Skip to main content
4 Αυγούστου 2023 08:19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023

ote gradient 8dfa56a2

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο του 2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Το δεύτερο τρίμηνο συνεχίσαμε την αναπτυξιακή μας πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις στην ελληνική αγορά, η οποία, όπως αναμέναμε, χαρακτηρίζεται από εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής αντιστάθμισε τη μείωση που σημειώθηκε στη σταθερή λόγω πρωτοβουλιών συγκράτησης της πελατειακής βάσης. Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την αύξηση των πελατών FTTH, με το ποσοστό διείσδυσης να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, και μάλιστα με αυξημένη διαθεσιμότητα του δικτύου.  

Σε ένα πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, αναμένουμε ότι οι τάσεις που καταγράφηκαν κατά τα πρώτα τρίμηνα του έτους θα συνεχισθούν και στο δεύτερο εξάμηνο. Συνεχίζουμε την αυστηρή διαχείριση του κόστους για να διατηρήσουμε την κερδοφορία μας και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας». 

Προοπτικές

Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διατηρήσει τη θέση του στην αγορά και θα συνεχίσει να επωφελείται από τις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή. Η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών, οι προηγμένες υπηρεσίες και η δυνατή μάρκα COSMOTE, πλεονεκτήματα που επιβεβαιώνονται από τις έρευνες αγοράς, συμβάλλουν στη διατήρηση της υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης στην εγχώρια αγορά. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην υποδομή FTTH και στο δίκτυο 5G.Ο ΟΤΕ, ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τον περιορισμό του κόστους, για τη στήριξη της κερδοφορίας του.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διατηρηθούν οι τρέχουσες τάσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, υποστηριζόμενες από τις κύριες κατηγορίες εσόδων και χαμηλότερα κόστη σε συγκεκριμένους τομείς. Οι δραστηριότητες του Ομίλου αναμένεται να επηρεαστούν από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ρουμανία.

Για το 2023, η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τον στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €500 εκατ. περίπου, ως αποτέλεσμα υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος συγκριτικά με το 2022, χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων, σταθερών επενδύσεων και καλύτερων λειτουργικών επιδόσεων στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα €640 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Η συνολική Αμοιβή των Μετόχων για το 2023 θα ανέλθει σε €425 εκατ. περίπου και θα επιμεριστεί σε μέρισμα αξίας €250 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου. To τελικό μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,58878 ανά μετοχή, καταβλήθηκε στις 11 Ιουλίου 2023, ενώ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει εκταμιεύσει σχεδόν το μισό του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Το Β’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €854,1 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,4% στα €786,6 εκατ., καθώς η πτώση στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής αντισταθμίστηκε από τις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11,4% και διαμορφώθηκαν στα €69,3 εκατ., αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό, όπως και στο προηγούμενο τρίμηνο, την παύση της παροχής υπηρεσιών MVNO σε πελάτες FMC, που άρχισε να φθίνει το δεύτερο μισό του 2022, προωθητικές ενέργειες για τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης, και την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €507,3 εκατ., καθώς η αύξηση στα άμεσα κόστη λόγω της ενίσχυσης των εσόδων αντιστάθμισε τις εξοικονομήσεις σε άλλες περιοχές κόστους, ιδίως στα έξοδα προσωπικού.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,8% στα €326,8 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 38,3%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 0,9%, στα €322,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 40,9%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,8 εκατ. μειωμένη κατά €8,9 εκατ., μερικώς οφειλόμενη στην παύση των δραστηριοτήτων MVNO, στο υψηλότερο κόστος ενέργειας, λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας από τις αρχές του 2023 και σε ορισμένες προσαρμογές στα λειτουργικά έξοδα το προηγούμενο έτος.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €166,7 εκατ., μειωμένες κατά 0,7% από το Β’ τρίμηνο του 2022. Εξαιρουμένης της επίδρασης των επενδύσεων που σχετίζονται με το τηλεοπτικό περιεχόμενο, που ήταν ιδιαίτερα υψηλές το Β’ τρίμηνο 2022 λόγω της απόκτησης των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα ήταν αυξημένες κατά 15,6%. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €157,9 εκατ. και €8,8 εκατ. αντίστοιχα.  

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €147,9 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 7,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €144,0 εκατ., μειωμένες κατά 8,4% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2022, αποτυπώνοντας τη χαμηλότερη κερδοφορία στη Ρουμανία.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν €390,6 εκατ., μειωμένος κατά 27,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική.

