουμένων χρηματιστηριακών & λοιπών εξόδων), μεταξύ της 4 Απριλίου και της 13 Νοεμβρίου 2018.   

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12 Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους €0,46 ανά μετοχή, έναντι €0,35 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Η σχετική πληρωμή μερίσματος των €220,8 εκατ., ευθυγραμμίζεται με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων του ΟΤΕ που υιοθετήθηκε στις αρχές του 2018, διαθέτοντας το 63% των παραγόμενων ταμειακών ροών του έτους στο μέρισμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων, ο ΟΤΕ θα διαθέσει το υπόλοιπο των ελεύθερων παραγόμενων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργήσει το 2019 στη διανομή μερίσματος και στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους. Το ποσό που θα διατεθεί για την εξαγορά των ιδίων μετοχών θα κυμανθεί εντός πλαισίου της τάξης του 5% του ποσού στόχου των €129,2 εκατ.

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ALBANIA

Στις 16 Ιανουαρίου, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία πώλησης του συνόλου της συμμετοχής του στην Telekom Albania σε κοινοπραξία επενδυτών έναντι συνολικού τιμήματος €50 εκατ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2019. Τα καθαρά έσοδα από αυτήν την πώληση, μετά την αφαίρεση τυχόν μετρητών, εξόδων και άλλων προσαρμογών θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

To 2018, 8.890.960 ιδίες μετοχές αποκτήθηκαν με σκοπό την ακύρωσή τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15-02-2018) Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Επιπροσθέτως, 1.320.110 ίδιες μετοχές είχαν ήδη αποκτηθεί πριν την έναρξη του προαναφερόμενου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε την ακύρωση συνολικά 10.211.070 ιδίων μετοχών (ποσοστό 2,083% του μετοχικού κεφαλαίου), με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €28.897.328,10 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αποτυπωθεί η ως άνω μείωση. Η ακύρωση προτάθηκε να γίνει σε υλοποίηση μέρους της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (συνεδρίαση της 18-01-2018) Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 και κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι μετοχές  ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία από την οποία έπαψε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω 10.211.070 μετοχών.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • <strong>KATHREIN UFO PRO</strong>

  KATHREIN UFO PRO

  Το UFO PRO είναι το πλέον πρόσφατο Headend της Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό πλαίσιό του προσφέρει μια σειρά επιλογών μονάδων εισ...
 • AUDIEN KG-DM10

  AUDIEN KG-DM10

  Η εταιρεία KAL Electronics ανακοινώνει την παραλαβή μιας πολύ ποιοτικής κονσόλας που είναι ιδανική για καφέ-μπαρ, συγκροτήματα και μουσικές εκδηλώσεις. Πρόκειται για το Audien KG-DM10, έναν επαγγε...
 • <strong>TP-LINK PoE Switches</strong>

  TP-LINK PoE Switches

  Οι κάμερες IP αποτελούν βασικό συστατικό οποιουδήποτε επαγγελματικού συστήματος παρακολούθησης για να αποκτήσετε ορατότητα και εικόνα για την επιχείρησή σας. Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον για ...
 • Poynting Antennas

  Poynting Antennas

  Ένα κρίσιμο συστατικό του υπόγειου συστήματος επικοινωνίας είναι η κεραία και οι κεραίες Poynting είναι ειδικά κατασκευασμένες για να βελτιώνουν σημαντικά την ασύρματη συνδεσιμότητα σε σήραγγες κα...
 • <strong>IKUSI FLOW – Tο</strong><strong> κορυφαίο</strong><strong> Smart Headend για</strong><strong> ξενοδοχεία</strong><strong></strong>

  IKUSI FLOW – Tο κορυφαίο Smart Headend για ξενοδοχεία

  Το ikusiflow Headend της ισπανικής IKUSI, προσφέρει υπηρεσίες διανομής περιεχομένου σε ξενοδοχεία και γενικότερα στο χώρο του hospitality, με εξαιρετική ευελιξία, υψηλά και ιδιαίτερα σύγχρονα επίπ...
 • <strong>Τα νέα της Mistral – Οι διαθέσιμες εξωτερικές κεραίες TV</strong>

  Τα νέα της Mistral – Οι διαθέσιμες εξωτερικές κεραίες TV

  Οι κεραίες της Mistral τυποποιούνται σε 7 κατηγορίες, αναλόγως τις ανάγκες της περιοχής και τις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη. Πρώτη κατηγορία είναι η σειρά Magic. Πρόκειται για απλές κερα...
 • DEEPCOOL LT520

  DEEPCOOL LT520

  Η LT520 υιοθετεί τεχνολογία Anti-leak, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν εξαιρετική απόδοση ψύξης του επεξεργαστή, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, hi-...
 • IKUSI HTI

  IKUSI HTI

  Οι βασικές μονάδες που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη σειρά, είναι τα quad transmodulators HTI-404 και HTI-424, τα οποία λειτουργούν σε συνεργασία με το τροφοδοτικό PSU-150, τη βάση BACK-500, ενώ σε...
 • NEDIS SPBB306BK

  NEDIS SPBB306BK

  Οργανώστε το πάρτι σας οπουδήποτε κι αν θέλετε με το TWS φορητό Bluetooth ηχείο της Nedis. Πρόκειται για ένα ασύρματο ηχείο 2 καναλιών με μέγιστη ισχύ 16W, που προσφέρει δυνατό και καθαρό ήχο με ε...
 • PROMAX RANGER Neo 2

  PROMAX RANGER Neo 2

  Το PROMAX RANGER Neo 2 είναι ένα επαγγελματικό πεδιόμετρο που ανήκει στη σειρά RANGER Neo, καλύπτοντας άριστα τις ανάγκες του τεχνικού για μετρήσεις δορυφορικών, επίγειων και καλωδιακών σημάτων, ε...
 • ANGA Master 10 / Master 20

  ANGA Master 10 / Master 20

  Η εταιρεία STAM Electronics ανακοινώνει την παραλαβή των νέων ενισχυτών ANGA Master 10 και ANGA Master 20. Πρόκειται για κεντρικούς ενισχυτές που εξοπλίζονται με 3 εισόδους FM(BI) / VHF(BIII) / UH...
 • TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  TRIAX TDcH Compact HeadEnd 16S-I

  Κατασκευασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο και rack 19", το TDcH 16S-I είναι εξοπλισμένο με 4 εισόδους DVB-S/S2, 16 transmodulators DVB-S2X, με 16 συχνότητες εξόδου QAM ή COFDM (με δυνατότητα εναλλαγή...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Ψηφιακή Τηλεόραση, 175

  Το νέο τεύχος Απριλίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Salonica El...
 • Salonica Electronix 2023

  Salonica Electronix 2023

  Εντυπωσιακά επανήλθε στο προσκήνιο η Salonica Electronix μετά την απουσία της κατά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Η έκθεση διεξήχθη στην ευρύχωρη αίθουσα Grand Pietra του ξενοδοχείου Porto Palac...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙ HD TV

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Digitaltvinfo.gr - Τα πάντα για τη δορυφορική, ψηφιακή και HD TV
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design