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Β’τρίμηνο 2023Β’τρίμηνο 2022+/- %Εξάμηνο   2023Εξάμηνο     2022+/- %
Ελλάδα786,6768,3+2,4%1.522,81.511,5+0,7%
Ρουμανία κινητή69,378,2-11,4%138,3156,6-11,7%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(1,8)(1,7)+5,9%(3,4)(3,0)+13,3%
Όμιλος ΟΤΕ854,1844,8+1,1%1.657,71.665,1-0,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Β’τρίμηνο 2023Β’τρίμηνο 2022+/- %Εξάμηνο  2023Εξάμηνο 2022+/- %
Ελλάδα322,0 319,1 +0,9%640,5632,7+1,2%
Περιθώριο (%)40,9%41,5%-0,6μον42,1%41,9%+0,2μον
Ρουμανία κινητή4,8 13,7 -65,0%8,325,4-67,3%
Περιθώριο (%)6,9%17,5%-10,6μον6,0%16,2%-10,2μον
Όμιλος ΟΤΕ326,8332,8-1,8%648,8658,1-1,4%
Περιθώριο (%)38,3%39,4%-1,1μον39,1%39,5%-0,4μον

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:

 Β’ τρίμηνο 2023Β’ τρίμηνο 2022Ετήσιο  %Ετήσιο  +/-Β’ τρίμηνο 2023 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.698.6092.714.096-0,6%(15.487)(2.706)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.342.3762.287.003+2,4%55.3739.002
…εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών – FTTx1.514.9041.415.406+7,0%99.49825.497
…..…εκ των οποίων συνδέσεις –FTTH193.58892.254+109,8%101.33427.765
Συνδρομητές τηλεόρασης647.897641.578+1,0%6.319(634)
Πελάτες Κινητής7.373.4147.322.423+0,7%50.99128.175
 Πελάτες Συμβολαίου3.051.2352.898.529+5,3%152.70654.000
 Πελάτες Καρτοκινητής4.322.1794.423.894-2,3%(101.715)(25.825)


Σταθερή Τηλεφωνία

Ο ΟΤΕ συνέχισε να σημειώνει θετικές επιδόσεις στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, προσελκύοντας την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς (+9 χιλιάδες στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό των πελατών να ανέρχεται σε 2.342 χιλιάδες). Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 87%, από 84% ένα χρόνο πριν.

Συνεπής στη στρατηγική του, ο ΟΤΕ αναβαθμίζει σταθερά τις υπηρεσίες που παρέχει στους συνδρομητές του, επεκτείνοντας το δίκτυο οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) κατά 7,0%, με 25 χιλιάδες καθαρές προσθήκες. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx ανήλθε σε 1.515 χιλιάδες, και η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε σε 64,7%. Το 46% των συνδρομητών FTTx απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, έχοντας εγκαταστήσει άνω του 80% των συνολικών γραμμών FTTH στη χώρα. Σχεδόν 1,1 εκατομμύρια σπίτια κι επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε FTTH στο τέλος Ιουνίου, με στόχο τα περίπου 1,4 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν ισχυρή αύξηση, κατά 28 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να φθάνει τις 194 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 19%, από 14% πέρυσι. Σε αυτό συνέβαλαν η συνεχής επέκταση του δικτύου, καθώς και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ άγγιξαν τις 648 χιλιάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2023, αυξημένοι κατά 1,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία.  Η επέκταση της πελατειακής του βάσης, υποστηριζόμενη από το πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο, αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής του ΟΤΕ.

Κινητή Τηλεφωνία

Ακολουθώντας τις τάσεις προηγούμενων τριμήνων, ο ΟΤΕ πέτυχε ετήσια αύξηση 5,3% στους συνδρομητές συμβολαίου. Η συνολική συνδρομητική βάση ανήλθε στα 7,4 εκατ. στο τέλος του τριμήνου, ενισχυμένη κατά 0,7%. Η ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης στηρίζεται στην πιστότητα των πελατών και την υπεροχή του δικτύου, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να κατέχει πλεονεκτική θέση στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε για ακόμη μία φορά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, με τους  συνδρομητές COSMOTE να απολαμβάνουν υπερδιπλάσιες μέσες ταχύτητες λήψης από αυτές που προσφέρει ο ανταγωνισμός. Η κορυφαία ποιότητα του δικτύου της COSMOTE, αλλά και οι  συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν  την εμπιστοσύνη  των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, με πληθυσμιακή κάλυψη που υπερβαίνει πλέον το 85% και κοντά στο στόχο του 90% για το τέλος του 2023. Η κάλυψη στην Αθήνα ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ στη Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πόλεις στην Ελλάδα η κάλυψη ξεπερνά το 90%, με τις  ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ στοχεύει στην ενίσχυση των εσόδων του, προωθώντας τη χρήση δεδομένων μέσω 4G/4G+/5G, και «χτίζοντας» στην υπεροχή του δικτύου του. 

Ως αποτέλεσμα, ο ΟΤΕ συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε αριθμό συνδρομητών και στα έσοδα.

Νέες Υπηρεσίες

Η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, «payzy by COSMOTE», κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να αγγίζει σήμερα τις 135 χιλιάδες.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)Β’τρίμηνο 2023Β’τρίμηνο 2022+/- %Εξάμηνο     2023Εξάμηνο 2022+/- %
Κύκλος Εργασιών786,6768,3+2,4%1.522,81.511,5+0,7%
Έσοδα λιανικής σταθερής227,6236,3-3,7%456,8475,9-4,0%
          συμπ.  Data Com250,7258,2-2,9%501,1517,7-3,2%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής248,3242,5+2,4%483,9471,8+2,6%
Έσοδα χονδρικής149,0145,8+2,2%273,7289,5-5,5%
Λοιπά Έσοδα161,7143,7+12,5%308,4274,3+12,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)322,0 319,1 +0,9%640,5 632,7 +1,2%
Περιθώριο %40,9%41,5%-0,6μον42,1%41,9%+0,2μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,4% στο τρίμηνο, στα €786,6 εκατ., καθώς οι ισχυρές επιδόσεις στις υπηρεσίες κινητής και ICT αντιστάθμισαν την πτώση στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 3,7%, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από υπηρεσίες data com, τα έσοδα λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 2,9%, μια βελτίωση σε σχέση με τις τάσεις των προηγούμενων τριμήνων, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Οι τάσεις στα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες βελτιώνονται σταδιακά, παρά το γεγονός ότι  επηρεάστηκαν από τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων το 2022, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της θέσης του ΟΤΕ στην αγορά.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 2,4% στο τρίμηνο. Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής ήταν αυξημένα κατά 13% στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 2,2% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως υψηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους), ενώ οι ροές από άλλες υπηρεσίες χονδρικής με υψηλό περιθώριο κέρδους, μειώθηκαν κατά περίπου 4%.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,5% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT. Τα έσοδα από παροχή system solutions αυξήθηκαν κατά 26,9% στο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις ΙΤ και cloud.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,9% στο τρίμηνο, στα €322,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στα 40,9%, υποβοηθούμενο από επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του κόστους. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 10%, αποτυπώνοντας κυρίως το όφελος από το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2022, καθώς και ορισμένες έκτακτες εξοικονομήσεις που σχετίζονται με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας του 2023. Το κόστος ενέργειας επίσης μειώθηκε κατά το τρίμηνο. Ο ΟΤΕ επέκτεινε την σύμβαση προμήθειας ενέργειας για ένα χρόνο, και παράλληλα επιδιώκει να εξασφαλίσει σταθερό ενεργειακό κόστος για τα επόμενα έτη. Η Εταιρεία επίσης μείωσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2022.  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 
Λειτουργικά στοιχείαΒ’τρίμηνο 2023Β’τρίμηνο 2022Ετήσιο %Ετήσιο +/-Β’ τρίμηνο 2023 +/-
Συνδρομητές κινητής4.063.3953.940.571+3,1%122.824941
       Πελάτες συμβολαίου1.863.5831.786.909+4,3%76.6746.255
       Πελάτες καρτοκινητής2.199.8122.153.662+2,1%46.150(5.314)
(Εκατ. €)Β’τρίμηνο 2023Β’τρίμηνο 2022Ετήσιο %Εξάμηνο 2023Εξάμηνο 2022+/-%
Κύκλος Εργασιών69,378,2-11,4%138,3156,6-11,7%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής46,350,5-8,3%94,1102,9-8,6%
Λοιπά Έσοδα23,027,7-17,0%44,253,7-17,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)4,8 13,7 -65,0%8,3 25,4 -67,3%
Περιθώριο (%)6,9%17,5%-10,6μον6,0%16,2%-10,2μον

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €69,3 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Η πτώση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της παύσης των δραστηριοτήτων MVNO σε πελάτες FMC σε σχέση με το αντίστοιχο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2022, καθώς και του συνεχιζόμενου αντικτύπου από τη μείωση στα τέλη τερματισμού (MTR). Τα έσοδα από τις δραστηριότητες της Ρουμανίας είναι επίσης επηρεασμένα από προωθητικές ενέργειες συγκράτησης της πελατειακής βάσης, ιδίως επιδοτήσεις συσκευών.

Η συνολική πελατειακή βάση συνέχισε να αυξάνεται στο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 4,3% στους συνδρομητές συμβολαίου και κατά 2,1% στους πελάτες καρτοκινητής, θέτοντας το πλαίσιο για μελλοντικές βελτιώσεις.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,8 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένο κατά €8,9 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τις δραστηριότητες MVNO, καθώς και υψηλότερα κόστη ενέργειας, κατά περίπου €2 εκατ., λόγω άρσης της κρατικής ρύθμισης στις τιμές ενέργειας και ορισμένες προσαρμογές στα λειτουργικά έξοδα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Μέρισμα

Στις 7 Ιουνίου 2023 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €250 εκατ. ή €0,5765 ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα €0,58878 προσαρμοσμένο στις ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, καταβλήθηκε την 11 Ιουλίου 2023.

Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών  

Από τον Μάρτιο 2023 ο ΟΤΕ υλοποιεί Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε υλοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων για το 2023. Kατά τη χρονική περίοδο από 01/03/2023 έως και 19/01/2024 το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, ανέρχεται περίπου σε €175 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων. Κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου η Εταιρεία απέκτησε 2.765.512 ίδιες μετοχές με μέση τιμή €13,95 ανά μετοχή, ενώ στις 30/06/2023 η Εταιρεία κατείχε συνολικά 9.040.594 ίδιες μετοχές, (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ακυρώθηκαν τον Ιούλιο του 2023).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2023, ενέκρινε την ακύρωση 7.417.049 ιδίων μετοχών. Η Εταιρεία απέκτησε αυτές τις μετοχές κατά την περίοδο από 3 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023, με μέση τιμή αγοράς €14,69 ανά μετοχή. Κατόπιν ολοκλήρωσης των λοιπών νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω ίδιες μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) στις 18 Ιουλίου 2023.

Αποπληρωμή Ομολόγου στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN) της OTE PLC

Στις 8 Ιουνίου 2023 η OTE PLC αποπλήρωσε στη λήξη τους τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου ύψους €150 εκατ. τα οποία είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας.

Έκδοση νέου ομολόγου

Την 20 Ιουνίου 2023, η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομόλογο ποσού €80,0 εκατ. λήξεως Οκτωβρίου 2023, με απόδοση 3,701% ετησίως, το οποίο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG. Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τη μερική αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €150,0 εκατ. της ΟΤΕ PLC λήξεως 8 Ιουνίου 2023.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Αναβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την Standard & Poor’s σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική

Την 19 Ιουλίου 2023, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ από “BBB” σε “ΒΒΒ+” με σταθερή προοπτική. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η εν λόγω κίνηση ακολούθησε α) την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στην μητρική εταιρεία του ΟΤΕ, Deutsche Telekom σε “ΒΒΒ+” και β) τους ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών. Επιπρόσθετα, η πρόσφατη αναθεώρηση της προοπτικής της Ελλάδας σε θετική και η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησής της σε ‘BB+’, υποδεικνύουν συνεχή βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ.

Απορρόφηση της COSMOTE

Την 13 Ιουλίου 2023 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του ΟΤΕ “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“COSMOTE”). Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Εταιρεία που πρόκειται να απορροφηθεί (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

 • Kathrein UFOpro

  Kathrein UFOpro

  Το UFOpro είναι η τελευταία πλατφόρμα Headend της γερμανικής Kathrein, για επόμενης γενιάς εφαρμογές τηλεόρασης σε χώρους φιλοξενίας. Το διαμορφώσιμο αρθρωτό συμπαγές πλαίσιό του διαθέτει μια σειρ...
 • TP-LINK TL-SG3428XF

  TP-LINK TL-SG3428XF

  Δημιουργήστε και επεκτείνετε το αστραπιαία γρήγορο δίκτυό σας με το TP-Link TL-SG3428XF, ένα πλήρως διαχειριζόμενο Switch επαγγελματικού επιπέδου. Εξοπλίζεται με 4x 10Gbps SFP+ θύρες για συνδεσιμό...
 • Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Καμπάνια 4μήνου της IDComs για το υπόλοιπο του 2023

  Η IDComs, πιστή στην υποστήριξη των συναδέλφων τεχνικών, έχει ξεκινήσει από την 1/9/2023 μία άκρως ενδιαφέρουσα καμπάνια που θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2023, η οποία αφορά στα επαγγελματικά πακέτα ...
 • Nedis WSNWA1210BK

  Nedis WSNWA1210BK

  Δημιουργήστε μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση Wi-Fi στο PC σας ή αναβαθμίστε το σήμα Wi-Fi του φορητού υπολογιστή σας, με τον Wireless AC1200 USB αντάπτορα της Nedis. Υποστηρίζει συχνότητα τόσο 5GH...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full HD και υποστήριξη H.265/HEVC, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με διπλό tuner για να καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες θέασης του μέσο...
 • FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  FRITZ!Box – Έξυπνα ρολά στο Smart Home

  Το FRITZ!Box λειτουργεί ως διανομέας Smart Home για τη διαχείριση πολλών συσκευών στο σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες για έξυπνα χειριστήρια ρολών σε συνδυασμό με το FRITZ!Box για ακόμα ...
 • Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Webinar της IDComs για Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές

  Η IDComs – στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων τεχνικών του κλάδου μας – ανακοινώνει την επικείμενη διοργάνωση Webinar με θέμα «Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Gap Fillers – Λήψη 4G/5G σε δύσκολε...
 • Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Τα νέα της Mistral: Οδηγίες για μια καλή εγκατάσταση

  Στο προηγούμενο τεύχος έγινε αναφορά στους δύο βασικούς θορύβους. Τον ενδογενή θόρυβο των ενισχυτών και τον εξωγενή θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο ενδογενής θόρυβος παράγεται α...
 • Mesh Wi-Fi setup

  Mesh Wi-Fi setup

  Ρυθμίστε το Mesh Wi-Fi γρήγορα και απλά. Πατήστε δύο κουμπιά και το Wi-Fi Mesh στο FRITZ!Box σας είναι έτοιμο για χρήση. Με το Mesh, το Wi-Fi σας φτάνει σε όλες τις γωνίες και επωφελείστε από την ...
 • Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Ikusi NBS 801/804/895 Ch48

  Η Ikusi έχει μεριμνήσει εξαρχής για τη συμβατότητα με το 2ο ψηφιακό μέρισμα (C48) και τους κεντρικούς ενισχυτές NBS, για τους οποίους η εταιρεία έχει δημιουργήσει μοντέλα στη μπάντα λειτουργίας 47...
 • Engel 5G

  Engel 5G

  Η εταιρεία AstraSat ανακοινώνει την παραλαβή νέας σειράς ενισχυτών. Πρόκειται για ενισχυτές ιστού και γραμμής της ισπανικής Engel Axil με φίλτρο 5G, οι οποίοι διαθέτουν πολύ καλή ποιότητα κατασκευ...
 • NOD Transporter Blue

  NOD Transporter Blue

  Η NOD Transporter είναι θήκη κατασκευασμένη από PU & EVA και διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα για να προστατέψει πλήρως τον εξωτερικό σκληρό σας δίσκο κατά τη μεταφορά. Με minimal design...

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος 181

  Το νέο τεύχος Οκτωβρίου 2023 του περιοδικού «Ψηφιακή Τηλεόραση» κυκλοφορεί πάντα μαζί με το περιοδικό «Security Report», που ηγείται στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αθλητικός ...
 • Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Αθλητικός τηλεοπτικός χάρτης 2023-24

  Ο Αύγουστος που μας πέρασε έκρυβε τελικά έντονες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το καλύτερο ορεκτικό για το τηλεοπτικό κοινό εν όψει της νέας αθλητικής σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Τ...
 • Athens Electronix 2024

  Athens Electronix 2024

  Έχοντας στο ιστορικό μας δύο πλήρως επιτυχημένες εκθέσεις μετά την COVID εποχή, την Creta Electronix 2022 και τη Salonica Electronix 2023, ετοιμαζόμαστε με ταχείς ρυθμούς για τη διοργάνωση της επό...
 • Amiko Mini Combo 3

  Amiko Mini Combo 3

  Η Amiko διευρύνει τη δημοφιλή σειρά δεκτών της Mini Combo, φέρνοντας στην κυκλοφορία ένα νέο μοντέλο με την τελευταία έκδοση 3. Ο Amiko Mini Combo 3 είναι ένας οικονομικός δέκτης με ανάλυση Full H...
 • AXRED T90 NG

  AXRED T90 NG

  Η εταιρεία AxSat κυκλοφόρησε έναν νέο δέκτη MPEG-4 στην ελληνική αγορά, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες του χρήστη για επίγεια ψηφιακή λήψη. Εξοπλισμένος με DVB-T2 tuner και υποστηρίζ...